Кога имам право да изтегля натрупаните в моята партида средства?

Ако се осигурявате в универсален фонд , това може да стане, когато придобиете правото на пенсия за осигурителен стаж и възраст. Освен това законът дава възможност по желание на осигуреното лице тази пенсия да се получи 5 години преди навършване на възрастта за пенсия по първия стълб, при условие че натрупаните средства позволяват отпускането на пенсия. Възможно е еднократно изплащане до 50% от натрупаните средства при настъпване на инвалидност на лицето над 70.99%. Другият случай е при смърт на осигуреното лице, когато неговите наследници могат да получат еднократно или разсрочено средствата по партидата.

Средствата от професионален фонд могат да се изтеглят като срочна пенсия за ранно пенсиониране. Работещите в условията на първа категория труд трябва да имат не по-малко от 10 г. работа, а за втора категория – не по-малко от 15 г. Пенсията от професионалните фондове се получава до момента на придобиване право на пенсия от първия стълб. При настъпила инвалидност над 70.99%, лицето може еднократно да изтегли 50% от средствата. При смърт на осигуреното лице или на пенсионера неговите наследници могат да получат еднократно или разсрочено наличната сума в индивидуалната му партида.

 

Личните вноските в доброволен фонд могат да бъдат изтеглени при необходимост от лицето по всяко време. Това не важи за вноските, направени от работодател или от друг осигурител, които могат да се изтеглят единствено при придобиване на право на пенсия. При всяко изтегляне на средства дружеството удържа такса, определена по размер в правилника на съответния фонд, но не повече от 20 лв.