БИСЕР ХРИСТОВ ПЕТКОВ


За заместник-председател, ръководещ управление "Осигурителен надзор", с мандат четири години е избран Бисер Петков. Роден е на 6 септември 1963 г.

Завършил е Университета за национално и световно стопанство - София, специалност "Икономика на търговията". Има магистърска степен. От 1989 г. до настоящия момент е преподавател по финансов мениджмънт, капиталови пазари и борсова търговия в УНСС.

От 1996 г. до 2000 г. е изпълнителен директор на Холдинг "Кооп-юг" АД и член на органите за управление на негови дъщерни дружества. На 14 януари 2002 г. е назначен за председател на Държавната агенция за осигурителен надзор.

Автор е на редица научни публикации в областта на финансите и капиталовите пазари, в това число и на два учебника: "Борсова търговия" - университетски учебник (УИ "Стопанство", 1999) и "Финансова математика" - университетски учебник, в съавторство (1993 и 2001 г.).