Притежавам акции от няколко дружества. Какви права имам като акционер?

В България, основните права на акционерите са предвидени в Търговския закон. Допълнителни права на акционерите на публичните акционерни дружества са предвидени в Закона за публично предлагане на ценни книжа.

Най-важните права на акционерите са:

Всички права на акционера са пропорционални на участието му в капитала на дружеството.

 

Като акционер в българско публично дружество Вие имате :