Какво представляват ценните книжа?

Ценните книжа са документ за извършена инвестиция. Те отразяват правата на притежателя им спрямо техния издател (емитент). Основните видове ценни книжа са акциите и облигациите. Най-общо можем да определим разликата между тях така – акции изразяват отношения на собственост, облигациите - отношения на дълг, т.е. между заемодател и заемополучател.

Акцията представлява част от капитала на акционерното дружество. Когато закупите акции от дадено акционерно дружество, Вие всъщност ставате съсобственик на една малка част от дружество и всичко, което то притежава (или дължи). Едновременно с това, като акционер, имате и определени права, като право на участие в общото събрание на акционерите и при разпределение на печалбата под формата на дивиденти, право да получавате информация за дейността на дружеството, право на ликвидационен дял.

Облигацията, на практика, представлява документ за заем на парични средства, който сте предоставили при предварително определени условия като лихва и срок на заема. Най-общо облигациите биват частни (корпоративни), общински и държавни. Корпоративните облигации се издават от дружества. Като притежател на такива облигации, Вие нямате право да участвате, например, в разпределението на печалбата на дружество, но имате гаранция за изплащането на лихвата и главницата в определения срок. Общинските облигации се издават от общините, като средствата, получени по този начин най-често се използват за реализиране на проекти, свързани с благоустройство на съответната община.

Държавните ценни книжа са вид облигации, издадени и гарантирани от държавата. Те са нискорискови, но обикновено носят и относително по-ниска доходност.