Появиха се инвестиционни дружества, дружества със специална инвестиционна цел, договорни фондове. Какво представляват те?

Най-общо това са колективни схеми за инвестиране, които са добре познати в световната практика, но за България са сравнително нови. Те са популярни сред дребните (и не само) инвеститори, защото предлагат професионално управление на портфейл от активи – ценни книжа или недвижими имоти, респективно вземания, действат на принципа на разпределение на риска и осигуряват висока ликвидност.  По този начин инвеститорите, които не разполагат с достатъчно средства и/или познания сами да съставят и управляват свой портфейл, могат да се възползват от възможностите, предлагани от този тип схеми.

Дружествата със специална инвестиционна цел са акционерни дружества, които набират парични средства от широк кръг инвеститори, чрез издаваните от тях ценни книжа, с цел инвестирането им в недвижими имоти или вземания. Тези дружества са задължени да разпределят на акционерите си като дивидент най-малко 90 % от реализираната за финансовата година печалба. Акциите на тези дружества се търгуват на фондовата борса, което означава, че вие можете да закупите такива, съответно да ги продадете, като използвате услугите на лицензиран инвестиционен посредник.

Инвестиционните дружества (могат да бъдатот затворен или отворен тип) са акционерни дружества, които чрез публично предлагане на акции набират парични средства от множество инвеститори, с цел инвестирането им в ценни книжа. В зависимост от инвестиционната си стратегия, дружествата могат да бъдат консервативни (нискорискови), балансирани или агресивни (високорискови). Всеки работен ден инвестиционните дружества от отворен тип, чрез управляващите си дружества, емитират (продават) и изкупуват обратно акциите си по цени, основаващи се на нетната стойност на активите и изчислени по предварително одобрена методика. Акциите на тези дружества могат да се търгуват вторично на фондовата борса.

Договорните фондове също представляват колективна форма на инвестиране, при която набраните от инвеститорите парични средства, чрез публично предлагане на дялове, се инвестират в ценни книжа. В зависимост от избраната стратегия, договорните фондове могат да бъдат консервативни (нискорискови), балансирани или агресивни (високорискови). За разлика от инвестиционните дружества от отворен тип, които са акционерни дружества, договорните фондове не са самостоятелни юридически лица. Те са обособено имущество и се организират и управляват от лицензирано за целта управляващо дружество. Този начин на организиране спестява административните процедури, характерни за акционерните дружества. Договорните фондове не емитират акции, а дялове, които също са ценни книжа. Дяловете не е задължително да се търгуват на фондовата борса, а могат да се купуват и продават „на гише” на управляващото дружество по определената емисионна стойност, съответно цена на обратно изкупуване.