Има ли изискванията за начина, по който трябва да се регламентират отношенията между застрахователя и застрахованото лице?

 

В Кодекса за застраховането, който влезе в сила от началото на 2006 г., подробно е описана уредбата на застрахователния договор –преддоговорни отношения, сключване на договори, задължения на страните, в това число и след настъпване на застрахователното събитие.

Важно е потребителят преди да сключи договора да се запознае подробно с общите условията по договора и с вътрешните правила за дейността по уреждане на застрахователни претенции. Кодексът за застраховането задължава всички застрахователи да си изготвят правилата, които да регламентират процедурите по приемане на претенции, по събиране на доказателства, определяне размера на обезщетенията, извършването на разплащания и разглеждането на жалби от потребителите. Правилата са публични и познаването им е от полза на клиента.

Осен това потребителите на застрахователни услуги трябва да знаят, че цената на застраховката /премията/ зависи от покритите рискове и от размера на поетата отговорност.