Участвал съм в масовата приватизация и имам акции от няколко дружества. Къде мога да получа повече информация за моята инвестиция?

Участниците в масовата приватизация, които с инвестиционните си бонове са закупили акции от дружества, могат да проверят какво става с тяхната инвестиция като се обадят

в съответното дружество или в Комисията за финансов надзор на телефон 0900 32 300.

КФН поддържа регистър за всички поднадзорни лица – включително и за публичните дружества - съдържащ информация за дейността им, данни за акционерно участие, седалище на дружеството, управителни органи, финансови отчети и др. Този регистър е публичен, което означава, че всеки гражданин има право на достъп до него. Нужните Ви сведения от регистъра можете да получите на място в КФН. Регистърът има и електронна версия, наречена ЕРиК, като достъпът до нея става чрез интернет страницата на комисията – www.fsc.bg.