Как да избера в какви ценни книжа да инвестирам?

Преди всичко трябва да определите какъв риск сте склонен да приемете, каква сума можете да инвестирате и за какъв период искате да вложите своите средства.

По принцип се приема, че инвестицията в акции носи висока печалба, но е свързана и с по-висок риск. Облигациите са по-малко рискови, предлагат предварително определен доход във вид на лихва, но обикновено доходността при тях е по-ниска в сравнение с акциите. Като най-безрискови се приемат държавните ценни книжа, но те имат и ниска доходност.

От основно значение е „качеството” на емитента, т.е. издателят на ценните книжа – акции или облигации. Ако емитентът е стабилен, с добро финансово състояние и перспективи за развитие, то това обикновено е белег за стабилност и успех на инвестицията в издадени от него книжа.