Какво мога да направя с „компенсаторките”, които притежавам?

Компенсаторните инструменти дават право на участие в приватизацията и на придобиване на други имущества съгласно разпоредбите на някои специални закони. Законът за обезщетяване собствениците на одържавени имоти (ЗОСОИ) предвижда, че освен за придобиване на дялове и акции, собственост на държавата, компенсаторните записи (КЗ) и жилищно компенсаторните записи (ЖКЗ) могат да се ползват и при продажбата на държавни имоти и вещни права върху такива имоти. Съгласно Закона за собствеността и ползването на земеделски земи компенсационните бонове служат за участие в приватизацията, както и за участие в търгове за придобиване на земи от държавния поземлен фонд и на гори от горския фонд.
Собствениците на компенсаторни инструменти могат да ги продадат или да участват в борсовата приватизация на определени дружества, като закупят акции с компенсаторки. И в двата случая собствениците на компенсаторни инструменти следва да се обърнат към инвестиционен посредник- дружество, което се занимава с търговия с ценни книжа или банка, която има разрешение да извършва такава дейност.
Списъци на лицензираните от КФН инвестиционни посредници (ИП) са публикувани на интернет страниците на "Българска фондова Борса" - www.bse-sofia.bg и на Комисията за финансов надзор - www.fsc.bg.