ПРЕДЛАГАНЕ НА ДЯЛОВЕ/АКЦИИ НА КОЛЕКТИВНИ ИНВЕСТИЦИОННИ СХЕМИ СЪС СЕДАЛИЩЕ, СЪОТВЕТНО ЧИЕТО УПРАВЛЯВАЩО ДРУЖЕСТВО ИМА СЕДАЛИЩЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, В ДРУГИ ДЪРЖАВИ ЧЛЕНКИ

Процедурата за нотификация на колективните инвестиционни схеми със седалище, съответно чието управляващо дружество има седалище в Република България, се основава на разпоредбите на законодателството на приемащата държава и Указанията на CESR за опростяване на нотификационната процедура при колективните инвестиционни схеми (Указанията), публикувани на 29 юни 2006 г., които представят общ подход за нотификация на колективните схеми на територията на Европейския съюз.
Указанията могат да бъдат намерени на английски език на следния адрес:
http://www.cesr.eu/index.php?docid=3852

Тъй като условията и реда за предлагане на дялове/акции на колективните инвестиционни схеми в други държави членки се определят от местното законодателство на съответната държава членка, допълнителна информация може да бъде намерена на интернет страницата на приемащата държава.
В съответствие с Указанията, при поискване от страна на колективна инвестиционна схема със седалище в Република България, която възнамерява да предлага дяловете/акциите си в друга държава членка, Комисията за финансов надзор изготвя удостоверение съгласно Приложение І от Указанията.
При последващи промени в състоянието на колективната схема се изисква изготвянето на ново удостоверение за тези промени, която се представя на приемащата страна.

Процедурата за нотификация на колективните инвестиционни схеми изисква представянето пред компетентния орган на приемащата държава на нотификационно писмо, изготвено по образец по Приложение ІІ от Указанията, както следва:
(Образец на нотификационно писмо на български език)
(Образец на нотификационно писмо на английски език)