ФОРМАТИ НА ВХОДЯЩИ ФАЙЛОВЕ ОТ БАНКИ ПОПЕЧИТЕЛИ

 

11B  - Ценни книжа

Име на колона

Тип данни

Размер

Стойност

Null

Забележка

1

Код на банка попечител

Character

= 8

 

No

Попълва се банковият код на банката попечител

2

Код  на управляващото дружество

Number

= 2 

От 1 до 15 

No

1 – Доверие

2 – Съгласие

4 – ДСК-Родина

5 – Алианц

6 – ING

8 – ЦКБ-Сила

9 – Лукойл-гарант

10 – Бъдеще

14 – Топлина

15 - ПОИ

3

Код тип фонд

Number

= 1

От 1 до 4

No

1 – Професионален

2 – Универсален

3 – Доброволен

4 – Доброволен по ПС

4

Вид ценна книга

Number

<= 2

От 1 до 24

No

Вписва се двуцифрен код според номенклатурата на видовете финансови инструменти за БП

5

Вид сделка

Number

<= 2

От 1 до 7 и

от 9 до 13

No

Вписва се код според номенклатурата на сделките с финансови инструменти и инвестиционни имоти

6

Инвестиционен посредник

Character

<= 50

 

No

 

7

Код на инвестиционния посредник

Character

<= 50

 

No

 

8

Емитент

Character

<= 50

 

Yes

 

9

Гарант

Character

<= 50

 

Yes

 

10

Управляващо дружество

Character

<= 50

 

Yes

 Попълва се само за КИС

11

Kод на емисията ISIN

Character

= 12

 

No

 

12

Дата на сделката

Character

= 10

 

No

Формат дд/мм/гггг

13

Дата на сетълмент

Character

= 10

 

No

Формат дд/мм/гггг

14

Регулиран пазар

Number

= 2

от 0 до 58

No

Попълва се код на фондовата борса, съгласно номенклатурата

15

Брой ценни книжа

Number

 

 

Yes

Формат хххх.ххxxx

16

Код на валута

Character

= 3

 

No

Попълва се кода според възприетата банкова практика

17

Номинална стойност в съответната валута

Number

 

 

Yes

Формат хххх.хх

18

Номинална стойност в лева

Number

 

 

Yes

Формат хххх.хх

19

Стойност в съответна валута

Number

 

 

No

Формат хххх.хх

20

Стойност в лева

Number

 

 

No

Формат хххх.хх

21

Дата, за която се отнасят данните

Character

= 10

 

No

Формат дд/мм/гггг

 

Забележка:

Поле 15 „Брой ценни книжа” се попълва само за акции, дялове и права
Поле 17 „Номинална стойност в съответната валута” и

Поле 18 „Номинална стойност в лева” се попълват само за дългови ценни книжа

 


13B  - Банкови депозити в лева и чуждестранна валута

Име на колона

Тип данни

Размер

Стойност

Null

Забележка

1

 Код на банка попечител

Character

= 8

 

No

Попълва се банковият код на банката попечител

2

Код на управляващото дружество

Number

- 2 

От 1 до 15 

No

1 – Доверие

2 – Съгласие

4 – ДСК-Родина

5 – Алианц

6 – ING

8 – ЦКБ-Сила

9 – Лукойл-гарант

10 – Бъдеще
14 – Топлина
15 - ПОИ

3

Код тип фонд

Number

= 1

От 1 до 4

No

1 – Професионален

2 – Универсален
3 – Доброволен
4 – Доброволен по ПС

4

Вид сделка

Number

= 1

От 1 до 7

No

1 – откриване
2 – закриване
3 – увеличаване главницата на депозита
4 – намаляване главницата на депозита
5 – плащане на лихва
6 – капитализиране на лихва
7 - предепозиране

5

Банка

Character

<= 128

 

No

Попълва се юридическото наименование на банката

6

Банков идентификационен код

Character

= 8

 

No

Попълва се международния идентификационен код
на банката

7

№ на договор/анекс

Character

<= 20

 

Yes

 

8

Дата на договор/анекс

Character

= 10

 

No

Формат дд/мм/гггг

9

Начална дата на начисляване на лихва

Character

= 10

 

No

Формат дд/мм/гггг

10

Дата на падеж

Character

= 10

 

No

Формат дд/мм/гггг

11

Код на валута

Character

= 3

 

No

Попълва се кода според възприетата банкова практика

12

Размер в съответната валута

Number

 

 

No

Формат хххх.хх

13

Размер в лева

Number

 

 

No

Формат хххх.хх

14

Дата, за която се отнасят данните

Character

= 10

 

No

Формат дд/мм/гггг

 


15B  - Сделки с инвестиционни имоти

Име на колона

Тип данни

Размер

Стойност

Null

Забележка

1

 Код на банка попечител

Character

= 8

 

No

Попълва се банковият код на банката попечител

2

 Код  на управляващото дружество

Number

= 2 

От 1 до 15 

No

1 – Доверие

2 – Съгласие

4 – ДСК-Родина

5 – Алианц

6 – ING

8 – ЦКБ-Сила

9 – Лукойл-гарант

10 – Бъдеще

14 – Топлина

15 - ПОИ

3

 Код тип фонд

Number

= 1

От 1 до 4

No

1 – Професионален

2 – Универсален

3 – Доброволен

4 – Доброволен по ПС

4

 Вид сделка

Number

<= 2

1, 2, 7, 8, 9, 14 и 15

No

Вписва се код според номенклатурата на сделките с финансови инструменти и инвестиционни имоти

5

 Дата на сделката

Character

= 10

 

No

Формат дд/мм/гггг

6

 Страна по сделка

Character

<= 50 

 

No

 

7

 Държава

Character

= 2

 

No

Вписва се двубуквен код на държавата според съответната номенклатура

8

 Документ удостоверяващ сделката

Character

<= 512

 

No

 

9

 Местонахождение на имота – адрес

Character

<= 512

 

No

 

10

 Вид и идентификация на инвестиционния имот

Character

<= 512

 

No

 

11

 Код на валута

Character

= 3

 

No

Попълва се кода според възприетата банкова практика

12

 Стойност в съответната валута

Number

 

 

No

Формат хххх.хх

13

 Стойност в лева

Number

 

 

No

Формат хххх.хх

14

 Дата, за която се отнасят данните

Character

= 10

 

No

Формат дд/мм/гггг

 

 


16B  - Общи данни

Име на колона

Тип данни

Размер

Стойност

Null

Забележка

1

Код на банка попечител

Character

= 8

 

No

Попълва се банковият код на банката попечител

2

Код  на управляващото дружество

Number

 = 2

От 1 до 15 

No

1 – Доверие

2 – Съгласие

4 – ДСК-Родина

5 – Алианц

6 – ING

8 – ЦКБ-Сила

9 – Лукойл-гарант

10 – Бъдеще

14 – Топлина

15 - ПОИ

3

Код тип фонд

Number

= 1

От 1 до 4

No

1 – Професионален

2 – Универсален

3 – Доброволен

4 – Доброволен по ПС

4

 Код валута

Character

= 3

 

No

Попълва се кода според възприетата банкова практика

5

 Постъпили парични  средства по всички сметки на ПФ през деня в лева и валута

Number

 

 

No

Формат хххх.хх

6

 Изплатени парични средства по всички сметки на ПФ през деня в лева и валута

Number

 

 

No

Формат хххх.хх

7

 Налични парични средства по всички сметки на ПФ в края на деня в лева и валута

Number

 

 

No

Формат хххх.хх

8

Дата за която се отнасят данните

Character

= 10

 

No

Формат дд/мм/гггг

Уточнение за попълването на справка 16Б:
За левовите стойности се запазва досегашния брой редове във файла,  т.е първите 3 реда от файла се формират по следния начин:
- ред 1 - парични средства общо в лева за Професионален фонд
- ред 2 - парични средства общо в лева за Универсален фонд
- ред 3 - парични средства общо в лева за Доброволен фонд, като в полето за код валута се попълва BGN.
Постъпили, изплатени и налични парични средства в лева и различни от лева се посочват след 3-я ред, по един ред за всяка валута и всеки фонд. Полетата за паричните средства се попълват в съответна валута, като се попълва съответен код в полето за код валута. Сумата от тези парични средства по съответния фиксинг на валутата за деня трябва да е равна на сумата, попълнена като обща. Броят на редовете във файла трябва да е по-голям от 3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18В – Репо сделки и обратни репо сделки

Име на колона

Тип данни

Размер

Стойност

Null

Забележка

1

Код на банка попечител

Character

= 8

 

No

Попълва се банковият код на банката попечител

2

Код на управляващото дружество

Number

 = 2

От 1 до 15 

No

1 – Доверие

2 – Съгласие

4 – ДСК-Родина

5 – Алианц

6 – ING

8 – ЦКБ-Сила

9 – Лукойл-гарант

10 – Бъдеще

14 – Топлина

15 - ПОИ

3

Код тип фонд

Number

= 1

От 1 до 4

No

1 – Професионален

2 – Универсален

3 – Доброволен

4 – Доброволен по ПС

4

Вид сделка

Number

= 1

От 1 до 4

No

Вписва се код на сделката:
1 – право репо
2 - обратно репо

3 – падеж на право репо

4 – падеж на обратно репо                   

5

Вид ценна книга

Number

= 2

От 1 до 22

No

Вписва се двуцифрен код според номенклатурата на видовете финансови инструменти за БП

6

Страна по сделката

Character

<= 128

 

No

                 

7

Дата на сделката

Character

= 10

 

No

Формат дд/мм/гггг

8

Емитент

Character

<= 50

 

Yes

 

9

Гарант

Character

<= 50

 

Yes

 

10

Управляващо дружество

Character

<= 50

 

Yes

 

11

Код на емисия  ISIN

Character

= 12

 

No

 

12

Брой ценни книжа

Number

 

 

Yes

Формат хххх.xxxxx

13

Код на валута

Character

= 3

 

No

Попълва се кода според възприетата банкова практика

14

Номинална стойност в съответна валута

Number

 

 

Yes

Формат  хххх.хх

15

Номинална стойност в лева

Number

 

 

Yes

Формат  хххх.хх

16

Дата на сетълмент

Character

= 10

 

No

Формат дд/мм/гггг

17

Стойност на продажба (репо)/покупка (обратно репо) в съответната валута

Number

 

 

No

Формат  хххх.хх

18

Стойност на продажба (репо)/покупка (обратно репо) влева

Number

 

 

No

Формат  хххх.хх

19

Стойност на обратна покупка  (репо)/продажба (обратно репо) в съответната валута

Number

 

 

No

Формат  хххх.хх

20

Стойност на обратна покупка  (репо)/продажба (обратно репо) в лева

Number

 

 

No

Формат  хххх.хх

21

Вальор на обратна покупка  (репо)/продажба (обратно репо)

Character

= 10

 

No

  Формат дд/мм/гггг

22

Дата, за която се отнасят данните

Character

= 10

 

No

 Формат дд/мм/гггг

 

Забележка: 

