Номенклатура на видовете сделки за фючърси

код на
вид сделка

Описание на вид сделка

1

Покупка

2

Продажба

3

Трансфер по гаранционен депозит – плащане

4

Трансфер по гаранционен депозит – получаване

5

Упражняване