ПРЕДЛАГАНЕ НА ДЯЛОВЕ/АКЦИИ НА КОЛЕКТИВНИ ИНВЕСТИЦИОННИ СХЕМИ СЪС СЕДАЛИЩЕ В ДЪРЖАВА - ЧЛЕНКА, В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Директивата 85/611/ЕИО относно координирането на законовите, подзаконовите и административните разпоредби относно предприятията за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (UCITS) е транспонирана в българското законодателство с промени в Закона за публичното предлагане на ценни книжа, поради което нотификационната процедура при колективните инвестиционни схеми се подчинява на разпоредбите на този закон. В допълнение към него, Комисията за финансов надзор, в своята практика, прилага също и Указанията на CESR за опростяване на нотификационната процедура при колективните инвестиционни схеми (Указанията). Указанията представят общ подход за нотификация на колективните схеми на територията на Европейския съюз. Целта на Указанията е да се постигне по-голяма яснота, прозрачност и сигурност, както и ускоряване на процеса на нотификация. Поради това информацията, публикувана на връзката, посочена по-долу, препраща директно към Указанията и изисква от предприятията за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа да представят нотификационно писмо в съответствие с тях:
http://www.cesr.eu/index.php?docid=3852

Комисията за финансов надзор изисква представянето на нотификационно писмо от колективните инвестиционни схеми, изготвено по образец на Приложение ІІ от Указанията, както следва:
(Образец на нотификационно писмо на български език)
(Образец на нотификационно писмо на английски език)

Условията и реда за предлагане на дялове/акции на европейски колективни инвестиционни схеми в Република България, както и други специфични изисквания към нотификационната процедура, са изготвени в съответствие с Приложение ІІІ от Указанията, както следва:
(Правилата по Приложение ІІІ от Указанията на български език)
(Правилата по Приложение ІІІ от Указанията на английски език)