Номенклатура на използваните методи за оценка на активите

 

код на метод

Описание на метода

1

Котировки от банките-попечители

2

Съпоставими цени за ценни книжа със сходни условия за плащане и падеж

3

Среднопретеглена цена на сключените сделки на регулиран пазар на ценни книжа

4

Цена купува на българска фондова борса

5

Метод на дисконтираните парични потоци

6

Метод на нетната балансова стойност на активите

7

Метод на съотношението цена-печалба на дружества аналози

8

Цена купува  при затваряне на чуждестранен регулиран пазар

9

 

10

 

11

Цена на придобиване

12

Текущи пазарни цени за имот със сходно местоположение и сходно състояние

13

Оценка на независими оценители

14

Цена за обратно изкупуване

15

Средноаритметично на цена купува и среднопретеглена цена на сключени сделки

16

Модел за оценка на права съгласно правилата

17

Последна цена на сключени сделки при затваряне на чуждестранен регулиран пазар

18

Среднопретеглена цена на сключените сделки с натрупана лихва

19

Цена купува на БФБ с натрупана лихва

20

Последна оценка по реда на чл. 7б

21

Емисионна стойност на 1 дял намалена с разходите по емитирането и обратното изкупуване

22

Последна цена на сключена сделка, обявена в електронна система за ценова информация на ЦК

23

Последна цена на сключена сделка, обявена в електронна система за ценова информация на ЦК с натрупана лихва

24

Последна цена купува, обявена в електронна система за ценова информация на ЦК

25

Последна цена купува, обявена в електронна система за ценова информация на ЦК с натрупана лихва

26

 

27

 

28

Оценка преди падеж, съгласно правилата

29

Метод за оценка на опции, базиран на модела Black-Scholes

30

Обявена от контрагента цена на договора

31

Метод за оценка на валутни форуърдни договори с остатъчен срок до падежа до 1 г.

32

Метод за оценка на валутни форуърдни договори с остатъчен срок до падежа над 1 г.

33

Метод за оценка на лихвени суапи, базиран на еквивалентни дългови инструменти

34

Цена на сетълмент, обявена от съответния регулиран пазар

35

Метод за оценка на валутни фючърсни договори

36

Метод за оценка на индексни фючърсни договори

37

Метод за оценка на лихвени фючърсни договори

38

Метод за оценка на фючърсни договори с базов актив ценна книга

39

Оценка по реда на чл. 3, ал. 1, т. 3 (подробно мотивирана и документирана)

40

Оценка по реда на чл. 3, ал. 1, т. 4 (по изключение - от предходен работен ден)

41

Цена от предходен работен ден

42

Цена от предходен работен ден с натрупана лихва

Забележка: Позиции 9, 10, 26 и 27 са оставени свободни поради отпадане на съответните методи, и изискване за съответствие на стари, и нови получавани данни.