Поле 12 „Брой ценни книжа” се попълва само за акции, дялове и права

Поле 14 „Номинална стойност в съответната валута”  и
поле 15 „Номинална стойност в лева” се попълват само за дългови ценни книжа

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

21B  - Подрегистър на финансовите активи – ценни книжа

Име на колона

Тип данни

Размер

Стойност

Null

Забележка

1

Код на банка попечител

Character

= 8

 

No

Попълва се банковият код на банката попечител

2

Код  на управляващото дружество

Number

= 2 

От 1 до 15 

No

1 – Доверие

2 – Съгласие

4 – ДСК-Родина

5 – Алианц

6 – ING

8 – ЦКБ-Сила

9 – Лукойл-гарант

10 – Бъдеще

14 – Топлина

15 - ПОИ

3

Код тип фонд

Number

= 1

От 1 до 4

No

1 – Професионален

2 – Универсален

3 – Доброволен

4 – Доброволен по ПС

4

Вид ценна книга

Number

= 2

От 1 до 24

No

Вписва се двуцифрен код според номенклатурата на видове финансови инструменти за БП

5

Емитент

Character

<= 50

 

Yes

 

6

Гарант

Character

<= 50

 

Yes

 

7

Управляващо дружество

Character

<= 50

 

Yes

Попълва се само за КИС 

8

Държава

Character

= 2

 

No

Вписва се двубуквен код на държавата според съответната номенклатура

9

Код на емисията ISIN

Character

= 12

 

No

 

10

Падеж на емисията

Character

= 10

 

Yes

Формат дд/мм/гггг

11

№ на сертификат / удостоверение

Character

<= 50

 

No

 

12

Регулиран пазар

Number

= 2

от 0 до 58

No

Попълва се код на регулирания пазар, съгласно номенклатурата

13

Индекс на регулиран пазар

Number

= 2

от 0 до 90

No

Попълва се код на индекса на регулирания пазар, съгласно номенклатурата

14

Инвестиционен кредитен рейтинг

Number

= 2

от 1 до 46

Yes

Спроред номенклатура на рейтингите

15

Рейтингова агенция

Number

= 1

от 1 до 4

Yes

Спроред номенклатура на рейтинговите агенции

16

Код на валута

Character

= 3

 

No

Попълва се кода според възприетата банкова практика

17

Номинална стойност в съответна валута

Number

 

 

Yes

Формат хххх.хх

18

Номинална стойност в лева

Number

 

 

Yes

Формат хххх.хх

19

Брой притежавани ценни книжа

Number

 

 

Yes

Формат хххх.ххxxx

20

Дата за която се отнасят данните

Character

= 10

 

No

Формат дд/мм/гггг

 

Забележка: 

В Поле 10 „Падеж на емисията” се попълва дата на падеж само за дългови ценни книжа

Поле 17 „Номинална стойност в съответна валута”  и
поле 18 „Номинална стойност в лева” се попълват само за дългови ценни книжа

Поле 19 „Брой притежавани ценни книжа” се попълва само за акции, дялове и права

 


23B - Подрегистър на финансовите активи - банкови депозити в лева и чуждестранна валута 

Име на колона

Тип данни

Размер

Стойност

Null

Забележка

1

Код на банка попечител

Character

= 8

 

No

Попълва се банковият код на банката попечител

2

Код  на управляващото дружество

Number

 = 2

От 1 до 15 

No

1 – Доверие

2 – Съгласие

4 – ДСК-Родина

5 – Алианц

6 – ING

8 – ЦКБ-Сила

9 – Лукойл-гарант

10 – Бъдеще

14 – Топлина

15 - ПОИ

3

Код тип фонд

Number

= 1

От 1 до 4

No

1 – Професионален

2 – Универсален

3 – Доброволен

4 – Доброволен по ПС

4

Банка

Character

<= 128

 

No

Попълва се юридическото наименование на банката

5

Банков идентификационен код

Character

= 8

 

No

Попълва се международния идентификационен код
на банката

6

Държава

Character

= 2

 

No

Вписва се двубуквен код на държавата според съответната номенклатура

7

Кредитен рейтинг

Number

= 2

от 1 до 64

Yes

Спроред номенклатура на рейтингите

8

Рейтингова агенция

Number

= 1

от 1 до 4

Yes

Спроред номенклатура на рейтинговите агенции

9

No на договор /анекс

Character

<= 20

 

Yes

 

10

Дата на договор / анекс

Character

<= 20

 

No

Формат дд/мм/гггг

11

Начална дата на начисляване на лихва

Character

= 10

 

No

Формат дд/мм/гггг

12

Падеж

Character

= 10

 

No

Формат дд/мм/гггг

13

Код на валута

Character

= 3

 

No

Попълва се кода според възприетата банкова практика

14

Размер на депозита в съответна валута

Number

 

 

No

Формат хххх.хх

15

Размер на депозита в лева

Number

 

 

No

Формат хххх.хх

16

Дата, за която се отнасят данните

Character

= 10

 

No

Формат дд/мм/гггг

 


25B - Подрегистър на нефинансовите активи – инвестиционни имоти  

Име на колона

Тип данни

Размер

Стойност

Null

Забележка

1

Код на банка попечител

Character

= 8

 

No

Попълва се банковият код на банката попечител

2

Код  на управляващото дружество

Number

= 2 

От 1 до 15 

No

1 – Доверие

2 – Съгласие

4 – ДСК-Родина

5 – Алианц

6 – ING

8 – ЦКБ-Сила

9 – Лукойл-гарант

10 – Бъдеще

14 – Топлина

15 - ПОИ

3

Код тип фонд

Number

= 1

От 1 до 4

No

1 – Професионален

2 – Универсален

3 – Доброволен

4 – Доброволен по ПС

4

Вид и идентификация на инвестиционния имот

Character

<= 512

 

No

 

5

Държава

Character

= 2

 

No

Вписва се двубуквен код на държавата според съответната номенклатура

6

Местонахождение на имота - адрес

Character

<= 512

 

No

 

7

Дата на придобиване

Character

= 10

 

No

Формат дд/мм/гггг

8

Документ, удостоверяващ собственост

Character

<= 512

 

No

 

9

Код на валута

Character

= 3

 

No

Попълва се кода според възприетата банкова практика

10

Цена на придобиване в съответната валута

Number

 

 

No

Формат хххх.хх

11

Цена на придобиване в лева

Number

 

 

No

Формат хххх.хх

12

Дата, за която се отнасят данните

Character

= 10

 

No

Формат дд/мм/гггг

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31B – Сделки с фючърси и опции (по чл. 179б, ал.2, т.1 и 2 от КСО)

Име на колона

Тип данни

Размер

Стойност

Null

Забележка

1

Код на банка попечител

Character

= 8

 

No

Попълва се банковият код на банката попечител

    2

Код на управляващото дружество

Number

= 2

От 1 до 15

No

1 – Доверие

2 – Съгласие

4 – ДСК-Родина

5 – Алианц

6 – ING

8 – ЦКБ-Сила

9 – Лукойл-гарант

10 – Бъдеще

14 – Топлина

15 - ПОИ

3

Код тип фонд

Number

= 1

От 1 до 4

No

1 – Професионален

2 – Универсален

3 – Доброволен

4 – Доброволен по ПС

4

Вид финансов инструмент

Number

= 1

От 1 до 3

No

1-       Пут  опция

2-       Кол опция

3-       Фючърс               

5

Вид сделка

Number

= 1

От 1 до 5

No

Вписва се едноцифрен код според  номенклатурата на видовете сделки за опции и фючърси                    

6

Държава

Character

= 2

 

No

Вписва се двубуквен код на държавата според съответната номенклатура

7

Регулиран пазар

Number

= 2

от 0 до 58

No

Попълва се код на фондовата борса, съгласно номенклатурата

8

Борсов Код

Character

<= 50

 

No

Попълва се борсовия код на емисията, даден от съответен регулиран пазар

9

Дата на сключване на договора

Character

= 10

 

No

Формат дд/мм/гггг

10

Дата на изтичане на срока по договора  (дата на доставка на базовия актив)

Character

= 10

 

No

Формат дд/мм/гггг

11

Базов актив

Character

<= 512

 

No

 

12

Стойност на базовия актив/цена на упражняване на опцията

Number

 

 

No

Формат  хххх.хх

13

Обем на договора

Number

 

В зависимост от вида на базовия актив се попълва или стойност или брой

No

Формат хххх.xx

14

Брой договори

Number

 

 

No

Формат хххх

15

Гаранционен депозит

Number

 

 

Yes

Формат  хххх.хх

16

Код на валута

Character

= 3

 

No

Попълва се кода според възприетата банкова практика

17

Стойност на сделката в съответната валута

Number

 

 

No

  Формат  хххх.хх

18

Стойност на сделката в лева

Number

 

 

No

  Формат  хххх.хх

19

Дата, за която се отнасят данните

Character

= 10

 

No

 Формат дд/мм/гггг

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32B – Сделки с форуърдни валутни договори (по чл. 179б, ал.2, т.3 от КСО)

Име на колона

Тип данни

Размер

Стойност

Null

Забележка

1

Код на банка попечител

Character

= 8

 

No

Попълва се банковият код на банката попечител

2

Код на управляващото дружество

Number

= 2

От 1 до 15

No

1 – Доверие

2 – Съгласие

4 – ДСК-Родина

5 – Алианц

6 – ING

8 – ЦКБ-Сила

9 – Лукойл-гарант

10 – Бъдеще

14 – Топлина

15 - ПОИ

3

Код тип фонд

Number

= 1

От 1 до 4

No

1 – Професионален

2 – Универсален

3 – Доброволен

4 – Доброволен по ПС

4

Вид сделка

Number

= 1

От 1 до 4

No

Вписва се едноцифрен код според  номенклатурата на видовете сделки за форуърди                    

5

Държава

Character

= 2

 

No

Вписва се двубуквен код на държавата според съответната номенклатура

6

Контрагент

Character

<= 50

 

No

Попълва се наименованието на контрагента

7

Кредитен рейтинг

Number

= 2

От 1 до 46

No

според номенклатурата на инвестиционните рейтинги

8

Рейтингова агенция

Number

= 1

От 1 до 4

No

според номенклатура на рейтинговите агенции

9

Дата на сключване на договора

Character

= 10

 

No

Формат дд/мм/гггг

10

Дата на изтичане на договора

Character

= 10

 

No

Формат дд/мм/гггг

11

Валутна двойка

Character

= 7

 

No

Попълват се двата кода според възприетата банкова практика, разделени със знака «/»

12

Базисна валута

Character

= 3

 

No

Попълва се кода според възприетата банкова практика

13

Курс на доставка по форуърдния договор

Number

 

 

No

Формат  хххх.ххxxx

14

Обем на договора

Number

 

 

No

Формат хххх.xx

15

Гаранционен депозит

Number

 

 

Yes

Формат  хххх.хх

16

Код на валута

Character

= 3

 

No

Попълва се кода според възприетата банкова практика

17

Стойност на сделката в съответната валута

Number

 

