Номенклатура на видовете сделки за финансови инструменти и инвестиционни имоти

код на
вид сделка

Описание на вид сделка

1

Покупка

2

Продажба

3

 

4

Плащане на лихва

5

Плащане на главница

6

Плащане на дивидент

7

Други плащания

8

Наеми

9

Други постъпления

10

Платени комисионни

11

Плащане на лихва при падеж

12

Плащане на главница при падеж

13

Придобиване по право

14

Платен ДДС

15

Възстановен ДДС