1PБроя дялове и стойността на един дял валидна за ден к

Име на колона

Тип данни

Размер

Стойност

Null

Забележка

1

Код на управляващото дружество

Number

= 2 

От 1 до 15 

No

 1 – Доверие

 2 – Съгласие

 4 – ДСК - Родина

 5 – Алианц - България

 6 – Ай Ен Джи

 8 – ЦКБ - Сила

 9 – Лукойл - Гарант

10 – Бъдеще

14 – Топлина

15 - ПОИ

2

Код тип фонд

Number

= 1

От 1 до 4

No

1 – Професионален

2 – Универсален

3 – Доброволен

4 – Доброволен по ПС

3

Стойност за един дял за ден к-1

Number

 

 

No

Формат хххх.ххxxx

4

Стойност на нетните активи, към края на деня к-1

Number

 

 

No

Формат хххх.хх

5

Общ размер на постъпили вноски или прехвърлени от друг фонд суми през деня к-1

Number

 

 

Yes

Формат хххх.хх

6

Начислени удръжки от вноски през деня к-1

Number

 

 

Yes

Формат хххх.хх

7

Брой дялове, съответствуващ на нетните постъпления във фонда пре ден к-1

Number

 

 

Yes

Формат хххх.ххxxx

8

Начислени удръжки върху уточнени неперсонифицирани вноски през деня к-1

Number

 

 

Yes

Формат хххх.хх

9

Брой дялове съответстващ на начислените удръжки върху уточнени неперсонифицирани вноски през ден к-1

Number

 

 

Yes

Формат хххх.ххxxx

10

Общ размер на начислените за изтегляне, плащане или прехвърляне в друг фонд средства през ден к-1

Number

 

 

Yes

Формат хххх.хх

11

Брой дялове, съответствуващ на начислените за изтегляне, плащане или прехвърляне в друг фонд средства през ден к-1

Number

 

 

Yes

Формат хххх.ххxxx

12

Промяна на броя дялове в фонда

Number

 

отрицателна

No

Формат хххх.ххxxx

13

Брой дялове с натрупване към края на деня к-1

Number

 

 

No

Формат хххх.ххxxx

14

Стойност на един дял за деня к (р.4/р.13)

Number

 

 

No

Формат хххх.ххxxx

15

Дата за която се отнасят данните

Character

= 10

 

No

Формат дд/мм/гггг

 


2PСтойност на нетните активи

Име на колона

Тип данни

Размер

Стойност

Null

Забележка

1

Код на управляващото дружество

Number

= 2

От 1 до 15 

No

 1 – Доверие

 2 – Съгласие

 4 – ДСК - Родина

 5 – Алианц - България

 6 – Ай Ен Джи

 8 – ЦКБ - Сила

 9 – Лукойл - Гарант

10 – Бъдеще

14 – Топлина

15 - ПОИ

2

Код тип фонд

Number

= 1

От 1 до 4

No

1 – Професионален

2 – Универсален

3 – Доброволен

4 – Доброволен по ПС

3

Инвестиции

Number

 

 

No

Формат хххх.хх

4

Парични средства по разплащателни сметки

Number

 

 

No

Формат хххх.хх

5

Парични средства на каса

Number

 

 

Yes

Формат хххх.хх

6

Вземания

Number

 

 

Yes

Формат хххх.хх

7

Вземания, свързани с инвестиции

Number

 

 

Yes

Формат хххх.хх

8

Вземания от ПОД

Number

 

 

Yes

Формат хххх.хх

9

Други краткосрочни вземания

Number

 

 

Yes

Формат хххх.хх

10

Краткосрочни задължения към осигурените лица

Number

 

 

Yes

Формат хххх.хх

11

Краткосрочни задължения към пенсионери

Number

 

 

Yes

Формат хххх.хх

12

Краткосрочни задължения към ПОД

Number

 

 

Yes

Формат хххх.хх

13

Встъпителни такси

Number

 

 

Yes

Формат хххх.хх

14

Такси от осигурителни вноски

Number

 

 

Yes

Формат хххх.хх

15

Инвестиционна такса

Number

 

 

Yes

Формат хххх.хх

16

Други такси

Number

 

 

Yes

Формат хххх.хх

17

Други

Number

 

 

Yes

Формат хххх.хх

18

Задължения, свързани с инвестиции

Number

 

 

Yes

Формат хххх.хх

19

Други краткосрочни задължения

Number

 

 

Yes

Формат хххх.хх

20

Дата за която се отнасят данните

Character

= 10

 

No

Формат дд/мм/гггг

 

 


