Съществуват ли механизми, чрез които държавата контролира пенсионно-осигурителните дружества ?

 

Надзорът върху частните пенсионни дружества се осъществява от управление „Осигурителен надзор” към КФН. Той се изразява в извършването на стриктен контрол върху дейността на всяка от осемте лицензирани пенсионни компании и управляваните от тях 24 пенсионни фонда. Надзорът върху допълнителното пенсионно осигуряване цели да осигури стабилност на пазара и в максимална степен защита на интересите на осигурените лица.

 

Ежедневно на базата на получените от дружествата справки и отчети се извършва проверка на оценка на активите на пенсионните фондове

Освен това на интернет страницата на КФН ежедневно се обявява и стойността на един дял в пенсионните фондове. До 18 часа на всеки работен ден пенсионните дружества представят в управление „Осигурителен надзор” на КФН справка за стойността на нетните активи, броя дялове и стойността на 1 дял на всеки управляван фонд за допълнително пенсионно осигуряване по утвърден образец. От 21 януари 2005 г. започна ежедневното поддържане на индекси за стойността на един дял в пенсионните фондове: PROFIDEX - за професионалните, UNIDEX - за универсалните и VOLIDEX - за доброволните пенсионни фондове. На интернет страницата на КФН се поддържа и ежедневна графична информация за изменението на стойността на един дял за последните 60 работни дни, както и за изменението на индекса, отделно за професионалните, универсалните и доброволните пенсионни фондове.

 

Управлението извършва както дистанционен контрол, така и проверки на място в дружествата, които обхващат цялостната им дейност. Проверяват се представените месечни, тримесечни и годишни финансови отчети на компаниите като се наблюдават равнищата на определени финансови показатели. Следи се рекламната им дейност, както и информацията, публикувана на техните интернет страници

 

Надзорната дейност включва още и разглеждане на жалби на осигурени лица. По всяка от постъпилите жалби се изисква обяснение от съответното дружество и представянето на документи, след което се изпраща отговор на лицето, подало жалбата като се спазват установените от закона срокове. При необходимост се извършват и проверки в дружествата.