 

No

  Формат  хххх.хх

18

Стойност на сделката в лева

Number

 

 

No

  Формат  хххх.хх

19

Дата, за която се отнасят данните

Character

= 10

 

No

 Формат дд/мм/гггг

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33B – сделки с договори за лихвен суап (по чл. 179б, ал.2, т.4 от КСО)

Име на колона

Тип данни

Размер

Стойност

Null

Забележка

1

Код на банка попечител

Character

= 8

 

No

Попълва се банковият код на банката попечител

  2

Код на управляващото дружество

Number

= 2

От 1 до 15

No

1 – Доверие

2 – Съгласие

4 – ДСК-Родина

5 – Алианц

6 – ING

8 – ЦКБ-Сила

9 – Лукойл-гарант

10 – Бъдеще

14 – Топлина

15 - ПОИ

3

Код тип фонд

Number

= 1

От 1 до 4

No

1 – Професионален

2 – Универсален

3 – Доброволен

4 – Доброволен по ПС

4

Вид сделка

Number

= 1

От 1 до 8

No

Вписва се едноцифрен код според  номенклатурата на видовете сделки за лихвени суапи               

5

Държава

Character

= 2

 

No

Вписва се двубуквен код на държавата според съответната номенклатура

6

Контрагент

Character

<= 50

 

No

Попълва се наименованието на контрагента

7

Кредитен рейтинг

Number

= 2

От 1 до 46

No

според номенклатурата на инвестиционните рейтинги

8

Рейтингова агенция

Number

= 1

От 1 до 4

No

според номенклатура на рейтинговите агенции

9

Дата на сключване на договора

Character

= 10

 

No

Формат дд/мм/гггг

10

Дата на изтичане на договора

Character

= 10

 

No

Формат дд/мм/гггг

11

Базов актив

Character

<= 512

 

No

 

12

Брой на периодичните междинни плащания до края на договора

Number

 

 

No

Формат  хххх

13

Период на плащанията

Character

<= 50

 

No

 

14

Обем на договора

Number

 

 

No

Формат хххх.xx

15

Фиксиран  лихвен  %  по договора

Number

 

 

No

Формат  хххх.ххxxx

16

Референтен  лихвен  % + надбавка за плаващия лихвен  %

Character

<= 50

 

No

 

17

Гаранционен депозит

Number

 

 

Yes

Формат  хххх.хх

18

Код на валута

Character

= 3

 

No

Попълва се кода според възприетата банкова практика

19

Стойност на сделката в съответната валута

Number

 

 

No

  Формат  хххх.хх

20

Стойност на сделката в лева

Number

 

 

No

  Формат  хххх.хх

21

Дата, за която се отнасят данните

Character

= 10

 

No

 Формат дд/мм/гггг

 

Забележка:

в поле 13 “Период на плащанията”  се попълва свободен текст  (например 5 дни, два месеца)

в поле 16 „Референтен  лихвен % + надбавка за плаващия лихвен %”  се попълва свободен текст (например LIBOR + 2%)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41B – Извлечение от регистър за фючърси и опции (по чл. 179б, ал.2, т.1 и 2 от КСО)

Име на колона

Тип данни

Размер

Стойност

Null

Забележка

1

 Код на банка попечител

Character

= 8

 

No

Попълва се банковият код на банката попечител

   2

 Код на управляващото  дружество

Number

= 2

От 1 до 15

No

1 – Доверие

2 – Съгласие

4 – ДСК-Родина

5 – Алианц

6 – ING

8 – ЦКБ-Сила

9 – Лукойл-гарант

10 – Бъдеще

14 – Топлина

15 - ПОИ

3

 Код тип фонд

Number

= 1

От 1 до 4

No

1 – Професионален

2 – Универсален

3 – Доброволен

4 – Доброволен по ПС

4

 Вид финансов  инструмент

Number

= 1

От 1 до 3

No

1 – Пут опция

2 – Кол опция

3- Фючърс                

5

 Позиция по финансовия  инструмент дълга/къса

Number

= 1

1, 2 

No

1 – дълга

2 - къса

6

Контрагент/регулиран пазар

Number

= 2

от 0 до 58

No

Попълва се код на регулирания пазар, съгласно номенклатурата

7

 Дата на сключване на  договора

Character

= 10

 

No

Формат дд/мм/гггг

8

 Дата на изтичане на срока по договора  (дата на доставка на базовия актив)

Character

= 10

 

No

Формат дд/мм/гггг

9

 Базов актив

Character

<= 512

 

No

 

10

 Стойност на базовия актив/цена на упражняване на опцията

Number

 

 

No

Формат  хххх.хх

11

Обем на договора

Number

 

В зависимост от вида на базовия актив се попълва или стойност или брой

No

Формат хххх.xx

12

Брой договори

Number

 

 

No

Формат хххх

13

Гаранционен депозит

Number

 

 

Yes

Формат  хххх.хх

14

Дата, за която се отнасят данните

Character

= 10

 

No

 Формат дд/мм/гггг

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42B – Извлечение от регистър за форуърдни валутни договори (по чл. 179б, ал.2, т.3 от КСО)

Име на колона

Тип данни

Размер

Стойност

Null

Забележка

1

Код на банка попечител

Character

= 8

 

No

Попълва се банковият код на банката попечител

2

Код на управляващото дружество

Number

= 2

От 1 до 15

No

1 – Доверие

2 – Съгласие

4 – ДСК-Родина

5 – Алианц

6 – ING

8 – ЦКБ-Сила

9 – Лукойл-гарант

10 – Бъдеще

14 – Топлина

15 - ПОИ

3

Код тип фонд

Number

= 1

От 1 до 4

No

1 – Професионален

2 – Универсален

3 – Доброволен

4 – Доброволен по ПС

4

Позиция по договора дълга/къса

Number

= 1

1, 2

No

1 – дълга

2 - къса

5

Контрагент

Character

<= 50

 

No

Попълва се наименованието на контрагента

6

Дата на сключване на договора

Character

= 10

 

No

Формат дд/мм/гггг

7

Дата на изтичане на договора

Character

= 10

 

No

Формат дд/мм/гггг

8

Валутна двойка

Character

= 7

 

No

Попълват се двата кода според възприетата банкова практика, разделени със знака «/»

9

Базисна валута

Character

= 3

 

No

Попълва се кода според възприетата банкова практика

10

Курс на доставка по форуърдния договор

Number

 

 

No

Формат  хххх.ххxxx

11

Обем на договора

Number

 

 

No

Формат хххх.xx

12

Гаранционен депозит

Number

 

 

Yes

Формат  хххх.хх

13

Дата, за която се отнасят данните

Character

= 10

 

No

 Формат дд/мм/гггг

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43B – Извлечение от регистър за договори за лихвен суап (по чл. 179б, ал.2, т.4 от КСО)

Име на колона

Тип данни

Размер

Стойност

Null

Забележка

1

Код на банка попечител

Character

= 8

 

No

Попълва се банковият код на банката попечител

  2

Код на управляващото дружество

Number

= 2

От 1 до 15

No

1 – Доверие

2 – Съгласие

4 – ДСК-Родина

5 – Алианц

6 – ING

8 – ЦКБ-Сила

9 – Лукойл-гарант

10 – Бъдеще

14 – Топлина

15 - ПОИ

3

Код тип фонд

Number

= 1

От 1 до 4

No

1 – Професионален

2 – Универсален

3 – Доброволен

4 – Доброволен по ПС

4

Позиция по договора дълга/къса

Number

= 1

1, 2

No

1 – дълга

2 - къса

5

Контрагент

Character

<= 50

 

No

Попълва се наименованието на контрагента

6

Дата на сключване на договора

Character

= 10

 

No

Формат дд/мм/гггг

7

Дата на изтичане на договора

Character

= 10

 

No

Формат дд/мм/гггг

8

Базов актив

Character

<= 512

 

No

 

9

Брой на периодичните междинни плащания до края на договора

Number

 

 

No

Формат  хххх

10

Период на плащанията

Character

<= 50

 

No

 

11

Обем на договора

Number

 

 

No

Формат хххх.xx

12

Фиксиран  лихвен % по договора

Number

 

 

No

Формат  хххх.ххxxx

13

Референтен  лихвен % + надбавка за плаващия лихвен %

Character

<= 12

 

No

 

14

Гаранционен депозит

Number

 

 

Yes

Формат  хххх.хх

15

Дата, за която се отнасят данните

Character

= 10

 

No

 Формат дд/мм/гггг

 

Забележка:

в поле 12 “Период на плащанията”  се попълва свободен текст  (например 5 дни, два месеца)

в поле 15 „Референтен  лихвен % + надбавка за плаващия лихвен %”  се попълва свободен текст (например LIBOR + 2%)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УКАЗАНИЯ

 

Банките - попечители изпращат до 16.00 часа на текущия работен ден, до Управление „Осигурителен надзор“ на КФН по електронен път следната информация:

 

q  Справка за сключените сделки, постъпили и изплатени парични средства и наличностите по всички сметки;

 

q  Извлечение от регистъра на фонда за допълнително пенсионно осигуряване.

 

Информацията, изпратена през текущия работен ден включва данни за активите, сключените сделки и паричните средства на фонда за допълнително пенсионно осигуряване за предходния работен ден.

 

Финансовите и нефинансовите активи, банковите депозити и паричните средства на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване, които се водят в чуждестранна валута се преизчисляват в левова равностойност по централния курс на БНБ, валиден за предходния работен ден.

 

 

УКАЗАНИЯ ПО ОБРАЗЕЦ № 1

 

Информацията за сключените сделки /без сделките с финансови инструменти по чл. 179б от КСО/ се отразява при наличие на входящ / изходящ паричен трансфер в резултат на сделките по сметките на фонда за допълнително пенсионно осигуряване.

 

I. Отразяване на сделките с финансови инструменти по чл. 176, ал. 1, т. 1-4 и т. 6-14 от КСО(файл 11В):

 

1. Отразяване на покупка / продажба на финансови инструменти:

В колона „Вид ценна книга” се записва кодът на вида финансов инструмент обект на сделката, съгласно номенклатура изготвена от Управление „Осигурителен надзор”;

В колона „Вид сделка” се записва кодът на вида сделка, съответно код 1 „Покупка” или код 2 „Продажба” от номенклатурата изготвена от Управление „Осигурителен надзор”;

В колона „Инвестиционен посредник“ се записва наименованието на инвестиционния посредник;

В колона „Код на инвестиционния посредник“ се записва кодът на инвестиционния посредник, издаден от Българска фондова борса;

В колона „Емитент” се записва наименованието на издателя на съответния финансов инструмент, който е задължен по него;

В колона „Гарант” се записва гарантът на ценни книжа по чл. 176, ал. 1 т.1 и т. 10 от КСО;

В колона „Управляващо дружество” се записва управляващото дружество на колективната инвестиционна схема;

В колона „Код на емисията” се записва ISIN кодът на емисията;

В колона „Дата на сделката” се записва датата, на която е сключена сделката;

В колона „Дата на сетълмент” се записва датата на изпълнение на задължението по сделката с финансови инструменти за тяхното регистриране по сметка за финансови инструменти на приобретателя и за тяхното заплащане;

В колона „Регулиран пазар” се записва кодът на регулирания пазар, на който е закупен / продаден финансовия инструмент, от номенклатурата изготвена от Управление „Осигурителен надзор”. При покупка или продажба на финансов инструмент на извънборсов пазар (OTC market), се посочва код 0 „няма”;

В колона „Брой ценни книжа” се записват броят на придобитите/ продадени акции, дялове и права;

В колона „Код на валута” се записва общоприетият трибуквен код на съответната валута в която е извършена сделката;

В колона „Номинална стойност в съответната валута” се записва номиналната стойност в съответната валута на придобитите / продадени дългови ценни книжа;

В колона „Номинална стойност в лева” се записва номиналната стойност в лева на придобитите / продадени дългови ценни книжа;

В колона „Стойност в съответната валута” се записва стойността на сделката в съответната валута;

В колона „Стойност в лева” се записва левовата равностойност на сделката.

