Номенклатура на източниците за оценка

 

код на
източник

Описание на източника

1

Банки - попечители, посочени в Правилата

2

Инвестиционни посредници

3

Борсов бюлетин

4

Ройтерс

5

Блумбърг

6

Експертна оценка

7

Управляващо дружество

8

Контрагент по договора