Къде се подава заявление за промяна на участие във фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване?

Заявлението за промяна на участие се подава до пенсионноосигурителното дружество, управляващо фонда, в който лицето желае да премине. Подписът на осигуреното лице върху първия екземпляр на заявлението за промяна на участие се удостоверява с нотариална заверка. Пенсионноосигурителното дружество попълва определените за него данни и връща на лицето последния екземпляр от заявлението незабавно след вписването му в електронния регистър, който дружеството води за всеки пенсионен фонд. Заявление без нотариална заверка на подписа на осигуреното лице, с непопълнени или неправилно попълнени данни се връща на осигуреното лице. Заявление с поправки, зачертаване, изтриване или добавяне не се приема.