Какво да правя, ако има разминаване между данните по лична карта и тези по безналичната ми сметка в Централен депозитар?

В материалната (предметна) компетентност на инвестиционните посредници, действащи като регистрационни агенти, се включва промяна на данни за притежателите на безналични ценни книжа, поправка на сгрешени данни, издаване на дубликати от удостоверителни документи, прехвърляне на безналични ценни книжа при дарение и наследяване, а също и регистрация на сделки с безналични ценни книжа, сключени предварително между страните извън регулиран пазар на ценни книжа /чл.35, ал.1/. В тези случаи лицата подписват необходимите документи в присъствието на брокер след като бъде проверена самоличността им.