Презентации

"Холандската система и нейния надзор" - г-жа Жаклин Ломен

Dutch Pension system and its supervision - Mrs. Jacqueline Lommen

Преглед на частните пенсионни фондове по втори и трети стълб в страните-членки на ЕС - проф. д-р Ив Стивънс

Overview of the privately managed pension funds second and third pillar in the EU member states - Prof. dr. Yves Stevens

Investment choice by plan members in OECD Countries with selected examples - Mr. Tibor Parniczky

Investment Choice by Plan Members in OECD Countries with Selected Examples – Mr. Tibor Parniczky

“Адекватни и устойчиви пенсионни плащания в България: Приносът на допълнителното пенсионно осигуряване” - Бисер Петков

Adequate and sustainable pensions in Bulgaria: Contribution from supplementary retirement provisions – Mr. Bisser Petkov

„Фазата на изплащане в допълнителното пенсионно осигуряване в България - състояние и перспективи” - Валентина Динкова

Payout Phase in Supplementary Pension Insurance in Bulgaria - Current State and Perspectives – Mrs. Valentina Dinkova

“Необходимост и възможности за въвеждане на системата на мултифондовете в дейността по допълнителното пенсионно осигуряване в България” - Милен Марков

Тhe need and possibility of introduction of multifund system in the supplementary retirement provision activity in Bulgaria – Mr.Milen Markov

“Преход от фазата на акумулиране към фазата на изплащане в пенсионните системи: проблеми, обсъждани в Полша” - Проф. Войчех Ото

Annuitisation as a game Selected problems of the II pillar of the new Polish pension system that may be relevant for Bulgaria – Mr.Wojciech Otto

„Въпроси по презграничната дейност по пенсионно осигуряване в ЕС”- Михали Ердьош