Какъв е срокът, в който застрахователят следва да изплати обезщетенията по застраховката ГО, след предоставяне на всички документи?

Обезщетение по ГО се изплаща от застрахователя в срок от 15 дни, след като застрахованият е представил всички поискани документи, свързани с установяване на събитието и размера на вредите. В Кодекса за застраховането е определен едномесечен срок, в който застрахователят може да иска представяне на допълнителни документи за доказване на застрахователното събитие. А срокът, в който застрахователят трябва окончателно да се произнесе по предявена претенция е три месеца от момента, в който е заведена.

Гражданите могат да претендират и за лихва върху обезщетението, ако застрахователят го забави след срока за произнасяне по предявената претенция.