Приветствено слово на г-н Апостол Апостолов по повод откриването на 40-та Генерална Асамблея на Съвета на бюрата на 01.06.2006 г. – Кемпински Хотел Зографски

 

Дами и господа,

Бих искал да благодаря за предоставената ми възможност да участвам в откриването на 40-та Генерална Асамблея на Съвета на Бюрата на Автомобилните Застрахователи.

Позволете ми от името на Комисията за финансов надзор да поздравя, първо, домакините, а именно Националното бюро на българските автомобилни застрахователи, което след като домакинства на 5-та Регионална Конференция на Бюрата за „Зелена карта“ от Централна и Югоизточна Европа, сега е удостоено с честта да бъде домакин на още по-мащабен и значим международен форум в областта на автомобилното застраховане. Също така искам да приветствам сърдечно представителите на Бюрата на останалите държави - членки на международната система „Зелена карта“ и всички други чуждестранни гости.

С нарастване интензитета на международните връзки и съответно на движението на стоки, услуги и хора, нараства и необходимостта от уеднаквяване на методологията и принципите на сключването на застраховката „Зелена карта“. Затова, като председател на Комисията за финансов надзор, приветствам подобни международни срещи и вярвам в тяхната полезност.

Комисията за финансов надзор е единственият специализиран държавен орган за регулиране и надзор върху застрахователната дейност в България. С отговорности, комбиниращи защита на потребителите и превантивна регулация върху широк набор от финансови услуги в сферата на инвестициите, застраховането и допълнителното пенсионно осигуряване, КФН се стреми да осигури финансова стабилност и прозрачност на пазара на небанкови финансови услуги.

Приоритет на комисията в ролята u на регулатор е хармонизиране на законодателството на България с достиженията на европейското право във връзка с предстоящото членство на страната ни в ЕС, както и осигуряването на ефективна и гъвкава нормативна уредба, адекватна на бързо променящата се обстановка в сферата на финансовите услуги. За целта КФН поддържа тясно сътрудничество с институциите и организациите, чиято дейност засяга небанковия финансов сектор.

Също така в качеството си на надзорна институция, Комисията за финансов надзор, следи широка гама от показатели, чиито стойности дават представа за развитието на сектора и индикират потенциалните проблеми. В тази връзка обмена на информация между комисията и другите организациите в сферата на финансовите услуги е от голямо значение.

Виждате че, в качеството си на регулаторна и надзорна институция Комисията за финансов надзор е пряко свързана с дейността на Бюрото “Зелена карта” и искрено се надявам тази международна среща да бъда много ползотворна, както за българските представители, така и за техните гости.

Още веднъж искам да благодаря за предоставената ми възможност да открия в 40-та Генерална Асамблея на Съвета на Бюрата на Автомобилните Застрахователи и да пожелая на всички ползотворна работа и полезно сътрудничество в бъдеще.

Успех в съвместното намиране на най-удачните отговори на актуалните ви въпроси!