3PСтойност на инвестиции в дългови ценни книжа

Име на колона

Тип данни

Размер

Стойност

Null

Забележка

  1

Код на управляващото дружество

Number

= 2

От 1 до 15 

No

 1 – Доверие

 2 – Съгласие

 4 – ДСК - Родина

 5 – Алианц - България

 6 – Ай Ен Джи

 8 – ЦКБ - Сила

 9 – Лукойл - Гарант

10 – Бъдеще

14 – Топлина

15 - ПОИ

2

Код тип фонд

Number

= 1

От 1 до 4

No

1 – Професионален

2 – Универсален

3 – Доброволен

4 – Доброволен по ПС

3

Вид ценна книга

Number

= 2

от 1 до 10

и

от 31 до 35

No

Вписва се двуцифрен код според номенклатурата на видовете Фин. инструменти, БД и ИИ                    

4

Код на емисия (ISIN)

Character

= 12

 

No

 

5

Държава

Character

= 2

 

No

Вписва се двубуквен код на държавата според съответната номенклатура

6

Емитент

Character

<= 50

 

No

 

7

ЕИК на емитента

Number

= 9

 

Yes

Вписва се ЕИК на българските емитенти с изключение на ДЦК *

8

Борсов Код

Character

<= 50

 

Yes

Попълва се борсовия код
на емисията, даден от съответният регулиран пазар

9

Инвестиционен кредитен рейтинг

Number

= 2

от 1 до 46

Yes

Според номенклатура на рейтингите

10

Рейтингова агенция

Number

= 1

от 1 до 4

Yes

Спроред номенклатура на рейтинговите агенции

11

Код валута

Character

= 3

 

No

Попълва се кода според възприетата банкова практика

12

Обща номинална стойност в съответна валута

Number

 

 

No

Формат хххх.хх

13

Обща номинална стойност в лева

Number

 

 

No

Формат хххх.хх

14

Цена на 1 номинал

Number

 

 

No

Формат хххх.ххxxx

15

Източник

Number

= 1

от 1 до 8

No

според номенклатурата

16

Регулиран пазар

Number

= 2

от 0 до 58

No

Попълва се код на фондовата борса, съгласно номенклатурата

17

Метод

Number

= 2

1,2,5,18,19,20,22,23,

24,25,28,39,40,41,42

No

според номенклатурата

18

Процент на дисконтиране

Number

 

 

Yes

Формат хх.ххxxx

19

Пазарна стойност в лева

Number

 

 

No

Формат хххх.хх

20

Относителен дял от активите на ПФ

Number

 

 

No

Формат хх.хх

21

Дата за която се отнасят данните

Character

= 10

 

No

Формат дд/мм/гггг

* Полето „ЕИК” се попълва задължително, ако в поле „Държава” е попълнен код „BG
и поле „Вид финансов инструмент”  има стойност различна от 1.

 

 


4PСтойност на инвестиции в акции, права и дялове

Име на колона

Тип данни

Размер

Стойност

Null

Забележка

1

Код на управляващото дружество

Number

= 2

От 1 до 15 

No

 1 – Доверие

 2 – Съгласие

 4 – ДСК - Родина

 5 – Алианц - България

 6 – Ай Ен Джи

 8 – ЦКБ - Сила

 9 – Лукойл - Гарант

10 – Бъдеще

14 – Топлина

15 - ПОИ

2

Код тип фонд

Number

= 1

От 1 до 4

No

1 – Професионален

2 – Универсален

3 – Доброволен

4 – Доброволен по ПС

3

Вид ценна книга

Number

<= 2

От 11 до 22 и от 36 до 37

No

Вписва се двуцифрен код според номенклатурата на видовете Фин. инструменти, БД и ИИ                    

4

Код на емисия (ISIN)

Character

= 12

 

No

 

5

Държава

Character

= 2

 

No

Вписва се двубуквен код на държавата според съответната номенклатура

6

Управляващо дружество

Character

<= 50

 

No

 

7

Емитент

Character

<= 50

 

No

 

8

ЕИК на емитента

Number

= 9

 

Yes

Вписва се ЕИК на българските емитенти  (за акции и дялове на КИС се вписва ЕИК на управляващото дружество) *

9

Борсов Код

Character

<= 50

 

Yes

Попълва се борсовия код
на емисията, даден от съответният регулиран пазар

10

Брой издадени ЦК от емитента

Number

 

 

No

 Формат хххх

11

Брой притежавани ценни книжа

Number

 

 

No

 Формат хххх.xxxxx

12

Индекс на регулиран пазар

Number

= 2

от 0 до 90

No

Попълва се код на индекса на регулирания пазар, съгласно номенклатурата

13

Код валута

Character

= 3

 

No

Попълва се кода според възприетата банкова практика

14

Номинална стойност на една ЦК във валута

Number

 

 

No

 Формат хххх.хх

15

Номинална стойност на една ЦК в лева

Number

 

 