Когато банката разполага с цялата информация за отразяване на сделка, същата се посочва в справката за сключените сделки за деня на изходящия/входящия паричен поток, дори и да не е вписан / отписан финансовият инструмент в / от регистъра.

 

2. Отразяване на лихви по дългови ценни книжа:

2.1. Отразяване на постъпили по сметките на пенсионните фондове /ПФ/ лихви по дългови ценни книжа:

В колона „Вид ценна книга” се записва кодът на вида финансов инструмент, за който е постъпила лихвата от номенклатурата изготвена от Управление „Осигурителен надзор”;

В колона „Вид сделка“ се записва код 4 „Плащане на лихва“ от номенклатурата изготвена от Управление „Осигурителен надзор”;

В колона „Код на валута” се записва общоприетият трибуквен код на съответната валута, в която е  получена лихвата;

В колона „Номинална стойност в съответната валута” се записва номиналната стойност в съответната валута на притежаваните ценни книжа, за които е получена лихвата;

В колона „Номинална стойност в лева” се записва номиналната стойност в лева на притежаваните ценни книжа, за които е получена лихвата;

В колона „Стойност в съответната валута” се записва размерът на получената лихва в съответната валута;

В колона „Стойност в лева” се записва левовата равностойност на получената лихва.

Когато се извършва последното плащане на лихва за вид сделка се посочва код 11 „Плащане на лихва при падеж” от номенклатурата изготвена от Управление „Осигурителен надзор”.

 

2.2. Отразяване на плащане на отрицателни лихви от сметките на ПФ във връзка с притежавани дългови ценни книжа:

В колона „Вид ценна книга” се записва кодът на вида финансов инструмент, за който е платена лихвата от номенклатурата изготвена от Управление „Осигурителен надзор”;

В колона „Вид сделка” се записва код 7 „Други плащания” от номенклатурата изготвена от Управление „Осигурителен надзор”;

В колона „Инвестиционен посредник” се записва „отрицателна лихва”;

В колона „Код на валута се записва общоприетият трибуквен код на съответната валута в която е платена лихвата;

В колона „Номинална стойност в съответната валута” се записва номиналната стойност в съответната валута на притежаваните ценни книжа, за които е платена лихвата;

В колона „Номинална стойност в лева” се записва номиналната стойност в лева на притежаваните ценни книжа, за които е получена лихвата;

В колона „Стойност в съответната валута” се записва стойността на лихвата в съответната валута;

В колона „Стойност в лева” се записва левовата равностойност на платената лихва.

 

3. Отразяване на постъпили по сметките на ПФ плащания по главници на дългови ценни книжа:

В колона „Вид ценна книга” се записва кодът на вида финансов инструмент, за който е получена главницата от номенклатурата изготвена от Управление „Осигурителен надзор”;

В колона „Вид сделка” се записва код 5 „Плащане на главница” от номенклатурата изготвена от Управление „Осигурителен надзор”;

В колона „Код на валута” се записва общоприетият трибуквен код на съответната валута, в която е получена главницата;

В колона „Номинална стойност в съответната валута” се записва размерът на притежаваната главница в съответната валута преди дата на плащането;

В колона „Номинална стойност в лева” се записва левовата равностойност на притежаваната главница преди дата на плащането;

В колона „Стойност в съответната валута” се записва размерът на получената главница в съответната валута;

В колона „Стойност в лева” се записва левовата равностойност на получената главница.

Когато се извършва последното плащане на главница за вид сделка се посочва код 12 „Плащане на главница при падеж” от номенклатурата изготвена от Управление „Осигурителен надзор”.

 

4. Отразяване на постъпили по сметките на ПФ дивиденти по акции или дялове:

В колона „Вид ценна книга” се записва кодът на вида финансов инструмент, за който е получен дивидента от номенклатурата изготвена от Управление „Осигурителен надзор”;

В колона „Вид сделка” се записва код 6 „Плащане на дивидент” от номенклатурата изготвена от Управление „Осигурителен надзор”;

В колона „Брой ценни книжа” се записва броят на притежаваните акции или дялове, за които е получен дивидент;

В колона „Код на валута” се записва общоприетият трибуквен код на съответната валута в която е получен дивидента;

В колона „Стойност в съответната валута” се записва размерът на получения дивидент в съответната валута;

В колона „Стойност в лева” се записва левовата равностойност на получения дивидент. 

 

            4.1. Получаване на дивидент срещу упражняване на „придобити по право“ права по притежавани от ФДПО чуждестранни акции се отразява с два записа:

4.1.1. При отписването на правата

В колона „Вид ценна книга” се записва код 23 „Права по акции, включени в индекси на регулирани пазари на ЦК в държави членки, придобити по право” или код 24 „Права по акции, включени в индекси на регулирани пазари на ЦК в държави посочени в Наредба на КФН, придобити по право” от номенклатурата изготвена от Управление „Осигурителен надзор”;

В колона „Вид сделка” се записва код 2 „Продажба” от номенклатурата изготвена от Управление „Осигурителен надзор”;

В колона „Брой ценни книжа” се записва броят на упражнените права;

В колона „Стойност в съответната валута” се записва стойност„0,00”;

В колона „Стойност в лева” се записва стойност „0,00”.

 

4.1.2. При получаването на дивидента

В колона „Вид ценна книга” се записва кодът на вида финансов инструмент, за който е получен дивидента от номенклатурата изготвена от Управление „Осигурителен надзор”;

В колона „Вид сделка” се записва код 6 „Плащане на дивидент” от номенклатурата изготвена от Управление „Осигурителен надзор”;

В колона „Брой ценни книжа” се записва броят на притежаваните акции, за които е получен дивидент;

В колона „Код на валута” се записва общоприетият трибуквен код на съответната валута, в която е получен дивидента;

В колона „Стойност в съответната валута” се записва размерът на получения дивидент в съответната валута;

В колона „Стойност в лева” се записва левовата равностойност на получения дивидент.

           

4.2. Получаване на акции срещу упражняване на „придобити по право“ права по притежавани от ФДПО чуждестранни акции се отразява с два записа:

4.2.1. При отписването на правата

В колона „Вид ценна книга” се записва код 23 „Права по акции, включени в индекси на регулирани пазари на ЦК в държави членки, придобити по право” или код 24 „Права по акции, включени в индекси на регулирани пазари на ЦК в държави посочени в Наредба на КФН, придобити по право” от номенклатурата изготвена от Управление „Осигурителен надзор”;

В колона „Вид сделка” се записва код 2 „Продажба” от номенклатурата изготвена от Управление „Осигурителен надзор”;

В колона „Брой ценни книжа” се записва броят на упражнените права;

В колона „Стойност в съответната валута” се записва „0,00”;

В колона „Стойност в лева” се записва „0,00”.

 

4.2.2. При получаването на акциите

В колона „Вид ценна книга” се записва кодът на вида финансов инструмент, който се получава в резултат на упражняването на правата, от номенклатурата изготвена от Управление „Осигурителен надзор”;

В колона „Вид сделка” се записва код 13 „Придобиване по право” от номенклатурата изготвена от Управление „Осигурителен надзор”;

В колона „Брой ценни книжа” се записва броят на получените акции в резултат на упражняване на правата;

В колона „Стойност в съответната валута” се записва „0,00”;

В колона „Стойност в лева” се записва „0,00”.

           

5. Отразяване на удържане или възстановяване на данък след получен дивидент:

В колона „Вид ценна книга” се записва кодът на вида финансов инструмент, за който е удържан / възстановен данъка от номенклатурата изготвена от Управление „Осигурителен надзор”;

В колона „Вид сделка” се записва код 7 „Други плащания” или код 9 „Други постъпления”от номенклатурата изготвена от Управление „Осигурителен надзор”;

В колона „Инвестиционен посредник” се записва „удържан данък” или „възстановен данък”;

В колона „Брой ценни книжа” се записва броят на притежаваните акции или дялове, за които е удържан или възстановен данъка;

В колона „Код на валута” се записва общоприетият трибуквен код на съответната валута, в която е платен или получен данъка;

В колона „Стойност в съответната валута” се записва размерът на платения или получения данък в съответната валута;

В колона „Стойност в лева” се записва левовата равностойност на платения или получения данък.

 

6. Отразяване на платени комисионни на инвестиционни посредници по сключени сделки:

В колона „Вид сделка” се записва код 10 „Платени комисионни” от номенклатурата изготвена от Управление „Осигурителен надзор”;

В колона „Инвестиционен посредник” се записва наименованието на инвестиционния посредник, на който се плаща съответната комисионна;

В колона „Код на инвестиционния посредник“ се записва кодът на инвестиционния посредник, издаден от Българска фондова борса;

В колона „Регулиран пазар” се записва код 0 „няма” от номенклатурата, изготвена от Управление „Осигурителен надзор”;

В колона „Код на валута се записва общоприетият трибуквен код на съответната валута, в която е платена комисионната;

В колона „Стойност в съответната валута” се записва стойността на комисионната в съответната валута;

В колона „Стойност в лева” се записва левовата равностойност на комисионната.

 

7. Отразяване на платени такси /различни от комисионни/ във връзка със сключени сделки:

В колона „Вид сделка” се записва код 7 „Други плащания” от номенклатурата изготвена от Управление „Осигурителен надзор”;

В колона „Инвестиционен посредник” се записва наименованието на контрагента, на който се плаща съответната такса и кратко описание на вида такса, която се плаща;

В колона „Код на валута се записва общоприетият трибуквен код на съответната валута, в която е платена таксата;

В колона „Стойност в съответната валута” се записва стойността на платената такса в съответната валута;

В колона „Стойност в лева” се записва левовата равностойност на платената такса.

