Съдържание

1. Начална информация

2. Описание на входа в системата

    2.1  Избор на сертификат

    2.2  Подписване на връзката

    2.3  Условия за ползване

    2.4  Оторизация за вход в системата

    2.5  Сваляне на компонент предоставен ви от системата

    2.6  Инсталация на компонента

3.Работа със системата   

     3.1 Главна страница

     3.2 Бутон "Съобщение"

     3.3 Бутон "Файл"

     3.4 Бутон "Проверка"

     3.5 Ляво Меню

           3.5.1 Подменю "Получени файлове"

           3.5.2 Подменю "Получени съобщения"

           3.5.3 Подменю "Изпратени файлове"

           3.5.4 Подменю "Изпратени съобщения"

           3.5.5 Подменю "Парола"

           3.5.6 Подменю "Помощ"

           3.5.7 Подменю "Изход"

4. Формат на файловете подавани към КФН

    4.1 Файлове от Пенсионно осигурителните дружества
[документ ]

    4.2 Файлове от Банки Попечители
[документ ]

    4.3 Изисквания към текстовите файлове

5. Номенклатури

    5.1 Кодови обозначения на валутите
[документ ]

    5.2 Номенклатура на методи
[документ ]

    5.3 Номенклатура на източници
[документ ]

    5.4 Номенклатура на страните и териториите [документ ]

    5.5 Номенклатура на използваните видове финансови инструменти, влогове в банки, инвестиционни имоти и други
[документ ]

    5.6 Номенклатура на регулираните пазари
[документ ]

    5.7 Номенклатура на използваните видове финансови инструменти за БП
[документ ]

    5.8 Номенклатура на индекси на регулирани пазари
[документ ]

   5.9 Номенклатура на рейтингови агенции
[документ ]

  5.10 Номенклатура на кредитни рейтинги
[документ]

  5.11 Номенклатура на видовете сделки за фючърси
[документ]

  5.12 Номенклатура на видовете сделки за форуърдни валутни договори
[документ]

  5.13 Номенклатура на видовете сделки за лихвени суапи
[документ]

  5.14 Номенклатура на видовете сделки с финансови инструменти и инвестиционни имоти
[документ]