Подлежат ли на данъчно облагане печалбите от операции с компенсаторни инструменти?

Ако компенсаторните инструменти се използват за закупуване на акции или дялове от държавата (на някой от търговете на БФБ-София) то печалбата е необлагаема! На облагане подлежи единствено капиталовата печалба (от нарастването на цените) при покупко-продажба на компенсаторни инструменти ( КИ ) и инвестиционни бонове ( ИБ ). Трябва да се подчертае, че данъци се дължат върху положителния резултат от сделки с КИ и ИБ, като се има предвид не нетния положителен резултат, а само положителния, тоест загубите не се приспадат. Ако КИ и/или ИБ са продадени от първособственика им, то в този случай печалбата е освободена от данъчно облагане. Що се отнасят до сделките с акции капиталовата печалба от тях е необлагаема, а дивидентите се облагат с данък, който е 7%.