Как се определя стойността на един дял?

Стойността на един дял във фондовете за допълнително пенсионни осигуряване се изчислява като стойността на нетните активи на фонда към края на предходния работен ден се разделят на общия брой на дяловете на пенсионния фонд към края на същия работен ден. Стойността на един дял се изчислява за всеки работен ден и е валидна само за този ден. Определя се с точност до 5-ия знак след десетичната запетая. Стойността на нетните активи на фонда се определя като от стойността на активите се приспадне стойността на пасивите на фонда. Активите и пасивите на фонда се определят по ред и начин, посочени в Наредба № 9 на КФН. Всяка вноска, която прави лицето, се преобразува в дялове и в части от дялове, които се прибавят към индивидуалната му партида. Доходността, която реализира фонда, се отразява към средствата, натрупани по индивидуалните партиди, под формата на нарастване стойността на един дял. При прехвърляне на средства и/или промяна на участие осигуреното лице прехвърля сума, равна на броя дялове по индивидуалната му партида, умножени по стойността на един дял, определен за съответния ден.