No

 Формат хххх.хх

16

Обща номинална стойност във валута

Number

 

 

No

 Формат хххх.хх

17

Обща номинална стойност в лева

Number

 

 

No

 Формат хххх.хх

18

Цена на една ценна книга

Number

 

 

No

 Формат хххх.ххxxx

19

Източник

Number

= 1

от 1 до 8

No

 от съответната номенклатура

20

Регулиран пазар

Number

= 2

от 0 до 58

Yes

Попълва се код на фондовата борса, съгласно номенклатурата

21

Метод

Number

= 2

от 3 до 8, от 14 до 17, 20,21,39,40,41

No

 от съответната номенклатура

22

Пазарна стойност в лева

Number

 

 

No

 Формат хххх.хх

23

Относителен дял от активите на ПФ

Number

 

 

No

 Формат хх.хх

24

Относителен дял от ЦК на емитента

Number

 

 

No

 Формат хх.хх

25

Дата за която се отнасят данните

Character

= 10

 

No

 Формат дд/мм/гггг

* Полето „ЕИК на емитента” се попълва задължително, ако в поле „Държава” е попълнен код „BG
** За акции и дялове на колективни инвестиционни схеми (КИС) в ред 7 „Емитент” се посочва наименованието
на съответната КИС
**
* За притежаваните дялове на КИС в ред 10 „Брой притежавани ценни книжа”  може да се попълни и дробна част

 


5PСтойност на инвестициите в банкови депозити

Име на колона

Тип данни

Размер

Стойност

Null

Забележка

1

Код на управляващото дружество

Number

= 2 

 От 1 до 15 

No

 1 – Доверие

 2 – Съгласие

 4 – ДСК - Родина

 5 – Алианц - България

 6 – Ай Ен Джи

 8 – ЦКБ - Сила

 9 – Лукойл - Гарант

10 – Бъдеще

14 – Топлина

15 - ПОИ

2

 Код тип фонд

Number

= 1

От 1 до 4

No

1 – Професионален

2 – Универсален

3 – Доброволен

4 – Доброволен по ПС

3

 Държава

Character

= 2

 

No

Вписва се двубуквен код на държавата според съответната номенклатура

4

Име на банката

Character

<= 128

 

No

Попълва се юридическото наименование на банката

5

ЕИК на банката

Number

= 9

 

Yes

Вписва се ЕИК на банки получили разрешение да извършват банкова дейност на територията на Р България *

6

Код на банката

Character

= 8

 

No

Попълва се банковият код на банката

7

Кредитен рейтинг

Number

= 2

от 1 до 64

Yes

Спроред номенклатура на рейтингите

8

Рейтингова агенция

Number

= 1

от 1 до 4

Yes

Спроред номенклатура на рейтинговите агенции

9

  на договор/анекс

Character

<= 20

 

Yes

 

10

Дата договор/анекс

Character

= 10

 

No

Формат дд/мм/гггг

11

Код на валута

Character

= 3

 

No

Попълва се кода според възприетата банковa практика

12

Главница в съответната валута

Number

 

 

No

Формат хххх.хх

13

Главница в лева

Number

 

 

No

Формат хххх.хх

14

Годишна лихва по  договор (%)

Number

 

 

No

Формат хх.ххх

15

Начална дата на начисляване на лихва

Character

= 10

 

No

Формат дд/мм/гггг

16

Дата на падеж

Character

= 10

 

No

Формат дд/мм/гггг

17

Начислена лихва в лева

Number

 

 

No

Формат хххх.хх

18

Стойност в лева включително начислена лихва

Number

 

 

No

Формат хххх.хх

19

Относителен дял от активите на ПФ

Number

 

 

No

Формат хх.хх

20

База за изчисляване на лихва -числител

Number

= 1

1, 2

No

1-30 дни
2-действителен брой дни

21

База за изчисляване на лихва -знаменател

Number

= 3

360, 365, 366

No

Приема само стойности   360,  365,  366

22

Дата, за която се отнасят данните

Character

= 10

 

No

Формат дд/мм/гггг

* Полето „ЕИК на банката” се попълва задължително, ако в поле „Държава” е попълнен код „BG

 

 

7PСтойност на инвестициите в инвестиционни имоти

Име на колона

Тип данни

Размер

Стойност

Null

Забележка

1

Код на управляващото дружество

Number

= 2

От 1 до 15 

No

1 – Доверие
2 – Съгласие
4 – ДСК – Родина
5 – Алианц – България
6 – Ай Ен Джи
8 – ЦКБ – Сила
9 – Лукойл – Гарант
10 – Бъдеще
14 –
Топлина
15 - ПОИ

2

Код тип фонд

Number

= 1

От 1 до 4

No

1 – Професионален
2 – Универсален
3 – Доброволен
4 – Доброволен по ПС

3

Държава

Character

= 2

 

