Какъв е смисълът от въвеждането на стойността на един дял при пенсионните фондове и каква информация ми дава това?

 Ц елта е създаването на общ подход за всички дружества при извършване на оценка на активите и пасивите на управляваните от тях пенсионни фондове. По този начин си постига съпоставимост на оценките и определянето на дохода от инвестиране на средствата на пенсионните фондове. Дяловете се записват по индивидуалните партиди на осигурените във фондовете лица чрез конкретни правила за тяхното определяне и изчисляване. С въвеждането на отчетността в дялове и обявяването на стойността на един дял се цели да се постигне по-голяма прозрачност и справедливост при промяна на участие на лицето и при прехвърляне на натрупани средства по индивидуална партида от един в друг съответен пенсионен фонд.