Приветствено слово на Ралица Агайн, заместник-председател на КФН, ръководещ управление „Застрахователен надзор”, за откриването на ХХХХ – та Генерална Асамблея на Съвета на Бюрата 01.06.2006 г. – Кемпински Хотел Зографски

 

Уважаеми г-н Бломгрен,
Уважаеми Членове на Съвета на Бюрата,
Уважаеми гости,

Радвам се, че имам възможността да ви приветствам в София като град-домакин на ХХХХ – та Генерална Асамблея на Съвета на Бюрата.

Застрахователният сектор е един от най-бързо развиващите се и най-важните сектори за българската икономика. През последната година застраховането получи значително обществено внимание, свързано с приемането на изцяло нов застрахователен кодекс, както и с темата на задължителната застраховка Гражданска отговорност на автомобилистите.

С Кодекса за застраховане бяха транспонирани всички европейски директиви в областта на застраховането и той е в сила и се прилага от 1 януари тази година. В същото време, след открояването на проблемите с обхвата по гражданска отговорност в есенния Мониторингов доклад на Европейската комисия, бяха предприети редица мерки за повишаване на броя на застрахованите автомобили.

В резултат на положените усилия към 31 май процентът на застрахованите МПС в България възлиза на 97%, като съответно делът на незастрахованите е 3%. Във вчерашния ден изтече срокът за пререгистрация на МПС, като в актуалните регистри на МВР вече фигурират 1,946,000 МПС. Справката на информационния център на Гаранционния фонд сочи, че към 28 май застрахованите МПС са 1,900,000.

Обхватът от 97 на сто на регистрираните автомобили съответства и на отчетените 3 на сто незастраховани автомобили въз основа на статистиката на МВР за пътно-транпсортните произшествия, причинени от незастраховани автомобили.

Само преди една година съотношението между застрахованите и регистрираните МПС показваше, че 45% от тях не са застраховани с гражданска отговорност. Постигнатият резултат е доказателство, че наличието на воля и добро сътрудничество между държавните институции е гаранция за способността на държавата да разреши значителни за обществото проблеми в особено кратки срокове.

В средата на 2005 година беше създадена информационната система към Гаранционния фонд, където застрахователите ежемесечно отчитаха действащите застраховки Гражданска отговорност на автомобилистите. От началото на тази година информацията за сключените застраховки се предоставя ежеседмично. Създаден е и ефективно действа механизъм за обмен на информацията между Министерство на вътрешните работи, Комисията за финансов надзор, Информационният център към Гаранционния фонд и застрахователите. В резултат на това взаимодействие на електронната страница на Комисията за финансов надзор функционира публично достъпна електронна база данни за застрахованите моторни превозни средства. Данните в нея се актуализират на седмична база.

Пак в средата на миналата година беше въведен специален знак (стикер) с висока степен на защита, който задължително се поставя на предното стъкло на автомобила и е доказателство за сключена застраховка.

Проверката за наличие на застраховката се извършва въз основа на полица, стикер и знак, чийто номер трябва да съответства на номера на стикера, като тези документи се контролират от органите на МВР. Въвеждането на знака облекчи осъществяването на контрола по застраховката, тъй като е лесен за разпознаване и е трудно да бъде подправен.

През есента на 2005 г. беше създадена междуведомствена работна група, включваща висши ръководители от МВР, и в частност пътна полиция, Министерство на финансите, Комисията за финансов надзор, Министерство на транспорта и Министерство на околната среда и водите. Работната група идентифицира основните проблеми и изготви план за действие, който получи одобрението на правителството и зелена светлина за изпълнение.

В края на миналата година беше изцяло либерализирана цената на застраховка „Гражданска отговорност”, за която до този момент имаше административно определена минимална цена. Мярката доведе до силно диференциране на цената, като пазарът предостави атрактивни възможности за шофьорите през произшествия през предишни години.

Беше проведена национална разяснителна кампания за необходимостта от застраховката. Тя беше съчетана и с интензивна кампания за проверка на автомобилите за наличието на сключена застраховка.

Тази кампания продължава и до днес, като по заповед на министъра на вътрешните работи при всяка проверка се следи и за наличие на застраховка у водачите на МПС.

Кодексът за застраховането също така въведе мярката спиране от движение на автомобилите, които нямат сключена застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите.

