Кога осигуреното лице може да изтегли обратно внесените и натрупани средства по индивидуалната му партида в доброволен пенсионен фонд?

Осигуреното лице може да изтегли средствата по индивидуалната си партида, натрупани от лични вноски, по всяко време преди придобиване на право на пенсия. Те подлежат на данъчно облагане при изплащането. Средствата, натрупани от вноски на работодател или друг осигурител, не могат да се изтеглят преди придобиване на право на пенсия. При всяко изтегляне на средства пенсионноосигурителното дружество удържа такса, определена по размер в правилника на съответния фонд, но не повече от 20 лв.