Номенклатура на видовете сделки за форуърдни валутни договори

код на
вид сделка

Описание на вид сделка

1

Откриване

2

Закриване

3

Трансфер по гаранционен депозит – плащане

4

Трансфер по гаранционен депозит – получаване