 

8. Отразяване на платени / възстановени суми свързани със сделки с финансови инструменти:

В колона „Вид сделка” се записва код 7 „Други плащания” или код 9 „Други постъпления” от номенклатурата изготвена от Управление „Осигурителен надзор”;

В колона „Инвестиционен посредник” се записва кратко описание на платената / възстановената сума;

В колона „Код на валута се записва общоприетият трибуквен код на съответната валута, в която е платена / възстановена сумата;

В колона „Стойност в съответната валута” се записва стойността на платената /възстановената сума в съответната валута;

В колона „Стойност в лева” се записва левовата равностойност на платената / възстановената сума.

 

9. Отразяване на сплит /обратен сплит:

9.1. При отписването на старите книжа

В колона „Вид сделка“ се записва код 2 „Продажба” от номенклатурата изготвена от Управление „Осигурителен надзор”;

В колона „Инвестиционен посредник” се записва „отписване - сплит” или „отписване – обратен сплит”;

В колона „Брой ценни книжа“ се посочва броя на притежаваното количество акции, което се отписва.

 

9.2. При получаването на допълнителното количество книжа

В колона „Вид сделка“ се записва код 1 „Покупка” от номенклатурата изготвена от Управление „Осигурителен надзор”;

В колона „Инвестиционен посредник” се записва „вписване – сплит” или „вписване – обратен сплит”;

В колона „Брой ценни книжа“ се посочва броя на получените нови книжа.

 

10. Отразяване на вливане/сливане:

10.1. При отписването на старите акции на вливащите/сливащите се дружества за всяко от дружествата

В колона „Вид сделка“ се записва код 2 „Продажба” от номенклатурата изготвена от Управление „Осигурителен надзор”;

В колона „Инвестиционен посредник” се записва „отписване - вливане” / „отписване - сливане”;

В колона „Брой ценни книжа“ се посочва броя на притежаваното количество акции, което се отписва

 

10.2. При получаването на новите книжа

В колона „Вид сделка“ се записва код 1 „Покупка” от номенклатурата изготвена от Управление „Осигурителен надзор”;

В колона „Инвестиционен посредник” се записва ”вписване – вливане” / „вписване - сливане”;

В колона „Емитент” се записва името на приемащото / новото дружество;

В колона „Брой ценни книжа“ се посочва новият брой притежавани акции на приемащото / новото дружество;

 

11. Отразяване на покупка на дялове издадени от колективни инвестиционни схеми, по реда на ЗППЦК.

В случаите, когато на датата на паричния поток липсва информация за броя на закупените дялове, на датата на изходящия паричен поток се изпраща съобщение до КФН за размера на сумата на изплатените средства от съответния фонд, както и основанието за това.

Сделката за покупка се отразява на датата, на която дяловете се отразяват по регистъра на фонда, като за дата на сделката се записва датата на паричния поток, а за дата на сетълмент – датата, на която дяловете са отразени в регистрите.

 

12. Отразяване на всички сделки свързани с увеличаване на капитала на акционерно дружество чрез издаване на нови акции / чрез издаване на права по §1, т. 3 от ДР на ЗППЦК:

12.1. При заверяване на сметките в Централен депозитар, съответно регистрите с правата по новите акции на датата на придобиване се отразява:

В колона „Вид сделка“ се записва код 13 „Придобиване по право” от номенклатурата изготвена от Управление „Осигурителен надзор”;

В колона „Брой ценни книжа” се посочва броя на придобитите права;

В колона „Стойност в лева” се записва „0,00”.

 

12.2. При решение на съответното ПОД да упражни в полза на управляваните от него ПФ права, на датата, на която е заплатена емисионната стойност на новите акции се отразява:

В колона „Вид сделка“ се записва код 7 „Други плащания” от номенклатурата изготвена от Управление „Осигурителен надзор”;

В колона „Вид ценна книга” се записва кодът на вида ценна книга /акции или акции на АДСИЦ/ от номенклатурата изготвена от Управление „Осигурителен надзор”;

В колона „Инвестиционен посредник” се записва „заплащане на емисионна стойност”;

В колона „Брой ценни книжа” се посочва броя на заплатените акции;

В колона „Стойност в лева” се посочва размера на платената сума.

 

12.3. Упражнените права се отписват от регистрите на фондовете, когато бъдат отписани от сметките им в „Централен депозитар” АД като на датата на отписване от регистрите се отразява:

В колона „Вид сделка“ се записва код 2 „Продажба” номенклатурата изготвена от Управление „Осигурителен надзор”;

В колона „Инвестиционен посредник” се записва „упражнени права”;

В колона „Брой ценни книжа” се посочва броя на упражнените права;

В колона „Стойност в лева” се посочва стойност „0,00”.

 

12.4. На датата на заверяване на сметките на ПФ в Централен депозитар, съответно регистрите с новите акции придобиването се отразява:

В колона „Вид сделка“ се записва код 1 „Покупка” от номенклатурата изготвена от Управление „Осигурителен надзор”;

В колона „Инвестиционен посредник” се записва „придобиване на акции от увеличение на капитала”;

В колона „Дата на сделката” се посочва датата, на която е преведена емисионната стойност за новите акции;

В колана „Брой ценни книжа” се посочва броя на придобитите акции;

В колона „Стойност в лева” се посочва стойност 0,00.

 

12.5. При решение на съответното ПОД да продаде придобитите по право права в периода за търговия на борсата, сделката се отразява като стандартна продажба.

 

12.6. При решение на съответното ПОД да закупи допълнително количество права в периода за търговия на борсата, сделката се отразява като стандартна покупка.

12.7. При решение на съответното ПОД да не упражни в полза на управляваните от него ПФ права и те не бъдат продадени на борсата, на датата на аукциона на съответните права се отразява:

В колона „Вид сделка“ се записва код 2 „Продажба” от номенклатурата изготвена от Управление „Осигурителен надзор”;

В колона „Инвестиционен посредник” се записва „аукцион на неупражнени права”;

В колона „Брой ценни книжа” се посочва броят на неупражнените права;

В колона „Стойност в лева” се посочва стойност „0,00”.

 

12.8. На датата на получаване на сумите от продажбата на аукциона на правата се отразява:

В колона „Вид сделка“ се посочва код 9 „Други постъпления” от номенклатурата изготвена от Управление „Осигурителен надзор”;

В колона „Инвестиционен посредник” се записва „аукцион на права”;

В колона „Дата на сделката” се посочва датата на аукциона;

В колона „Брой ценни книжа” се посочва броят на продадените права;

В колона „Стойност в лева” се посочва продажната цена.

 

12.9. При неуспешно увеличение на капитала на акционерното дружество, но подадена заявка за записване на нови акции и заплатена емисионна стойност за записването им, на датата на отписване на правата от регистрите на съответния фонд това се отразява:

В колона „Вид сделка“ се записва код 2 „Продажба” от номенклатурата изготвена от Управление „Осигурителен надзор”;

В колона „Инвестиционен посредник” се записва „неуспешно увеличение на капитала”;

В колона „Брой ценни книжа” се посочва броя на неупражнените права;

В колона „Стойност в лева” се посочва стойност „0,00”.

 

12.10. На датата, на която на фондовете се връща заплатената емисионна стойност за записване на нови акции при неуспешно увеличение на капитала се отразява:

В колона „Вид сделка“ се записва код 9 „Други постъпления” от номенклатурата изготвена от Управление „Осигурителен надзор”;

В колона „Вид ценна книга” се посочва кодът на вида ценна книга /акции, акции на АДСИЦ/ от номенклатурата изготвена от Управление „Осигурителен надзор”;

В колона „Инвестиционен посредник” се записва „връщане на емисионна стойност”;

В колона „Брой ценни книжа” се посочва броя на заплатените акции;

В колона „Стойност в лева” се посочва върнатата сума.

                    

                                       

ІI. Отразяване на получени / платени лихви по разплащателните сметки на ПФ:

1. Получени лихви по разплащателни сметки

В колона „Вид сделка” се записва код 9 „Други постъпления” от номенклатурата изготвена от Управление „Осигурителен надзор”;

В колона „Емитент” се записва „лихва по разплащателна сметка”;

В колона „Код на валута се записва общоприетият трибуквен код на съответната валута, в която е получена лихвата;

В колона „Стойност в съответната валута” се записва стойността на получената лихва в съответната валута;

В колона „Стойност в лева” се записва левовата равностойност на получената лихва.

 

            2. Платени отрицателни лихви по разплащателни сметки

В колона „Вид сделка” се записва код 7„Други плащания” от номенклатурата изготвена от Управление „Осигурителен надзор”;

В колона „Емитент” се записва „отрицателна лихва по разплащателна сметка”;

В колона „Код на валута се записва общоприетият трибуквен код на съответната валута, в която е платена лихвата;

В колона „Стойност в съответната валута” се записва стойността на платената лихва в съответната валута;

В колона „Стойност в лева” се записва левовата равностойност на платената лихва.

 

 

III.Отразяване на сделките с финансови инструменти по чл. 179б  от КСО:

 

1. Отразяване на сделки с фючърси и опции /по чл. 179б, ал. 2, т. 1 и 2 от КСО/:

В колона „Вид финансов инструмент” се записва кодът на вида финансов инструмент - обект на сделката от номенклатурата изготвена от Управление „Осигурителен надзор”;

В колона „Вид сделка” се записва кодът на вида сделка от номенклатурата изготвена от Управление „Осигурителен надзор”;

В колона „Държава” се записва кодът на държавата, в която се намира регулирания пазар, на който е сключена сделката със съответния финансов инструмент, от номенклатурата изготвена от Управление „Осигурителен надзор”;

В колона „Регулиран пазар” се записва кодът на регулирания пазар, на който е сключена сделката със съответния финансов инструмент, от номенклатурата изготвена от Управление „Осигурителен надзор”;

В колона „Борсов код” се записва присвоения борсов код;

В колона „Дата на сключване на договора” се записва датата, на която е сключен договора за покупката или продажбата на финансовия инструмент;

В колона „Дата на изтичане на срока по договора (дата на доставка на базовия актив)” се записва датата на изтичане на договора или датата на доставка на базовия актив, когато е различна от датата на изтичане на договора;

В колона „Базов актив” се записват съответните индивидуализиращи данни:

Индивидуализиращи данни за фючърси:

-          тип базов актив (лихвен процент, дългова ценна книга, акции, индекси, валутен курс и др.);

-          конкретен базов актив, върху който е сключен фючърсния договор;

-          ISIN на базовия актив (когато има такъв);

-          регулиран пазар, на който се търгува базовия актив (когато има такъв).

Индивидуализиращи данни за опции:

-          тип базов актив (лихвен процент, дългова ценна книга, акции, индекси, валутен курс и др.);

-          конкретен базов актив, върху който е сключен опционния договор;

-          ISIN на базовия актив (когато има такъв);

-          регулиран пазар, на който се търгува базовия актив (когато има такъв);

В колона „Стойност на базовия актив / цена на упражняване на опцията” се записва стойността на базовия актив по сключен фючърсен договор, или цената на упражняване на опцията;

В колона „Обем на договора” се записват брой единици или стойност на базовия актив в един договор (контракт);

В колона „Брой договори” се записват брой договори (контракти), предмет на сделката;

В колона „Гаранционен депозит” се записва необходимата сума за гаранционен маржин депозит при инструментите, за които такъв се изисква;

В колона „Код на валута” се записва общоприетият трибуквен код на съответната валута;

В колона „Стойност на сделката в съответната валута” се записва стойността на сделката в съответната валута;

В колона „Стойност на сделката в лева” се записва левовата равностойност на сделката.

