Прекратява ли се застраховка „Гражданска отговорност” при продажба на МПС?

Съгласно Наредбата за задължително застраховане при промяна на собствеността на МПС застраховката ГО не се прекратява. Старият и новият собственик са длъжни в 7-дневен срок да уведомят застрахователната компания за извършената промяна. Законът позволява новият собственик да прекрати договора със застрахователя на предишния собственик и да сключи по свое желание с друг застраховател.