Как печелим от инвестицията в ценни книжа?

Инвестицията в ценни книжа, както и всяка друга инвестиция, се прави с цел печалба, била тя в дългосрочен или краткосрочен план.

Основните начини за реализиране на печалба при акциите са дивидентът и капиталовата печалба.

Дивидентът представлява част от печалбата на дружеството, разпределена на толкова равни части, колкото са акциите в капитала на дружеството. Дали дружеството ще разпределя дивидент и какъв е неговият размер се решава от Общото събрание на акционерите и зависи както от финансовото състояние на дружеството, така и от намеренията за извършаване на инвестиции.

Капиталова печалба представлява положителната разлика в цената, на която сте придобили дадени ценни книжа, и цената, на която ги продадете.

В България дивидентите се облагат с 7% данък при първоизточника, а капиталовата печалба от търговия с акции на публични дружества е необлагаема.

При облигациите печелите основно от лихвата, която е определена по облигационния заем.