Какво представлява пенсионното осигуряване в България ?

 

Българската пенсионна система е изградена от три стълба след проведената през 2000 г. пенсионна реформа. По този начин се създава възможност за увеличаване на доходите на хората в пенсионна възраст чрез участие в държавни и частни пенсионни схеми.

Първият стълб е държавното обществено осигуряване. Осъществява се от държавата въз основа на принципите на задължителност на осигуряването и солидарност на осигурените лица. Той е изграден на разходо-покривен принцип – вноските на работещите се използват за изплащане на пенсиите на пенсионерите. Осигуряването в първия стълб дава право на получаване на пенсия за осигурителен стаж и възраст. Участието в него е чрез задължителни вноски, чийто размер се определя от Кодекса за социално осигуряване /КСО/. За 2006 г. размерът на вноската е 23% от брутното месечно възнаграждение за родените преди 1960 г.. За лицата, родени след 31.12.1959 г. тази вноска е 19%, тъй като те се осигуряват в универсални фондове и за тях се отделят 4%.

.Вторият стълб – допълнителното задължително пенсионно осигуряване е допълнение към първия стълб и е изграден на капиталов принцип – т.е. размерът на допълнителната пенсия зависи от натрупаните средства по индивидуалната партида на лицето и постигната доходност от инвестиции на фонда. Вторият стълб включва участие в универсални и професионални пенсионни фондове, които се учредяват и управляват от лицензирани пенсионноосигурителни дружества.

- Универсални пенсионни фондове - В тях задължително се осигуряват всички, родени след 31 декември 1959 г. Задължението за осигуряване възниква, когато лицето започне работа за първи път и в рамките на 3 месеца то трябва да избере универсален пенсионен фонд. Вноската е за сметка на работодателя и на осигуреното лице, а нейният размер за 2006 г. е 4% от осигурителния доход. Осигуряването в тези фондове дава право на допълнителна пожизнена пенсия, която се получава заедно с пенсията за осигурителен стаж и възраст, отпусната от първия стълб – държавното обществено осигуряване.

- Професионални пенсионни фондове – В тях се осигуряват хората, които работят при тежки условия на труд. Вноската в тези фонове е изцяло за сметка на работодателя. Нейният размер е 12% от брутното месечно възнаграждение за работещите в условията на първа категория труд и 7 % - за втора категория труд. Осигуряването в професионалните фондове дава допълнителна срочна пенсия при ранно пенсиониране на работещите в условията на I и II категория труд до придобиване на право на пенсия от първия стълб.

Всеки работещ в България, подлежащ на задължително осигуряване, има право сам да избере в кой фонд да участва, което става чрез подписването на осигурителен договор с пенсионното дружество. .

Третият стълб е допълнителното доброволно пенсионно осигуряване. Той се осъществява от доброволните пенсионни фондове, а участието в тях зависи от волята и възможностите на лицата да се осигуряват за допълнителни доходи след пенсиониране. Третият стълб също функционира на капиталов принцип като вноските се натрупват по индивидуална партида на всяко осигурено лице. Личните вноски могат да бъдат изтеглени при необходимост от лицето по всяко време

В момента на българския пазар работят 8 лицензирани пенсионни дружества, като всяко едно от тях управлява по един универсален, професионален и доброволен фонд. Допълнителното пенсионно осигуряване се осъществява от частни дружества, за разлика от първия стълб /държавното обществено осигуряване/, който се осъществява от държавата.

 

Лицензирани пенсионноосигурителни дружества в България