Какво да направя, ако считам че правата ми на акционер/инвеститор са нарушени или съм жертва на измама ?

Можете да подадете жалба в Комисията за финансов надзор. Специалистите в комисията ще направят проверка по изложения от Вас случай и ще Ви отговорят. При проверката ще се установи дали има нарушение на вашите права. Ако е констатирано такова, комисията има право да наложи предвидените в закона административни санкции. В случай, че има данни за извършено престъпление, комисията уведомява съответните власти, които предприемат по-нататъшни действия.