 

2. Отразяване на сделки с форуърдни валутни договори по чл. 179б, ал. 2, т. 3 от КСО/:

В колона „Вид сделка” се записва кодът на вида сделка, съгласно номенклатурата изготвена от Управление „Осигурителен надзор”;

В колона „Държава” се записва кодът на държавата, в която се намира седалището на контрагента, от номенклатурата изготвена от Управление „Осигурителен надзор”;

В колона „Контрагент” се записва контрагентът по сделката;

В колона „Кредитен рейтинг” се записва кодът на кредитния рейтинг, присъден на контрагента от номенклатурата изготвена от Управление „Осигурителен надзор”;

В колона „Рейтингова агенция” се записва кодът на рейтинговата агенция, присъдила рейтинга от номенклатурата изготвена от Управление „Осигурителен надзор”;

В колона „Дата на сключване на договора” се записва датата, на която е сключен форуърдния договор;

В колона „Дата на изтичане на договора” се записва датата на изтичане на форуърдния договор;

В колона „Валутна двойка” се записват кодовете на валутната двойка, която е предмет на форуърдния договор;

В колона „Базисна валута” се записва кодът на базисната валута, в която е изразена стойността на договора;

В колона „Курс на доставка по форуърдния договор” се записва курсът на доставка по форуърдния договор;

В колона „Обем на договора” се записва брой единици от базовата валута в един договор (контракт);

В колона „Гаранционен депозит” се записва необходимата сума за гаранционен депозит при договори, за които такъв се изисква;

В колона „Код на валута” се записва общоприетият трибуквен код на съответната валута;

В колона „Стойност на сделката в съответната валута” се записва стойността на сделката в съответната валута;

В колона „Стойност на сделката в лева” се записва левовата равностойност на сделката.

 

2.1. При закриване на форуърдни валутни договори изплатените или постъпилите суми се отразяват в 11В:

В колона „Вид ценна книга” се посочва код 1 „Ценни книжа, издадени или гарантирани от държавата” от номенклатурата изготвена от Управление „Осигурителен надзор”;

В колона „Вид сделка” се посочва код 7 „Други плащания” или код 9 „Други постъпления” от номенклатурата изготвена от Управление „Осигурителен надзор”;

В колона „Инвестиционен посредник” се посочва насрещната страна по форуърдния валутен договор;

В колона „Код на емисията ISIN се записва „курсови разлики” или „форуърд”;

В колона „Код на валута” се записва общоприетият трибуквен код на съответната валута, в която е платена/получена сумата при закриване на договора;

В колона „Стойност в съответната валута” се посочва платената / получената сума по форуърдния валутен договор във валутата, в която е получена;

В колона „Стойност в лева” се посочва платената /получената сума по форуърдния валутен договор в левова равностойност.

 

            3. Отразяване на сделки с лихвени суапи /по чл. 179б, ал. 2, т. 4 от КСО/:

В колона „Вид сделка” се записва кодът на вида сделка, съгласно номенклатурата изготвена от Управление „Осигурителен надзор”;

В колона „Държава” се записва кодът на държавата, в която се намира седалището на контрагента, от номенклатурата изготвена от Управление „Осигурителен надзор”;

В колона „Контрагент” се записва контрагентът по договора за лихвен суап;

В колона „Кредитен рейтинг” се записва кодът на кредитния рейтинг, присъден на контрагента, от номенклатурата изготвена от Управление „Осигурителен надзор”;

В колона „Рейтингова агенция” се посочва кодът на рейтинговата агенция, присъдила рейтинга от номенклатурата изготвена от Управление „Осигурителен надзор”;

В колона „Дата на сключване на договора” се записва датата, на която е сключен договора;

В колона „Дата на изтичане на договора” се записва датата на изтичане на договора;

В колона „Базов актив” се записват съответните индивидуализиращи данни:

Индивидуализиращи данни за лихвени суапи:

-          видът плаващ лихвен процент, използван за референтен (LIBOR, EURIBOR или други)  и надбавката по конкретния договор за лихвен суап;

-          вида на фиксирания лихвен процент по договора (swap rate).

В колона „Брой на периодичните междинни плащания до края на договора” се записва броя на периодичните междинни плащания до края на договора;

В колона „Период на плащанията” се записва периодът (в брой дни, месеци или години) на всяко отделно междинно плащане по суаповите лихвени договори;

В колона „Обем на договора” се записва стойността на условната главница в един договор (контракт);

В колона „Фиксиран лихвен процент по договора” се записва стойността на фиксирания лихвен процент по суаповите лихвени договори;

В колона „Референтен лихвен процент плюс надбавка за плаващия лихвен процент” се записва стойността на определения за конкретния платежен период референтен лихвен процент плюс надбавка за плаващия лихвен процент по суаповите лихвени договори;

В колона „Гаранционен депозит” се записва необходимата сума за гаранционен депозит при договори, за които такъв се изисква;

В колона „Код на валута” се записва общоприетият трибуквен код на съответната валута;

В колона „Стойност на сделката в съответната валута” се записва стойността на сделката в съответната валута;

В колона „Стойност на сделката в лева” се записва левовата равностойност на сделката.

 

 

IV. Отразяване на информация за банковите депозити в лева и чуждестранна валута:

 

1.      Отразяване на откриване / закриване на депозит:

В колона „Вид сделка” се записва код 1 „откриване” или код 2 „закриване” от номенклатурата изготвена от Управление „Осигурителен надзор”;

В колона „Банка” – попълва се юридическото наименование на банката, в която е открит депозита;

В колона „Банков идентификационен код” /BIC/ се записва кодът на банката, предоставен от S.W.I.F.T. по ISO Standard № 9362;

В колона „Номер на договор / анекс” се записва номерът на договора / анекса, в случай че има такъв;

В колона „Дата на договор/анекс” се записва датата на сключване на договора/анекса;

В колона „Начална дата на начисляване на лихва” се записва дата, от която ефективно започва да се начислява лихвата по депозита;

В колона „Падеж” се записва датата, на която падежира депозита;

В колона „Код на валута” се записва общоприетият трибуквен код на съответната валута, в която е открит депозита или в която е получена сумата при закриване на депозита;

В колона „Размер в съответната валута” се записва стойността на депозита в съответната валута;

В колона „Размер в лева” записва се левовата равностойност на депозита.

 

2. Отразяване на постъпили по сметките на ПФ лихви по депозити:

В колона „Вид сделка” се записва код 5 „плащане на лихва” от номенклатурата изготвена от Управление „Осигурителен надзор”;

В колона „Номер на договор / анекс” се записва номерът на договора / анекса, по който постъпва лихвата;

В колона „Дата на договор/анекс” се записва датата на сключване на договора/анекса, по който постъпва лихвата; В колона „Начална дата на начисляване на лихва” се записва началната дата на начисляване на получената лихва;

В колона „Падеж” се записва дата на падеж на депозита, по който е получена лихвата;

В колона „Размер в съответната валута” се записва стойността на получената лихва в съответната валута;

В колона „Размер в лева” се записва левовата равностойност на получената лихва.

 

3. Отразяване на увеличение на главницата на депозит:

В колона „Вид сделка” се записва код 3 „увеличаване главницата на депозита” от номенклатурата изготвена от Управление „Осигурителен надзор”;

В колона „Номер на договор / анекс” се записва номерът на договора / анекса, по който се намалява главницата;

В колона „Дата на договор/анекс” се записва датата на сключване на договора/анекса, по който се намалява главницата;

В колона „Стойност в съответната валута” се записва стойността, с която се увеличава главницата на депозита в съответната валута;

В колона „Левова равностойност” се записва левовата равностойност на увеличението на главницата на депозита.

 

4. Отразяване на намаление на главницата на депозит:

В колона „Вид сделка” се записва код 4 „намаляване главницата на депозита” от номенклатурата изготвена от Управление „Осигурителен надзор”;

В колона „Номер на договор / анекс” се записва номерът на договора / анекса, по който се намалява главницата;

В колона „Дата на договор/анекс” се записва датата на сключване на договора/анекса, по който се намалява главницата;

В колона „Размер в съответната валута” се записва стойността, с която се намалява главницата на депозита в съответната валута;

В колона „Размер в лева” се записва левовата равностойност на намалението на главницата на депозита.

 

5. Отразяване на подновяване на депозит /без движение на средства/:

В колона „Вид сделка” се записва код 7 „предепозиране” от номенклатурата изготвена от Управление „Осигурителен надзор”;

В колона „Начална дата на начисляване на лихва” се посочва новата дата на начисляване на лихва;

В колона „Падеж” се посочва новата дата на падеж;

В колона „Размер в съответната валута” се записва стойността на главницата на депозита в съответната валута;

В колона „Размер в лева” се записва левовата равностойност на главницата на депозита.

 

6. Отразяване на подновяване на депозит с довнасяне на сума към главницата:

- главницата на депозита, който се подновява, се отразява както е описано в точка 5;

- увеличението на главницата на депозита се отразява както е описано в точка 3.

 

7. Отразяване подновяването на депозит с капитализиране на лихва и довнасяне на сума към главницата:

- главницата на депозита, който се подновява, се отразява както е описано в точка 5;

- увеличението на главницата на депозита се отразява както е описано в точка 3;

- за отразяване капитализирането на лихвата, се използва код 6 „капитализиране на лихва” от номенклатурата изготвена от Управление „Осигурителен надзор”.

В колона „Размер в съответната валута” се записва размерът на капитализираната лихва в съответната валута.

В колона „Размер в лева” се записва размерът на капитализираната лихва в лева.

 

8. Превалутиране на банков депозит без добавяне на средства и без паричен поток:

- закриването на стария депозит се отразява, както е описаното в точка 1;

 - Лихвата по стария депозит се отразява като капитализиране на лихва като се използва код 6  „капитализиране на лихва” от номенклатурата изготвена от Управление „Осигурителен надзор”;

- откриването на депозита се отразява, както е описано в точка 1, като в колона „Код на валута” се записва общоприетият трибуквен код на съответната валута на новия депозит, а в колона „Размер в лева” се записва левовата равностойност на сумата от закриването и капитализирането на лихвата от стария депозит.

 

9. Превалутиране на банков депозит с добавяне на средства:

- закриването на стария депозит се отразява, както е описаното в точка 1;

- Лихвата по стария депозит се отразява като капитализиране на лихва като се използва код 6 „капитализиране на лихва” от номенклатурата изготвена от Управление „Осигурителен надзор”;

- откриването на депозита се отразява както е описано в т. 1, като в колона „Код на валута” се записва общоприетият трибуквен код на съответната валута на новия депозит, а в колона „Размер в лева” се записва левовата равностойност на сумата от закриването и капитализирането на лихвата от стария депозит, и размера на добавените средства.