No

Вписва се двубуквен код   на държавата според съответната номенклатура

4

Инвестиционен имот – описание

Character

<= 512

 

No

 

5

Дата на придобиване

Character

= 10

 

No

Формат дд/мм/гггг

6

Документ, удостоверяващ собственост (№ на нотариален акт)

Character

<= 50

 

 

 

7

Местонахождение на имота – адрес

Character

<= 512

 

No

 

8

Код на валута

Character

= 3

 

No

Попълва се кода според възприетата банково практика

9

Цена на придобиване в съответната валута

Number

 

 

No

Формат хххх.хх

10

Цена на придобиване в лева

Number

 

 

No

Формат хххх.хх

11

Метод

Number

= 2

от 11 до 13

No

от съответната номенклатура

12

Справедлива стойност в лева

Number

 

 

No

Формат хххх.хх

13

Дата на последна оценка

Character

= 10

 

No

Формат дд/мм/гггг

14

Относителен дял от активите на ПФ

Number

 

 

No

Формат хх.хх

15

Дата за която се отнасят данните

Character

= 10

 

No

Формат дд/мм/гггг

 

9PПарични средства по разплащателни сметки и каса

Име на колона

Тип данни

Размер

Стойност

Null

Забележка

1

Код на управляващото дружество

Number

= 2

От 1 до 15 

No

 1 – Доверие

 2 – Съгласие

 4 – ДСК - Родина

 5 – Алианц - България

 6 – Ай Ен Джи

 8 – ЦКБ - Сила

 9 – Лукойл - Гарант

10 – Бъдеще

14 – Топлина

15 - ПОИ

2

Код тип фонд

Number

= 1

От 1 до 4

No

1 – Професионален

2 – Универсален

3 – Доброволен

4 – Доброволен по ПС

3

Код колона

Number

= 1

От 3 до 5

No

3 – Разплащ. сметка

4 – Каса

5 – Общо

4

Осигурителни вноски

Number

 

 

Yes

Формат хххх.хх

5

Прехвърлени суми от друг ПФ

Number

 

 

Yes

Формат хххх.хх

6

Лихви от НАП

Number

 

 

Yes

Формат хххх.хх

7

Други

Number

 

 

Yes

Формат хххх.хх

8

Постъпили средства от ПОД

Number

 

 

Yes

Формат хххх.хх

9

Постъпили средства от инвестиционна дейност

Number

 

 

Yes

Формат хххх.хх

10

Изплатени суми за пенсионери

Number

 

 

Yes

Формат хххх.хх

11

Изплатени суми  за осигурени лица

Number

 

 

Yes

Формат хххх.хх

12

Изплатени суми  за наследници

Number

 

 

Yes

Формат хххх.хх

13

Прехвърлени суми към друг ПФ

Number

 

 

Yes

Формат хххх.хх

14

Други

Number

 

 

Yes

Формат хххх.хх

15

Такса за управление

Number

 

 

Yes

Формат хххх.хх

16

Такса от доходността/ инвестиционна такса

Number

 

 

Yes

Формат хххх.хх

17

Други

Number

 

 

Yes

Формат хххх.хх

18

Изплатени суми за инвестиционна дейност

Number

 

 

Yes

Формат хххх.хх

19

Наличност в края на деня

Number

 

 

No

Формат хххх.хх

20

Код валута, различна от лев и евро

Character

= 3

 

Yes

Попълва се кода според възприетата банкова практика

21

Наличност в края на деня в съответна валута

Number

 

 

Yes

Формат хххх.хх

22

Наличност в края на деня в левова равностойност на валутата

Number

 

 

Yes

Формат хххх.хх

23

Дата за която се отнасят данните

Character

= 10

 

No

Формат дд/мм/гггг

 

 

 

 

10P – първична ценова информация за ДЦК 

Име на колона

Тип данни

Размер

Стойност

Null

Забележка

1

Код на управляващото дружество

Number

 

От 1 до 15 

No

1 – Доверие

 2 – Съгласие

 4 – ДСК - Родина

 5 – Алианц - България

 6 – Ай Ен Джи

 8 – ЦКБ - Сила

 9 – Лукойл - Гарант

10 – Бъдеще

14 – Топлина

15 - ПОИ

2

Код на търговска банка

Character

=8

 

No

Попълва се банковият код на банката попечител

3

Код на емисия (ISIN)

Character

=12

 

No

 

4

Цена купува с включена лихва

Number

 

 

No

Формат х.ххxxx

5

Цена купува без включена лихва

Number

 

 

Yes

Формат х.ххxxx

6

Цена продава с включена лихва

Number

 

 

No

Формат х.ххxxx

7

Цена продава без включена лихва

Number

 

 

