В какъв срок пенсионното дружество е длъжно да изпрати извлечение от индивидуалната партида на всяко осигурено лице?

Пенсионноосигурителните дружества са длъжни в съответствие с устава си и с правилника на съответно управлявания от тях фонд да изпращат безплатно на осигурените лица до 31 май всяка година извлечение от индивидуалните им партиди за предходната година по образец, утвърден от зам.-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Осигурителен надзор”. Дружество също така трябва да осигури възможност на всяко осигурено във фонда лице при поискване да получи допълнителна информация за индивидуалната си партида. Част от дружествата предлагат на своите клиенти възможността да проверяват движението по индивидуалната си партида през Интернет.