 

           

V.Отразяване на репо и обратно репо сделки

1. Отразяване на репо и обратно репо сделки:

В колона „Вид сделка” се записва кодът на вида сделка, съгласно номенклатурата изготвена от Управление „Осигурителен надзор”;

В колона „Вид ценна книга” се записва кодът на вида на финансовия инструмент, обект на репо сделката, съгласно номенклатурата изготвена от Управление „Осигурителен надзор”;

В колона „Страна по сделката” се записва контрагентът по сделката;

В колона „Дата на сделката” се записва датата, на която е сключена сделката;

В колона „Емитент” се записва наименованието на издателя на съответната ценна книга, който е задължен по нея;

В колона „Гарант” се записва гарантът на ценни книжа по чл. 176, ал.1 т.1 и т. 11 от КСО;

В колона „Управляващо дружество” се записва управляващото дружество на колективната инвестиционна схема;

В колона „Код на емисията” се записва ISIN кодът на емисията;

В колона „Брой ценни книжа” се записват броят на придобитите/ продадени акции, дялове и права;

В колона „Код на валута” се записва общоприетият трибуквен код на съответната валута;

В колона „Номинална стойност в съответната валута” се записва номиналната стойност в съответната валута на придобитите / продадени дългови ценни книжа;

В колона „Номинална стойност в лева” се записва номиналната стойност в лева на придобитите / продадени дългови ценни книжа;

В колона „Дата на сетълмент” се записва датата на изпълнение на задължението по сделката с ценни книжа за тяхното регистриране по сметка за ценни книжа на приобретателя и за тяхното заплащане;

В колона „Стойност на продажба (репо) / покупка (обратно репо) в съответната валута” се записва стойността на продажбата (репо) / покупката (обратно репо) в съответната валута съгласно договора;

В колона „Стойност на продажба (репо) / покупка (обратно репо) в лева” се записва левовата равностойност на продажбата (репо) / покупката (обратно репо) съгласно договора;

В колона „Стойност на обратна покупка (репо) / продажба (обратно репо) в съответната валута” се записва стойността на обратната покупка (репо) / продажба (обратно репо) в съответната валута съгласно договора;

В колона „Стойност на обратна покупка (репо) / продажба (обратно репо) в лева” се записва левовата равностойност на обратната покупка (репо) / продажба (обратно репо) съгласно договора;

В колона „Вальор на обратна покупка (репо) / продажба (обратно репо)” се записва договорената дата за обратна покупка / продажба на ценни книжа.

 

            1.1. При необходимост от довнасяне / отписване на обезпечение (финансов инструмент или парични средства) по репо / обратно репо сделка това се отразява във файл 11В

В колона „Вид сделка” се записва код 7 „други плащания” или код 9 „други постъпления”от номенклатурата изготвена от Управление „Осигурителен надзор”;

В колона „Вид ценна книга” се записва кодът на вида финансов инструмент обект на сделката, съгласно номенклатурата изготвена от Управление „Осигурителен надзор”;

В колона „Инвестиционен посредник” се записва „довнасяне на обезпечение” или „отписване на обезпечение” и името на контрагента по сделката;

В колона „Емитент” се записва емитентът на финансовия инструмент служещ за обезпечение по репо / обратно репо сделката, по която се извършва довнасянето / отписването;

В колона „Код на емисията” се записва ISIN кодът на емисията служеща за обезпечение по репо / обратно репо сделката, по която се извършва довнасянето / отписването;

В колона „Дата на сделката” се записва датата на договора на репо / обратно репо сделката, по която се довнася / отписва;

В колона „Дата на сетълмент” се записва датата, на която е постъпил паричния поток / финансовия инструмент;

В колона „Регулиран пазар” се записва кодът на регулирания пазар, на който е осъществено прехвърлянето на съответния финансов, съгласно номенклатурата, изготвена от Управление „Осигурителен надзор”, а ако е прехвърлена на ОТС пазар се записва код 0 „няма”;

В колона „Брой ценни книжа” се записват съответния брой акции, дялове и права обект на довнасяне / отписване, когато е с довнасяне / отписване на финансов инструмент. Когато довнасянето / отписването е в парични средства не се попълва.;

В колона „Номинална стойност в съответната валута” се записва номиналната стойност в съответната валута на дълговите ценни книжа, които са обект на довнасяне / отписване, когато е с довнасяне / отписване на финансов инструмент. Когато довнасянето / отписването е в парични средства не се попълва.;

В колона „Номинална стойност в лева” се записва номиналната стойност в лева на дълговите ценни книжа обект на довнасяне / отписване, когато е с довнасяне / отписване на финансов инструмент. Когато довнасянето / отписването е в парични средства не се попълва;

В колона „Код на валута” се записва общоприетият трибуквен код на съответната валута, в която се извършва плащането, когато е с довнасяне / отписване на парични средства;

В колона „Стойност в съответната валута” се записва стойността на получената /платената сума, когато е с довнасяне / отписване на парични средства;

В колона „Стойност в лева” се записва левовата равностойност на получената / платената сума, когато е с довнасяне / отписване на парични средства.

 

 

VI.Отразяване на сделките с инвестиционни имоти

 

1.Отразяване на покупка / продажба на инвестиционни имоти:

В колона „Вид сделка” се записва код 1 „Покупка” или код 2 „Продажба” от номенклатурата изготвена от Управление „Осигурителен надзор”;

В колона „Дата на сделката” се записва датата, на която е сключена сделката за покупко – продажба;

В колона „Страна по сделката” се записва контрагента по сделката;

В колона „Държава” се записва кодът на държавата по местонахождение на инвестиционния имот по номенклатурата изготвена от Управление „Осигурителен надзор”;

В колона „Документ удостоверяващ сделката” се записва вида и номера на документа, който е основанието за извършеното плащане;

В колона „Местонахождение на имота – адрес на имота” се записва адреса, където се намира имота;

В колона „Вид и идентификация на имота” се записва видът и кратко описание на инвестиционния имот;

В колона „Код на валута се записва общоприетият трибуквен код на съответната валута, в която е закупен / продаден имотът;

В колона „Стойност в съответната валута” се записва стойността на покупката / продажбата на инвестиционния имот в съответната валута без ДДС;

В колона „Стойност в лева” се записва левовата равностойност на покупката / продажбата на инвестиционния имот без ДДС.

Стойността на ДДС при покупка / продажба се отразява с отделен запис с код 14 „Платен ДДС. При продажба в колона „Страна по сделката” се записва „ДДС продажба”.

 

2.Отразяване на плащане / възстановяване на ДДС по инвестиционни имоти, не свързани с покупо-продажби:

В колона „Вид сделка” се записва код 14 „Платен ДДС” или код 15 „Възстановен ДДС” от номенклатурата изготвена от Управление „Осигурителен надзор”;

В колона „Документ удостоверяващ сделката” се записва вида и номера на документа, който е основанието за извършеното плащане;

В колона „Страна по сделката” се записва „НАП”;

В колона „Вид и идентификация на имота” се записва видът и кратко описание на инвестиционния имот, за който се плаща/възстановява ДДС;

В колона „Стойност в съответната валута” и „Стойност в лева” се записва стойността на платения / възстановения ДДС.

 

3. Отразяване на авансови и частични плащания при покупка / продажба, на инвестиционни имоти:

В колона „Вид сделка” се записва код 7 „Други плащания” или код 9 „Други постъпления” от номенклатурата изготвена от Управление „Осигурителен надзор”;

В колона „Дата на сделката” се записва датата на документа, който е основанието за извършеното плащане;

В колона „Страна по сделката” се записва контрагента по сделката;

В колона „Документ, удостоверяващ сделката” се записва вида и номера на документа, който е основанието за извършеното плащане и видът на съответното плащане;

В колона „Вид и идентификация на имота” се записва кратко описание на имота;

В колона „Код на валута се записва общоприетият трибуквен код на съответната валута, в която е извършено плащането;

В колона „Стойност в съответната валута” се записва стойността на плащането в съответната валута без ДДС;

В колона „Стойност в лева” се записва левовата равностойност на плащането без ДДС.

На датата на придобиване / прехвърляне (на купувача) на собствеността за вид сделка се използва код 1 „Покупка” или код 2 „Продажба”.

Ако има ДДС стойността на данъка се отразява с отделен запис с код 14 „Платен ДДС. При продажба в колона „Страна по сделката” се записва и „ДДС продажба”.

 

4. Отразяване на плащания, свързани с инвестиционни имоти /за основни и текущи ремонти, такси и др. /:

В колона „Вид сделка” се записва код 7 „Други плащания” от номенклатурата изготвена от Управление „Осигурителен надзор”;

В колона „Дата на сделката” се записва датата на фактурата, договора за ремонтни дейности и др.;

В колона „Страна по сделката” се записва контрагента по сделката;

В колона „Документ, удостоверяващ сделката” се записва вида и номера на документа, който е основанието за извършеното плащане и видът на съответното плащане;

В колона „Вид и идентификация на имота” се записва кратко описание на имота, за който се извършва плащането;

В колона „Код на валута се записва общоприетият трибуквен код на съответната валута, в която е извършено плащането;

В колона „Стойност в съответната валута” се записва стойността на плащането в съответната валута;

В колона „Стойност в лева” се записва левовата равностойност на плащането.

 

5. Отразяване на постъпления, свързани с инвестиционни имоти /платени депозити по договори за наем, префактурирани разходи и др./:

В колона „Вид сделка” се записва код 9 „Други постъплания” от номенклатурата изготвена от Управление „Осигурителен надзор”;

В колона „Дата на сделката” се записва датата на договора за наем, фактурата и др.;

В колона „Страна по сделката” се записва контрагента по сделката;

В колона „Документ, удостоверяващ сделката” се записва вида и номера на документа, който е основанието за получената сума и видът на съответното постъпление;

В колона „Вид и идентификация на имота” се записва кратко описание на имота, за който е получено плащането;

В колона „Код на валута се записва общоприетият трибуквен код на съответната валута, в която е получено плащането;

В колона „Стойност в съответната валута” се записва стойността на полученото плащане в съответната валута;

В колона „Стойност в лева” се записва левовата равностойност на полученото плащане.

 

6. Отразяване на постъпили приходи от наеми от инвестиционни имоти, притежавани от фондовете:

В колона „Вид сделка” се записва код 8 „Наеми” от номенклатурата изготвена от Управление „Осигурителен надзор”;

В колона „Дата на сделката” се записва датата на договора за наем или на фактурата;

В колона „Страна по сделката” се записва наименованието на наемателя;

В колона „Документ, удостоверяващ сделката” се записва номера на договора за наем или на фактурата;

В колона „Вид и идентификация на имота” се записва кратко описание на имота;

В колона „Код на валута се записва общоприетият трибуквен код на съответната валута, в която е получен наема;

В колона „Стойност в съответната валута” се записва стойността на получения наем в съответната валута;

В колона „Стойност в лева” се записва левовата равностойност на получения наем.

