за поднадзорните лица

 Списък на поднадзорните лица

 Списък на регистрираните одитори по чл. 102, ал. 1 от Кодекса за застраховането

  Проект на правилник за дейността на Българска фондова борса - София.

  Съобщение относно замяната на издадените лицензи по Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) с лицензи по Закона за пазарите на финансови инструменти (ЗПФИ)

 Списък на независимите проверители, съгласно чл. 123, ал. 3 от ЗППЦК

 Информация за бившите приватизационни фондове

 Коментари

  Списък на отговорните актюери към 12.02.2008 г.

  Списък на публичните дружества и емитенти, техните директори за връзки с инвеститорите и медиите/медийните посредници, чрез които разпространяват информация

  Списък на инвестиционните посредници от държави членки на Европейския съюз, които възнамеряват да извършват дейност на територията на Република България при условията на свободно предоставяне на услуги, съгласно директивата за пазарите на финансови инструменти (MiFID)

  Списък на инвестиционните посредници от държави членки на Европейския съюз, които възнамеряват да извършват дейност на територията на Република България при условията на свободно предоставяне на услуги, съгласно директивата за инвестиционните услуги (Директива 93/22/ЕИО)

  Застрахователни посредници от държави членки, нотифицирали Комисията за финансов надзор, че желаят да извършват дейност по застрахователно посредничество на територията на Република България

  Застрахователи от държави членки, нотифицирали Комисията за финансов надзор, че желаят да извършват застрахователна дейност на територията на Република България

  Застрахователни посредници, регистрирани в България, които са уведомили Комисията за финансов надзор, че желаят да извършват дейност на територията на Европейския съюз

  Застрахователи от Република България, нотифицирали Комисията за финансов надзор, че желаят да извършват застрахователна дейност на територията на държави членки

  Списък на чуждестранните колективни инвестиционни схеми които предлагат своите дялове/акции на територията на Република България и действат на принципа на "единен паспорт", валиден на територията на всички държави от Европейския съюз

  Списък на регулираните пазари, които възнамеряват да сключват споразумения на територията на Република България за улесняване на достъпа до системите си за търговия и до организираните от тях многостранни системи за търговия.

 Предлагане на дялове/акции на Колективни инвестиционни схеми
 Списък на банките, които могат да бъдат попечители по Кодекса за социално осигуряване