Съвместно с министъра на вътрешните работи и министъра на транспорта Комисията за финансов надзор прие Наредба за формите и начина на обмен на информация и взаимодействие между Информационния център по задължителните застраховки „Гражданска отговорност” на автомобилистите и „Злополука” на пътниците, Министерство на Вътрешните работи и Министерство на транспорта. Този акт има за цел да гарантира ефективния обмен на информация между институциите, натоварени с контрола за сключване на задължителната застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите, като по такъв начин се създадат условия за максимално намаляване на броя на превозните средства, във връзка с чието притежаване и използване няма сключена застраховка. Въведе се механизъм, според който на нередовните собствени на МПС ще бъдат изпращани напомнителни писма. Ако в 14-дневен срок от получаването на писмото собственикът не представи доказателство за сключена застраховка, ще бъдат предприемани действия за спиране на автомобила от движение.

Една от най-значимите мерки за повишаване на обхвата по застраховката бе извършването на пререгистрация на МПС. В началото на тази година МВР съкрати нормативно определените срокове за пререгистрация на автомобилите, която се извършва от 2001г. насам. Последният срок за подмяна на старите регистрационни табели с нови беше скъсен от 31 декември 2006 г. на 31 май. При пререгистрацията се извършва проверка на техническото състояние на автомобила и собственикът трябва да представи валидно сключена застраховка гражданска отговорност. Тази мярка позволи към днешна дата да разполагаме с актуализирани данни за автомобилния парк у нас, като регистрите се освободиха от отдавна несъществуващите моторни превозни средства. Пререгистрацията показа, че са стотици хиляди остарелите автомобили в пълна техническа неизправност и поради това негодни за употреба. Тези МПС от вчера вече са заличени от официалните регистри на МВР.

Във връзка с проблема с изоставените автомобили беше изготвен проект за изменение и допълнение на Закона за движение по пътищата, който е приет на заседание на Министерски съвет на 11.05.2006 г. и е внесен за приемане в Народното събрание. С предлаганите изменения службите за контрол, определени от кметовете на общините, които отговарят за спазването на правилата за паркиране, получават право да започват процедури по снемане от отчет на изоставени МПС. Общинските служби за контрол ще уведомяват собствениците на изоставени МПС, че трябва да ги отстранят от съответния терен в определен срок. След изтичането му общинските служби ще имат право да ги закарат на площадка за разкомплектоване, като предадат регистрационните табели на Пътна полиция, за започване на процедура по снемане от отчет на МПС.

Изготвен е и проект за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси. С това изменение се цели чрез финансови механизми да се мотивират собствениците на излезли от употреба превозни средства да предприемат действия за прекратяване на регистрацията им и да ги предадат в пунктове за разкомплектоване.

През изминалите няколко месеца бяха предприети и допълнителни мерки за повишаване на финансовия капацитет на Гаранционния фонд. На 31 май т.г. икономическата комисия на Народното събрание единодушно прие на първо четене изменение на Кодекса за застраховането, с което се въвежда задължение Гаранционния фонд по всяко време да разполага с презастрахователно покритие, осигурено на международния пазар. С проекта се предвижда да бъдат въведена комбинация от допълнителни мерки: съществено увеличаване размера на санкциите за несключена застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите; осигуряване на възможност на Комисията за финансов надзор да предприема самостоятелно действия по увеличаване на размера на вноските за Гаранционния фонд (без да е необходимо предварително предложение от неговия управителен съвет); въвежда се график, с който се съкращава срока и се въвежда поетапно прелицензиране на застрахователите по „Гражданска отговорност” на автомобилистите, като бъдат предоставени банкови гаранции и презастрахователни покрития в съответствие с устава на НББАЗ и с критерии, определени от КФН.

Уважаеми дами и господа,

Изминалата година може да се определи като особено интензивна по отношение на регулаторни реформи на българския застрахователен пазар. В същото време през 2005 г. бе реализиран брутен премиен приход, надхвърлящ 1 милиард лева или 500 милиона евро, при който е постигнат 28% темп на прираст спрямо 2004 г. За последните пет години темпът на прираст на брутния премиен приход се движи на нива над 23% с изключение на 2003 г., когато е отчетен по-нисък ръст. Общото застраховане формира 85% от пазара, като автомобилното застраховане традиционно има преобладаващ дял. Премийният приход в животозастраховането достигна 75 милиона евро, което представлява увеличение от 48% спрямо предходната година. Устойчивият растеж на пазара и завишените нормативни изисквания за отчетност, добро корпоративно управление и финансова стабилност са адекватна гаранция за успеха на българския застрахователен сектор.

Вярваме, че с изпълнението на поетите ангажименти от наша страна, България ще бъде в готовност да се присъедини към Многостранното гаранционно споразумение още от 1 януари 2007 г.

Благодаря за вниманието.