 

 

VIІ. Постъпили и изплатени парични средства и наличности по всички сметки на пенсионния фонд

 

На реда „Левова равностойност” се записва левовата равностойност на оборота / наличността по всички сметки на фонда. На останалите редове се записва оборотът / наличността по сметките на фонда в съответната валута.

„Всички сметки на ПФ” обхваща сметките на фонда за допълнително пенсионно осигуряване при банката – попечител в ЦУ и клоновата мрежа на банката, с изключение на депозитните сметки.

В информацията за постъпили средства по всички сметки на ПФ през деня и изплатени средства от всички сметки на ПФ през деня не се посочват вътрешните обороти между сметките на фонда.

 

 

Когато има покупко-продажба на валута, както и друга важна информация се докладва задължително пред КФН под формата на електронно съобщение. Когато има постъпила лихва по ценни книжа предмет на репо сделка извън срока на падеж, суми подлежащи на връщане и др., които могат да се посочат като вид сделка във файл 11В се отразяват, а при необходимост от доуточняване се изпраща и електронно съобщение.

 

 

УКАЗАНИЯ ПО ОБРАЗЕЦ № 2

 

Данните, попълвани в Образец 2 се извличат от и съответстват напълно на информацията, съдържаща се в регистъра по чл. 8, ал.1 по Наредба № 36 на БНБ за банките - попечители по КСО, респективно двата подрегистъра – подрегистър на финансовите активи и подрегистър на нефинансовите на фонда.

 

 

I. Подрегистър на финансовите активи :

 

1. Финансови инструменти по чл. 176, ал. 1, т. 1-4 и т. 6-14 от КСО :

В колона „Вид ценна книга” се записва кодът на вида финансовия инструмент, съгласно номенклатурата изготвена от Управление „Осигурителен надзор”;

В колона „Емитент” се записва наименованието на издателя на съответната ценна книга, който е задължен по нея;

В колона „Гарант” се записва гарантът за ценни книжа по чл. 176, ал.1 т.1 и т. 10 от КСО;

В колона „Управляващо дружество” се записва управляващото дружество на колективна инвестиционна схема;

В колона „Държава” се записва кодът на държавата, в която се намира регулирания пазар, съответно седалището на колективната инвестиционна схема / управляващото дружество, съгласно номенклатурата изготвена от Управление „Осигурителен надзор”;

В колона „Код на емисията” се записва ISIN кода на емисията;

В колона „Падеж на емисията” се записва датата, на която емитентът дължи плащане на главницата (номиналната стойност) на държателя на дългова ценна книга;

В колона „№ на сертификат/ удостоверение” се записва номерът на сертификата/ удостоверението, в случай че има такъв;

В колона „Регулиран пазар” се записва кодът на регулирания пазар, на който е закупен съответния финансов инструмент по номенклатурата изготвена от Управление „Осигурителен надзор”;

В колона „Индекс на регулиран пазар” се записва кодът на индекса на регулирания пазар, в който индекс е включена съответната акция по номенклатурата на изготвена от Управление „Осигурителен надзор”;

В колона „Инвестиционен кредитен рейтинг” се записва кодът на инвестиционния кредитен рейтинг, присъден на емитента на съответния финансов инструмент по номенклатурата изготвена от Управление „Осигурителен надзор”;

В колона „Рейтингова агенция” се посочва кодът на рейтинговата агенция, присъдила рейтинга по номенклатурата изготвена от Управление „Осигурителен надзор”;

В колона „Код на валута” се записва общоприетият трибуквен код на съответната валута, в която е издаден финансовия инструмент;

В колона „Номинална стойност в съответната валута” се записва номиналната стойност в съответната валута на притежаваните дългови ценни книжа;

В колона „Номинална стойност в лева” се записва номиналната стойност в лева на притежаваните дългови ценни книжа;

В колона „Брой ценни книжа” се записват броя на притежаваните акции, дялове и права.

 

2. Финансови инструменти по чл. 179б от КСО :

 

2.1. Фючърси и опции /по чл. 179б, ал. 2, т. 1 и 2 от КСО/

В колона „Вид финансов инструмент” се записва кодът на вида на финансовия инструмент - обект на сделката, съгласно номенклатурата изготвена от Управление „Осигурителен надзор”;

В колона „Позиция по финансовия инструмент се записва кодът на позицията - дълга или къса, съгласно номенклатурата изготвена от Управление „Осигурителен надзор”;

В колона „Контрагент / Регулиран пазар” се записва кодът на регулирания пазар, на който се търгува съответния финансов инструмент по номенклатурата изготвена от Управление „Осигурителен надзор”;

В колона „Дата на сключване на договорасе записва датата, на която е сключен договора за покупката или продажбата на финансовия инструмент;

В колона „Дата на изтичане на срока по договора (дата на доставка на базовия актив)” - се записва датата на изтичане на договора или датата на доставка на базовия актив, когато е различна от датата на изтичане на договора;

В колона „Базов актив” се записват съответните индивидуализиращи данни:

Индивидуализиращи данни за фючърси:

-          тип базов актив (лихвен процент, валутен курс, акции, индекси, дългов инструмент и др.);

-          конкретен базов актив, върху който е сключен фючърсния договор;

-          ISIN на базовия актив (когато има такъв);

-          регулиран пазар, на който се търгува базовия актив (когато има такъв).

Индивидуализиращи данни за опции:

-          тип базов актив (лихвен процент, дългова ценна книга, акции, индекси, валутен курс и др.);

-          конкретен базов актив, върху който е сключен опционния договор;

-          ISIN на базовия актив (когато има такъв);

-          регулиран пазар, на който се търгува базовия актив (когато има такъв).

В колона „Стойност на базовия актив / цена на упражняване на опцията” се записва стойността на базовия актив по сключен фючърсен договор, или цената на упражняване на опцията;

В колона „Обем на договора” се записват брой единици или стойност на базовия актив в един договор (контракт);

В колона „Брой договори” се записват брой договори (контракти), предмет на сделката;

В колона „Гаранционен депозит (маржин депозит)” се записва необходимата сума за гаранционен (маржин) депозит при инструментите, за които такъв се изисква.

 

2.2. Форуърдни валутни договори /по чл. 179б, ал. 2, т. 3 от КСО/

В колона „Позиция по финансовия инструмент” се записва кодът на позицията-дълга или къса, съгласно номенклатурата изготвена от Управление „Осигурителен надзор”;

В колона „Контрагент” се записва контрагентът по сделката;

В колона „Дата на сключване на договора” се записва датата, на която е сключен форуърдният договор;

В колона „Дата на изтичане на срока по договора” се записва датата на изтичане на форуърдния договор;

В колона „Валутна двойка” се записват кодовете на валутната двойка, която е предмет на форуърдния договор;

В колона „Базисна валута” се записва кодът на базисната валута, в която е изразена стойността на договора;

В колона „Курс на доставка по форуърдния договор” се записва курсът на доставка по форуърдния договор;

В колона „Обем на договора” се записват брой единици от базовата валута в един договор (контракт);

В колона „Гаранционен депозит” се записва необходимата сума за гаранционен депозит, за които такъв се изисква.

 

2.3. Лихвени суапи /по чл. 179б, ал. 2, т. 4 от КСО/

В колона „Позиция по финансовия инструмент” се записва кодът на позицията-дълга или къса, съгласно номенклатурата изготвена от Управление „Осигурителен надзор”;

В колона „Контрагент” се записва контрагентът по договора за лихвен суап;

В колона „Дата на сключване на договора” се записва датата, на която е сключен договора;

В колона „Дата на изтичане на срока по договора” се записва дата на изтичане на договора;

В колона „Базов актив” се записват съответните индивидуализиращи данни:

-          видът плаващ лихвен процент, използван за референтен (LIBOR, EURIBOR или други)  и надбавката по конкретния договор за лихвен суап;

-          вида на фиксирания лихвен процент по договора (swap rate).

В колона „Брой на периодичните междинни плащания до края на договора се записва броя на периодичните междинни плащания до края на договора;

В колона „Период на плащанията” се записва периодът (в брой дни, месеци или години) на всяко отделно междинно плащане по суаповите лихвени договори;

В колона „Обем на договора” – се записва стойността на условната главница в един договор (контракт);

В колона „Фиксиран лихвен процент по договора” се записва стойността на фиксирания лихвен процент по суаповите лихвени договори;

В колона „Референтен лихвен процент плюс надбавка за плаващия лихвен процент” се записва стойността на определения за конкретния платежен период референтен лихвен процент плюс надбавка за плаващия лихвен процент по суаповите лихвени договори;

В колона „Гаранционен депозит” се записва необходимата сума за гаранционен депозит при договори, за които такъв се изисква.

 

3. Банкови депозити:

В колона „Банков идентификационен код” /BIC/ се записва кодът на банката, предоставен от S.W.I.F.T. по ISO Standard № 9362;

В колона „Държава” се записва кодът на държавата, в която банката е получила разрешение да извършва банкова дейност съгласно законодателството на държава-членка или на държава, посочена в Наредба на КФН по номенклатурата изготвена от Управление „Осигурителен надзор”;

В колона „Кредитен рейтинг” се записва кодът на кредитния рейтинг на банката, присъден от кредитна агенция по номенклатурата изготвена от Управление „Осигурителен надзор”;

В колона „Рейтингова агенция” се записва кодът на кредитната агенция, присъдила кредитния рейтинг на съответната банка по номенклатурата изготвена от Управление „Осигурителен надзор”;

В колона „№ на договор / анекс” се записва номерът на договора / анекса, в случай че има такъв;

В колона „Дата на договор / анекс” се записва датата на договора / анекса;

В колона „Начална дата на начисляване на лихва” се записва началната дата на начисляване на лихвата;

В колона „Код на валута” се записва общоприетият трибуквен код на съответната валута, в която е открит депозита;

В колона „Падеж” се записва датата на падеж на депозита;

В колона „Размер на депозита в съответната валута” се записва стойността на главницата на депозита в съответната валута;

В колона „Размер на депозита в лева” се записва левовата равностойност на главницата на депозита.

 

ІI. Подрегистър на нефинансовите активи :

В колона „Вид и идентификация на имота” се записва видът и кратко описание на инвестиционния имот;

В колона „Държава” се записва кодът на държавата по местонахождение на инвестиционния имот по номенклатурата изготвена от Управление „Осигурителен надзор”;

 В колона „Местонахождение на имота - адрес” се записва адресът на инвестиционния имот – населено място, улица и номер;

В колона „Дата на придобиване” се записва датата на документа, удостоверяващ собствеността върху инвестиционния имот;

В колона „Документ удостоверяващ собственост” се записва номерът, датата и видът на документа, удостоверяващ правото на собственост върху инвестиционния имот;

В колона „Код на валута” се записва общоприетият трибуквен код на съответната валута, в която е закупен имота;

В колона „Цена на придобиване в съответната валута” се записва цената на придобиване, включваща и разходите по сделката;

В колона „Цена на придобиване в лева” се записва левовата равностойност на цената на придобиване на инвестиционния имот.