Какво представлява капиталовия пазар ?

Предназначението на капиталовия пазар, най-общо казано, е да свърже идеите на предприемачите с капиталите на хората, които искат да инвестират. Той осигурява движението на капитали между отделните икономически субекти, като способства за финансиране на икономиката и създава възможности за инвестиране на свободните средства на населението чрез осъществяването на сделки с ценни книжа.

Структурата на българския капиталов пазар съответства на установената в света. Законът за публично предлагане на ценни книжа регламентира свързаните с пазара институции – Комисията по финансов надзор, фондовата борса, Централния депозитар, Фонда за компенсиране на инвеститорите в ценни книжа, инвестиционните дружества, инвестиционните посредници, брокерите и инвеститорите – и регулира дейността им. Целта на закона е да се осигури защита на инвеститорите, да бъдат създадени условия за развитието на открит и ефективно работещ пазар, което гарантира общественото доверие в него.

На фондовата борса купуват и продават ценни книжа, там се срещат търсенето и предлагането, което и формира стойността на ценните книжа. Връзката между продавачи и купувачи не е пряка, а се осъществява чрез инвестиционни посредници. Конкретните сделки се сключват от физически лица, наречени борсови посредници (брокери). Информация за сделките се дава в Централния депозитар, където се регистрира всяка извършена сделка и се прехвърля собствеността върху ценните книжа. А Комисията по финансов надзор контролира дейността на всички участници на пазара.