В кои случаи пенсионноосигурително дружество може да откаже смяната на фонда?

Пенсионното дружество може да откаже промяна на участие на осигуреното лице, ако не са изтекли две години от датата на сключване на първия му осигурителен договор или от датата на служебното му разпределение, както и преди изтичане на една година от датата на последната промяна на участие на лицето. При промяна на правилника на фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване, с която осигурените лица не са съгласни, те имат право да променят участието си във фонда, без да са изпълнени горепосочените условия, освен в случаите, когато промените в правилника произтичат от промяна в нормативната уредба. Отказ може да има и когато в срока за приемане на заявления старото дружество е получилио от различни пенсионноосигурителни дружества две или повече заявления за промяна на участие на същото осигурено лице.

Пенсионноосигурителното дружество може да откаже разглеждане на заявление за промяна на участие, когато имената на лицето или единният му граждански номер не съвпадат с актуални данни в документите, с които разполага дружеството, и към заявлението не са приложени документи за удостоверяване на извършената промяна в данните. При подаването на заявление за промяна на участие и/или прехвърляне на средства и в случай на промяна в имената и/или ЕГН на осигуреното лице, към заявлението за промяна на участие и/или прехвърляне на средства се прилагат:

1. при промяна на ЕГН – удостоверителен документ или копие от него от съответната служба ГРАО към Министерство на регионалното развитие и благоусройството, обслужваща общината по постоянен адрес или друг удостоверителен документ, съгласно действащото в страната законодателство;

2. при промяна на имената – копие от официален документ, удостоверяващ промяната, например удостоверение за сключен граждански брак, съдебно решение (за развод, промяна на имена и др.), удостоверение за идентичност на имена или друг удостоверителен документ, съгласно действащото в страната законодателство.

Във всички останали случаи на промяна на данни в постоянния или настоящия адрес или подмяна на личната карта, в резултат на което са променени данните за нея, които се вписват в заявлението, не следва да се представят удостоверителни документи за промяната.

Съгласно Закона за българските документи за самоличност личните карти на лицата удостоверяват тяхната самоличност. Личната карта не е документ, удостоверяващ промяна в трите имена или ЕГН на осигуреното лице и в тази връзка липсва необходимост и основание да се прилага копие от нея към заявлението за промяна на участие и/или прехвърляне на средства.

Пенсионноосигурителното дружество може да откаже разглеждане на заявление и когато в него не е отбелязано изрично основанието за промяна на участие.