Номенклатура на използваните видове финансови инструменти за банки попечители

код на  използваните видове финансови инструменти

Описание на използваните видове ценни книжа

1

Ценни книжа, издадени или гарантирани от държавата /по чл. 176, ал. 1, т. 1 от КСО/

2

Акции, приети за търговия на  регулиран пазар на ценни книжа /по чл. 176, ал. 1, т. 2 от КСО/

3

Права по акции, приети за търговия на  регулиран пазар на ценни книжа /по чл. 176, ал. 1, т. 2 от КСО/

4

Акции на дружества със специална инвестиционна цел /по чл. 176, ал. 1, т. 3 от КСО/

5

Права по акции на дружества със специална инвестиционна цел /по чл. 176, ал. 1, т. 3 от КСО/

6

Ипотечни облигации, издадени  съгласно Закона за ипотечните облигации, приети за търговия на  регулиран пазар на ценни книжа /по чл. 176, ал. 1, т. 6 от КСО/

7

Корпоративни облигации, приети за търговия на  регулиран пазар на ценни книжа /по чл. 176, ал. 1, т. 8 от КСО/

8

Акции, издадени от  колективни инвестиционни схеми, по реда на ЗДКИСДПКИ /по чл. 176, ал. 1, т. 10 от КСО/

9

Дялове, издадени от колективни инвестиционни схеми, по реда на ЗДКИСДПКИ /по чл. 176, ал. 1, т. 10 от КСО/

10

Общински ценни книжа, издадени от български общини съгласно Закона за общинския дълг /по чл. 176, ал.1, т. 4 от КСО/

11

Обезпечени корпоративни облигации, които не са приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа /по чл. 176, ал. 1, т. 9 от КСО/

12

Дългови ценни книжа /по чл. 176, ал. 1, т. 11 от КСО/

13

Дългови ценни книжа, издадени от чуждестранни общини и приети за търговия на регулирани пазари на ценни книжа в държави - членки /по чл. 176, ал. 1, т. 12, буква "а" от КСО/

14

Дългови ценни книжа, приети за търговия на регулирани пазари на ценни книжа в държави - членки /по чл. 176, ал. 1, т. 12, буква "б" от КСО/

15

Акции, включени в индекси на регулирани пазари на ценни и приети за търговия на регулирани пазари на ценни книжа в държави - членки /по чл. 176, ал. 1, т. 12, буква "в" от КСО/

16

Квалифицирани дългови ценни книжа, издадени от чуждестранни общини и приети за търговия на регулиран пазар в държави, посочени в наредба на КФН /по чл. 176, ал. 1, т. 13, буква "а" от КСО/

17

Квалифицирани дългови ценни книжа, приети за търговия на регулирани пазари на ценни книжа в държави, посочени в наредба на КФН /по чл. 176, ал. 1, т. 13, буква "б" от КСО/

18

Акции, включени в индекси на регулирани пазари на ценни книжа и приети за търговия на регулирани пазари на ценни книжа в държави, посочени в наредба на КФН /по чл. 176, ал. 1, т. 13, буква "в" от КСО/

19

Акции на колективни инвестиционни схеми /по чл. 176, ал. 1, т. 14 от КСО/

20

Дялове на колективни инвестиционни схеми /по чл. 176, ал. 1, т. 14 от КСО/

21

Kорпоративни облигации, издадени или гарантирани от банки с над 50 на сто държавно участие, получили разрешение за извършване на банкова дейност съгласно законодателството на Република България, с цел финансиране на дългосрочни и средносрочни инфраструктурни и инвестиционни проекти /по чл. 176, ал.1 т.7/

22

Kорпоративни облигации, издадени или гарантирани от банки с над 50 на сто държавно участие, получили разрешение за извършване на банкова дейност съгласно законодателството друга държава членка, с цел финансиране на дългосрочни и средносрочни инфраструктурни и инвестиционни проекти /по чл. 176, ал.1 т.7/

23

Права по акции включени в индекси на регулирани пазари на ценни книжа в държави членки, придобити по право

24

Права по акции включени в индекси на регулирани пазари на ценни книжа в държави посочени в наредба на КФН, придобити по право