Yes

Формат х.ххxxx

8

Дата за която се отнасят данните

Character

=10

 

No

Формат дд/мм/гггг

 

 

 

 

 

11PСправка за формиране на резерв за гарантиране на минимална доходност

Име на колона

Тип данни

Размер

Стойност

Null

Забележка

1

Код на управляващото дружество

Number

= 2 

 От 1 до 15 

No

 1 – Доверие

 2 – Съгласие

 4 – ДСК - Родина

 5 – Алианц - България

 6 – Ай Ен Джи

 8 – ЦКБ - Сила

 9 – Лукойл - Гарант

10 – Бъдеще

14 – Топлина

15 - ПОИ

2

Код тип фонд

Number

= 1

      1, 2

No

1 – Професионален

2 – Универсален

3

Стойност за един дял за ден „к” преди да е заделен резерва

Number

 

 

No

Формат хххх.ххxxx

4

Стойност на нетните активи, към края на ден „к-1”

Number

 

 

No

Формат хххх.хх

5

Брой дялове във фонда към края на ден „к-1”

Number

 

 

No

Формат хххх.ххxxx

6

Стойност на един дял валидна за последния работен ден на 24-месечния период

Number

 

 

Yes

Формат хххх. ххxxх

7

Брой дялове във фонда за последния работен ден на 24-месечния период

Number

 

 

Yes

Формат хххх.ххxxx

8

Стойност на един дял, при която се достига горната граница на доходността

Number

 

 

Yes

Формат хххх. ххxxх

9

Средства по партидата на резерва

Number

 

 

Yes

Формат хххх.хх

10

Средства, които следва да се заделят в резерва

Number

 

 

Yes

Формат хххх.хх

11

Средства, които следва да се заделят в резерва, в случаите по чл.5, ал.4 от Наредба 12

Number

 

 

Yes

Формат хххх.хх

12

Средства по партидата на резерва след заделянето

Number

 

 

Yes

Формат хххх.хх

13

Брой дялове, които се записват по партидата на резерва

Number

 

 

Yes

Формат хххх.ххxxx

14

Брой дялове във фонда към края на ден „к-1” след заделяне на резерва (р.5+р.13)

Number

 

 

Yes

Формат хххх.ххxxx

15

Стойност за един дял за ден „к” след заделяне на резерва (р.4/р.14)

Number

 

 

No

Формат хххх.ххxxx

16

Дата, за която се отнасят данните

Character

= 10

 

No

Формат дд/мм/гггг

 

 

 

 

12PСправка за покриване на разликата до минималната доходност

Име на колона

Тип данни

Размер

Стойност

Null

Забележка

1

Код на управляващото дружество

Number

= 2 

От 1 до 15  

No

 1 – Доверие

 2 – Съгласие

 4 – ДСК - Родина

 5 – Алианц - България

 6 – Ай Ен Джи

 8 – ЦКБ - Сила

 9 – Лукойл - Гарант

10 – Бъдеще

14 – Топлина

15 - ПОИ

2

Код тип фонд

Number

= 1

 1, 2

No

1 – Професионален

2 – Универсален

3

Стойност за един дял за ден „к” преди покриване на разликата до минималната доходност

Number

 

 

No

Формат хххх.ххxxx

4

Стойност на нетните активи на фонда, към края на ден „к-1”

Number

 

 

No

Формат хххх.хх

5

Брой дялове във фонда към края на ден „к-1” преди покриване на разликата до минималната доходност

Number

 

 

Yes

Формат хххх.хх

6

Стойност на един дял валидна за последния работен ден на 24-месечния период

Number

 

 

Yes

Формат хххх. ххxxх

7

Брой дялове във фонда към последния работен ден на 24-месечния период

Number

 

 

Yes

Формат хххх.хх

8

Стойност на един дял, при която се достига минималното равнище на доходността

Number

 

 

Yes

Формат хххх. ххxxх

9

Размер на средства, необходим за покриване на разликата до минималната доходност

Number

 

 

Yes

Формат хххх.хх

10

Размер на средствата от резерва във фонда, с който се покриване разликата до минималната доходност

Number

 

 

Yes

Формат хххх.хх

11

Брой дялове, съответстващ на освободените средства от резерва на фонда

Number

 

 

Yes

Формат хххх.хх

12

Брой дялове във фонда към края на ден „к-1” след освобождаване на средства от резерва на фонда (р.3-р.9)

Number

 

отрицателна

No

Формат хххх.хх

13

Размер на средствата за прехвърляне от резерва на дружеството във фонда за покриване на разликата до минималната доходност

Number

 

 

No

Формат хххх.хх

14

Стойност на нетните активи във фонда към края на ден „к-1” след определяне на размера на средствата за покриване на разликата до минималната доходност от резерва на дружеството (р.2+р.11)

