Как мога да разбера дали работодателят ми спазва задълженията си и действително ме осигурява?

Работодателят е длъжен да внася осигурителните вноски в Държавното обществено осигуряване едновременно с изплащането на трудовото възнаграждение. Осигурителните вноски за сметка на работниците и служителите се внасят също чрез работодателя при изплащане на трудовото или друго възнаграждение.

Вие можете да разберете дали сте осигурен, като направите справка във ведомостта за заплати или като погледнете фиша, който ви се дава към възнаграждението. Най-сигурният начин е да проверите в страницата на НОИ – www.nssi.bg или на страницата на Националната агенция по приходите - www.nap.bg , раздел „Допълнително задължително пенсионно осигуряване”, рубрика „Проверка на осигурителните вноски”

Работодателят едноличен търговец след внасяне на осигурителните вноски за работниците и служителите вписва в осигурителните книжки размера на вноските и осигурителния доход за всеки календарен месец. Заверяването на осигурителния стаж в книжките се извършва от контролните органи в районно управление „Социално осигуряване” за всяка календарна година. В случаите, когато не са издадени осигурителни книжки, се търси помощта на това районно управление.