Изисквания към текстовите файлове подавани към Информационната система:

• Полетата във един ред се отделят едно от друго със запетая;
• Данните от тип Character се заграждат с двойни кавички (“).
• Вътре в текстовите полета не трябва да се пишат двойни кавички, а само единични;
• Маркерът за край на файл е CTRL+Z (или CHR(26) или 1А);
• Всеки запис завършва с CR и LF (CHR(13)+CHR(10));
• Кодова таблица на файла е WIN1251; Файла да не се записва в UNICODE ;

Пример за един ред от текстови файл:

1, 20404, “Иван Петров Георгиев”, “ул. Вихрогон, №25”, 256.25, “26/02/2004”