Number

 

 

No

Формат хххх.хх

14

Стойност за един дял за ден „к” след покриване на разликата до минималната доходност (р.12/р.10)

Number

 

 

No

Формат хххх.ххxxx

15

Дата, за която се отнасят данните

Character

= 10

 

No

Формат дд/мм/гггг

 

 

 

 

14P – стойност на вземания и задължения, свързани с инвестиции

Име на колона

Тип данни

Размер

Стойност

Null

Забележка

1

Код на управляващото дружество

Number

= 2

От 1 до 15 

No

 1 – Доверие

 2 – Съгласие

 4 – ДСК - Родина

 5 – Алианц - България

 6 – Ай Ен Джи

 8 – ЦКБ - Сила

 9 – Лукойл - Гарант

10 – Бъдеще

14 – Топлина

15 - ПОИ

2

Код тип фонд

Number

= 1

От 1 до 4

No

1 – Професионален

2 – Универсален

3 – Доброволен

4 – Доброволен по ПС

3

Код вземане/задължение

Number

= 1

От 1 до 8

No

1 – Вземане по придобиване на активи

2 – Вземане по продажба на активи

3 – Вземане по репо сделки

4 – Други вземания

5 – Задължение по придобиване на активи

6 – Задължение по продажба на активи

7 – Задължение по репо сделки

8 – Други задължения

4

Описание вземане/задължение

Character

<= 512

 

No

                 

5

Вид на актива

Number

<= 2

От 1 до 35

No

Вписва се двуцифрен код според номенклатурата на видовете Фин. инструменти, БД и ИИ                    

6

Контрагент

Character

<= 128

 

No

 

7

ЕИК на контрагента

Number

= 9

 

Yes

Вписва се ЕИК на българските контрагенти/емитенти с изключение на вземания и задължения свързани с ДЦК

8

 Код валута

Character

= 3

 

No

Попълва се кода според възприетата банкова практика

9

Стойност в съответна валута

Number

 

 

No

Формат  хххх.хх

10

Стойност в лева

Number

 

 

No

Формат  хххх.хх

11

Дата, за която се отнасят данните

Character

= 10

 

No

Формат дд/мм/гггг

 

 

 

 

15P – сключени репо сделки и обратно репо сделки  с ценни книжа

Име на колона

Тип данни

Размер

Стойност

Null

Забележка

1

Код на управляващото дружество

Number

= 2

От 1 до 15 

No

 1 – Доверие

 2 – Съгласие

 4 – ДСК - Родина

 5 – Алианц - България

 6 – Ай Ен Джи

 8 – ЦКБ - Сила

 9 – Лукойл - Гарант

10 – Бъдеще

14 – Топлина

15 - ПОИ

2

Код тип фонд

Number

= 1

От 1 до 4

No

1 – Професионален

2 – Универсален

3 – Доброволен

4 – Доброволен по ПС

3

Вид сделка (право репо/ обратно репо)

Number

= 1

1, 2

No

Вписва се код на сделката:
1 – право репо
2- обратно репо                   

4

Контрагент

Character

<= 128

 

No

                 

5

ЕИК на контрагента

Number

= 9

 

Yes

Вписва се ЕИК на българските контрагенти

6

Дата на сделката

Character

= 10

 

No

Формат дд/мм/гггг

7

Вальор на сделката

Character

= 10

 

No

Формат дд/мм/гггг

8

Вид ценна книга, предмет на сделката

Number

<= 2

От 1 до 22

и от 31 до 35

No

Вписва се двуцифрен код според номенклатурата на видовете Фин. инструменти, БД и ИИ                    

9

Код на емисия  ISIN)

Character

= 12

 

No

 

10

Държава

Character

= 2

 

No

Вписва се двубуквен код на държавата според съответната номенклатура

11

Емитент

Character

<= 50

 

No

 

12

Борсов Код

Character

<= 50

 

Yes

Попълва се борсовия код на емисията, даден от съответен регулиран пазар

13

Брой ценни книжа, предмет на сделката

Number

 

 

No

Формат хххх

14

Код валута

Character

= 3

 

No

Попълва се кода според възприетата банкова практика

15

Обща номинална стойност в съответна валута

Number

 

 

No

Формат  хххх.хх

16

Обща номинална стойност в лева

Number

 

 

No

Формат  хххх.хх

17

Обща стойност на продажба (репо)/покупка (обратно репо) в лева

Number

 

 

No

Формат  хххх.хх

18

Обща стойност на обратна покупка  (репо)/продажба (обратно репо) в лева

Number

 

 

No

Формат  хххх.хх

19

Вальор на обратна покупка  (репо)/продажба (обратно репо) в лева

Character

= 10

 

No

  Формат дд/мм/гггг

20

Оценка на репо сделката

Number

 

