МАРИЯ ИЛИЕВА


Родена е на 5 януари 1973 г. в гр. Русе.

Завършила е Стопанска Академия „Д.А.Ценов” – гр. Свищов, специалност „Контрол и анализ на фирмената дейност” и специалност „Право” с квалификация съветник по икономико-правни въпроси (прокурист, търговски пълномощник).

От 1997 г. до 2001 г. е финансов ревизор в Столично управление „Държавен финансов контрол” към Министерство на финансите, а от 2001 г. работи като вътрешен одитор в Агенцията за държавен вътрешен финансов контрол - отдел „Контрол върху разпоредители с бюджетни кредити и средства от Европейския съюз”.
От 2003 г. до 2006 г. е одитор в Сметната палата на Република България.
От ноември 2006 г. ръководи звеното за вътрешен одит в Комисията за финансов надзор.
От 01.02.2007 г. е главен секретар на Комисията за финансов надзор.

Член е на Института на вътрешните одитори в България и Асоциацията на сертифицираните експерти за борба с измами (ACFE) - USA.

Владее френски, английски и руски езици