Избирате сертификат от посочените който отговаря на условията за универсален електронен подпис на Република България и е с БУЛСТАТ на юридическото лице което представяте. След избора натискате “OK”.