 

No

  Формат  хххх.хх

21

Относителен дял от  активите на фонда

Number

 

 

No

 Формат  хх.хх

22

Дата, за която се отнасят данните

Character

= 10

 

No

 Формат дд/мм/гггг

 

 

 

 

31P – Стойност на  опциите и фючърсите

Име на колона

Тип данни

Размер

Стойност

Null

Забележка

1

Код на управляващото дружество

Number

= 2

От 1 до 15 

No

 1 – Доверие

 2 – Съгласие

 4 – ДСК - Родина

 5 – Алианц - България

 6 – Ай Ен Джи

 8 – ЦКБ - Сила

 9 – Лукойл - Гарант

10 – Бъдеще

14 – Топлина

15 - ПОИ

2

Код тип фонд

Number

= 1

От 1 до 4

No

1 – Професионален

2 – Универсален

3 – Доброволен

4 – Доброволен по ПС

3

Опции/ фючърси, търгувани на регулирани пазари на ценни книжа

Number

= 1

От 1 до 3

No

1-       Пут  опция

2-       Кол опция

3-       Фючърс               

4

Вид сделка (покупка/ продажба на договора)

Number

= 1

1, 2

No

Вписва се код на сделката:
1 – покупка
2 – продажба                   

5

Държава

Character

= 2

 

No

Вписва се двубуквен код на държавата според съответната номенклатура

6

Регулиран пазар

Number

= 2

от 0 до 58

No

Попълва се код на фондовата борса, съгласно номенклатурата

7

Борсов Код

Character

<= 50

 

Yes

Попълва се борсовия код на емисията, даден от съответен регулиран пазар

8

Дата на договора

Character

= 10

 

No

Формат дд/мм/гггг

9

Дата на изтичане на срока по договора

Character

= 10

 

No

Формат дд/мм/гггг

10

Базов актив (вид ценна  книга)

Number

= 2

от 1 до 35

No

Вписва се двуцифрен код според номенклатурата на видовете Фин. инструменти, БД и ИИ                    

11

Стойност на базовия актив по договор/ цена на упражняване на опцията

Number

 

 

No

Формат  хххх.хх

12

Обем на договора

Number

 

В зависимост от вида на базовия актив се попълва стойност или брой

No

Формат хххх.xx

13

Брой договори

Number

 

 

No

Формат хххх

14

Пазарна стойност на базовия актив на опцията/ фючърса

Number

 

 

No

Формат  хххх.хх

15

Цена на опцията/ на фючърсния договор

Number

 

 

No

Формат  хххх.хх

16

Метод на оценка

Number

= 2

20, 29, от 34 до 40

No

според номенклатура

17

Източник на информация

Number

= 1

от 1 до 8

No

според номенклатурата

18

Стойност на фючърсния договор

Number

 

Попълва се само за фючърси (поле 3=3)

Yes

  Формат  хххх.хх

19

Обща стойност на опциите/ фючърсите

Number

 

 

No

  Формат  хххх.хх

20

Баланс по маржин депозит за фючърсни сделки - в началото на деня

Number

 

Попълва се само за фючърси (поле 3 = 3)

Yes

  Формат  хххх.хх

21

Баланс по маржин депозит за фючърсни сделки - платени/ получени суми

Number

 

Попълва се само за фючърси (поле 3 = 3)

Yes

  Формат  хххх.хх

22

Баланс по маржин депозит за фючърсни сделки - печалба/ загуба

Number

 

Попълва се само за фючърси (поле 3 = 3)

Yes

  Формат  хххх.хх

23

Баланс по маржин депозит за фючърсни сделки - в края на деня

Number

 

Попълва се само за фючърси (поле 3 = 3)

Yes

  Формат  хххх.хх

24

Дата, за която се отнасят данните

Character

= 10

 

No

 Формат дд/мм/гггг

 

 

 

 

32P – Стойност на форуърдните валутни договори

Име на колона

Тип данни

Размер

Стойност

Null

Забележка

1

Код на управляващото дружество

Number

= 2

От 1 до 15 

No

 1 – Доверие

 2 – Съгласие

 4 – ДСК - Родина

 5 – Алианц - България

 6 – Ай Ен Джи

 8 – ЦКБ - Сила

 9 – Лукойл - Гарант

10 – Бъдеще

14 – Топлина

15 - ПОИ

2

Код тип фонд

Number

= 1

От 1 до 4

No

1 – Професионален

2 – Универсален

3 – Доброволен

4 – Доброволен по ПС

3

Вид сделка (покупка/ продажба на договора)

Number

= 1

1, 2

No

Вписва се код на сделката:
1 – покупка
2 – продажба                   

4

Държава на контрагента

Character

= 2

 

