Как и колко често се обявява стойността на един?

Стойността на един дял се обявява всеки работен ден в офисите на дружествата и на техните електронни страници. Валидната стойност на един дял за последния работен ден на всеки месец се обявява в централен ежедневник на третия работен ден на следващия месец. Освен това дружествата представят в управление „Осигурителен надзор” на КФН до 18 ч. на всеки работен ден справка за стойността на нетните активи, броя дялове и стойността на 1 дял на всеки управляван фонд за допълнително пенсионно осигуряване по утвърден образец.