Съществуват ли механизми, чрез които държавата контролира капиталовия пазар и ограничава риска?

Комисията за финансов надзор е държавният орган, който регулира и надзирава капиталовия пазар. Основната й задача е да защитава правата и интересите на инвеститорите. Чрез изработването и налагането на определени законови изисквания и правила, както и чрез контрол на участниците на пазара, Комисията за финансов надзор спомага за изграждането и функционирането на справедлив и открит пазар, и свежда до минимум на възможностите за измами и манипулации.

Основни функции на Комисията за финансов надзор:

- усъвършенстване на нормативната база, регулираща дейността на участниците на небанковия финансов пазар и надзора върху тях

- лицензиране на участниците

- осъществяване на постоянен контрол върху дейността и състоянието им

- Налагане на санкции при установяване на нарушения

- Разкриване на информация за функционирането и статута на участниците на небанковия финансов сектор пред широката публика

КФН налага финансов дисциплина на капиталовия, застрахователния пазар и на пазара на пенсионно осигуряване. По този начин комисията ограничава потенциала за извършване на финансови престъпления и за провали на финансовия пазар и същевременно спомага за увеличаване информираността на обществото по отношение на небанковия финансов сектор.

Чрез общия и финансов надзор върху дейността на поднадзорните лица се следи спазването на законовите изисквания, финансовото състояние на дружествата и достоверността на предоставяната от тях информация .

Комисията осъществява надзорна дейност посредством дистанционен контрол и проверки на място върху дейността на лицензираните участници на пазара.

Целта на осъществяваната от КФН контролна дейност е предотвратяване и преустановяване на закононарушения с оглед осигуряване защита на интересите на инвеститорите, застрахованите и осигурените лица.