No

Вписва се двубуквен код на държавата според съответната номенклатура

5

Контрагент

Character

<= 50

 

No

Попълва се наименованието на контрагента

6

ЕИК на контрагента

Number

= 9

 

Yes

Вписва се ЕИК на българските контрагенти *

7

Кредитен рейтинг

Number

= 2

от 1 до 46

No

Спроред номенклатура на рейтингите

8

Рейтингова агенция

Number

= 1

от 1 до 4

No

Спроред номенклатура на рейтинговите агенции

9

Дата на договора

Character

= 10

 

No

Формат дд/мм/гггг

10

Дата на изтичане на договора

Character

= 10

 

No

Формат дд/мм/гггг

11

Валутна двойка

Character

= 7

 

No

Попълват се двата кода според възприетата банкова практика, разделени със знака «/»

12

Базисна валута (код на валута)

Character

= 3

 

No

Попълва се кода според възприетата банкова практика

13

Курс на доставка по форуърдния договор

Number

 

 

No

Формат  хххх.ххxxx

14

Обем на договора в базисната валута

Number

 

 

No

Формат хххх.xx

15

Спот валутен курс

Number

 

 

No

Формат хххх.xxxxx

16

Цена на форуърдния договор

Number

 

 

No

Формат  хххх.ххxxx

17

Метод на оценка

Number

= 2

30, 31, 32, 39, 40

No

според номенклатурата на методи на оценка

18

Източник на информация

Number

= 1

от 1 до 8

No

според номенклатурата на източници на оценка

19

Стойност на договора в базисната валута

Number

 

 

No

  Формат  хххх.хх

20

Стойност на договора в лева

Number

 

 

No

  Формат  хххх.хх

21

Дата, за която се отнасят данните

Character

= 10

 

No

 Формат дд/мм/гггг

* Полето „ЕИК на контрагента” се попълва задължително, ако в поле „Държава” е попълнен код „BG

 

 

 

 

 

33PСтойност на договорите за лихвен суап

Име на колона

Тип данни

Размер

Стойност

Null

Забележка

1

Код на управляващото дружество

Number

= 2

От 1 до 15 

No

 1 – Доверие

 2 – Съгласие

 4 – ДСК - Родина

 5 – Алианц - България

 6 – Ай Ен Джи

 8 – ЦКБ - Сила

 9 – Лукойл - Гарант

10 – Бъдеще

14 – Топлина

15 - ПОИ

2

Код тип фонд

Number

= 1

От 1 до 4

No

1 – Професионален

2 – Универсален

3 – Доброволен

4 – Доброволен по ПС

3

Вид сделка-получава/ плаща фиксиран лихвен %

Number

= 1

1, 2

No

Вписва се код на сделката:
1 –
получава
2- плаща                   

4

Държава на контрагента

Character

= 2

 

No

Вписва се двубуквен код на държавата според съответната номенклатура

5

Контрагент по сделката банка/  инв.посредник

Character

<= 50

 

No

Попълва се наименованието на контрагента

6

ЕИК на контрагента

Number

= 9

 

Yes

Вписва се ЕИК на българските контрагенти *

7

Кредитен рейтинг

Number

= 2

от 1 до 46

No

Спроред номенклатура на рейтингите

8

Рейтингова агенция

Number

= 1

от 1 до 4

No

Спроред номенклатура на рейтинговите агенции

9

Дата на сключване на договора

Character

= 10

 

No

Формат дд/мм/гггг

10

Дата на изтичане на договора

Character

= 10

 

No

Формат дд/мм/гггг

11

Брой на периодичните междинни плащания за една година

Number

 

 

No

Формат  хххх

12

Брой междинни плащания до края на договора

Number

 

 

No

Формат  хххх

13

Дата на следващото плащане

Character

= 10

 

No

Формат дд/мм/гггг

14

Обем на договора/ условна главница

Number

 

 

No

Формат хххх.xx

15

Фиксиран  лихвен % по договора

Number

 

 

No

Формат  хххх.ххxxx

16

Референтен  лихвен % + надбавка за плаващия лихвен %

Character

<= 50

 

No

 

17

Стойност на последния определен референтен лихвен %

Number

 

 

No

Формат  хххх.ххxxx

18

Пазарна цена на договора

Number

 

 

No

Формат  хххх.ххxxx

19

Метод на оценка

Number

= 2

30,33, 39,40

No

според номенклатурата на методи на оценка

20

Източник на информация

Number

= 1

от 1 до 8

No

според номенклатурата на източници на оценка

21

Стойност на договора

Number

 

 

No

  Формат  хххх.хх

22

Дата, за която се отнасят данните

Character

= 10

 

No

 Формат дд/мм/гггг

* Полето „ЕИК   на контрагента” се попълва задължително, ако в поле „Държава” е попълнен код „BG