Какво може да се застрахова?

Всичко – от телевизор до живот. Най-общо, застраховането може да се раздели на общо застраховане и животозастраховане. Към общо застраховане са всички видове имуществени застраховки, граждански отговорности (като например: ГО, свързана с притежаване и използване на МПС, с притежаване и използване на летателни апарати и плавателни съдове, обща ГО), каско; помощ при пътуване; злополука; плавателни; летателни и релсови превози; застраховка на кредити; финансови услуги; правни разноски; гаранции. Към животозастраховането са застраховка живот; застраховка живот, свързана с инвестиционен фонд; застраховка за пенсия или рента; женитбена и детска застраховка; постоянна здравна застраховка; застраховка злополука.