Номенклатура на видовете сделки за лихвени суапи

код на
вид сделка

Описание на вид сделка

1

Дълга позиция (получава фиксиран лихвен процент)

2

Къса позиция (плаща фиксиран лихвен процент)

3

Трансфер по гаранционен депозит – плащане

4

Трансфер по гаранционен депозит – получаване

5

Междинно плащане по суапов лихвен договор

6

Междинно получаване по суапов лихвен договор

7

Окончателно плащане по суапов лихвен договор

8

Окончателно получаване по суапов лихвен договор