Как да си купя ценни книжа?

Инвеститорите могат да купуват или продават ценни книжа с помощта на лицензираните инвестиционни посредници. Списъци на лицензираните от КФН инвестиционни посредници (ИП) са публикувани на интернет страниците на „Българска фондова Борса” – www .bse -sofia .bg и на Комисията за финансов надзор - www .fsc .bg. Информация за инвестиционните посредници може да се получи в КФН на телефон 0900 32 300.