стойност за 1 дял  |    ППФ  |    УПФ  |    ДПФ  |    ДПФПС  |    доходност  |    информация  | 


Информация за стойностите на 1 дял на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване по професионални схеми
за периода от 1.8.2023 г. до 31.10.2023 г.

 

Доброволен Пенсионен Фонд по професионални схеми (ДПФПС)

Наименование на дружеството
управляващо фонда
Стойности на един дял за: изменение
на 1 дял
31.10.2023 г.
спрямо
29.9.2023 г.
Промени в стойността на един дял за периода
1.8.2023 г. 31.8.2023 г. 29.9.2023 г. 31.10.2023 г. минимална
стойност
максимална
стойност
обхват
ПОК "ДСК - РОДИНА" АД 1,51780 лв 1,50868 лв 1,48797 лв 1,47784 лв -0,01013 лв 1,47548 лв 1,51780 лв 0,04232 лв

 

Няма достатъчно данни за визулаизиране на графика!

Индекс за Доброволен Пенсионен Фонд ПС -

Наименование Стойност на един дял към 05/09/2023 Стойност на един дял към 29/11/2023 Разлика Разлика [%]
ПОК "ДСК - РОДИНА" АД 1,51369 лв 1,52200 лв 0,00831 лв 0,55 %
ИНДЕКС - VOLIDEX 1,51369 лв 1,52200 лв 0,00831 лв 0,55 %
Забележка: Индексът на стойността на един дял се изчислява като модифицирана среднопретеглена стойност от стойностите на един дял за всеки фонд от даден вид, спрямо относителния дял на активите на този фонд в общата маса от активите на всички фондове от дадения вид. Относителните дялове се ограничават до 20 на сто, аналогично на методиката, използвана за изчисляването на минималната доходност във фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване.

Индекс за Доброволен Пенсионен Фонд ПС -

Наименование Стойност на един дял към 05/09/2023 Стойност на един дял към 29/11/2023 Разлика Разлика [%]
ПОК "ДСК - РОДИНА" АД 1,51369 лв 1,52200 лв 0,00831 лв 0,55 %
ИНДЕКС - VOLIDEX 1,51369 лв 1,52200 лв 0,00831 лв 0,55 %
Забележка: Индексът на стойността на един дял се изчислява като модифицирана среднопретеглена стойност от стойностите на един дял за всеки фонд от даден вид, спрямо относителния дял на активите на този фонд в общата маса от активите на всички фондове от дадения вид. Относителните дялове се ограничават до 20 на сто, аналогично на методиката, използвана за изчисляването на минималната доходност във фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване.