ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ

По повод на поставени въпроси, свързани с прилагане на Указания на КФН от 17.11.2004г. за прилагане на разпоредби от Наредба № 3 от 24.09.2003г. за реда и начина за промяна на участие и за прехвърляне на натрупаните средства на осигурено лице от един фонд за допълнително пенсионно осигуряване в друг съответен фонд, управляван от друго пенсионноосигурително дружество, как следва да се постъпва в случаите (извън тези на промяна в данните на лицето), при които се налага поправяне на данните на лице (имена и ЕГН) в дружеството, в чиито пенсионен фонд то е осигурено.

Поставените въпроси не попадат в обхвата на обществените отношения, предмет на Наредба №3 от 24.09.2003 г. на Комисията за финансов надзор за реда и начина за промяна на участие и прехвърляне на натрупаните средства на осигурено лице от един фонд за допълнително пенсионно осигуряване в друг съответен фонд, управляван от друго пенсионноосигурително дружество (Наредба №3) и указанията по нейното прилагане. В указанията на Комисията за финансов надзор от 17.11.2004г. е предвидено установяването на несъответствие в данните на осигурено лице да се извършва чрез „лична връзка”.
В тези случаи, както и вслучаите, при които се иска поправяне (коригиране) на данните на лицето в дружеството, в чиито фонд то е осигурено, следва на общо основание да се прилагат разпоредбите на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) в частта му за достъп до лични данни и реда за тяхното поправяне (чл. 26-34 от ЗЗЛД).
Във всички случаи, съгласно закона, дружеството следва да се произнесе писмено по искането за поправяне на данните на лицето. Когато формата и реда за отправяне на искането не са спазени,дружеството би следвало да уведоми лицето за начина, по който то може да упражни правото си.

По повод на допълнения в §11а от Преходните и заключителните разпоредби на Кодекса за социално осигуряване (КСО), доп., ДВ, бр. 112 от 2004 г., във връзка с прилагането на Наредба № 3 от 24.09.2003г. бяха поставени следните въпроси:

1. Считано от кога започва да тече срокът по чл.171, ал.1 от КСО за лица, които към момента на разглеждане на заявленията им за промяна на участие и прехвърляне на средства са лица по чл.4, ал.1, т.4 на КСО и едновременно с това през периода след 01.01.2002г. са осигурявани в УПФ на друго основание?
2. Считано от кога започва да тече срокът по чл.171, ал.1 от КСО за лица, които след 01.01.2004г. са били осигурявани като лица по чл.4, ал.1, т.4 на КСО, но към момента на разглеждане на заявленията им за промяна на участие и прехвърляне на средства са осигурени в УПФ на друго основание?

Първата част от разпоредбата на § 11а от КСО „Лицата по чл. 4, ал. 1, т. 4, с изключение на тези по чл. 127, ал. 5, направили преди 1 януари 2003 г. избор на универсален пенсионен фонд, участват от 1 януари 2004 г. в съответно избрания от тях фонд” влиза в сила от 01.01.2004г. Тя e приета от законодателя, за да се запази правната сила на валидно упражненото право на първоначален избор на универсален пенсионен фонд (УПФ) на един определен кръг от лица осигурени по чл.4, ал.1, ал.4 от Кодекса за социално осигуряване (КСО). Това са лица, които към датата на влизане в сила на разпоредбата трябва да отговарят поне на следните условия:
1. Да са осигурени по чл. 4, ал. 1, т. 4, с изключение на тези по чл. 127, ал. 5 от КСО и
2. Да са направили избор на УПФ, т.е. да са подали валидно заявление за първоначален избор на фонд, преди 1 януари 2003г.
Освен това тези лица трябва да не са осигурявани в УПФ през периода от 01.01.2002г. до 31.12.2003г. на друго основание. В случай, че за лицата са направени осигурителни вноски за допълнително задължително пенсионно осигуряване в УПФ за този период, тяхното „участие” и осигуряване във фонда вече е започнало и те са извън персоналния обхват §11а от КСО. Те участват и се осигуряват в съответния УПФ на основание общите разпоредби на Дял ІІ на Част втора от КСО и за начало на тяхното „участие” и момент, от който тече срокът за упражняване правото им на промяна на участие се прилагат общите правила на закона.
Втората част на разпоредбата на §11а „За тези лица срокът по чл. 171, ал. 1 започва да тече от 1 януари 2004 г.”, допълнена с ДВ, бр. 112 от 2004 г., е приета, за да постави този ограничен кръг от лица в равнопоставено положение спрямо останалите по повод на срока, след изтичането на който те могат да упражнят правото си на промяна на участие.
При извършване на преценка от кога тече срокът за промяна на участие по чл.171, ал. 1 от КСО, за всяко едно осигурено лице трябва да се изхожда от обстоятелството дали към 01.01.2004г. лицето попада под персоналния обхват §11а от КСО или за него се прилагат общите разпоредби на закона. Ако лицето попада под обхвата на приложното поле на разпоредбата за него срокът за промяна на участие тече от 01.01.2004г. В случая не следва да е от значение, обстоятелството, че след 01.01.2004г. лицето е продължило да се осигурява в УПФ на друго основание, защото при влизане в сила на разпоредбата тя се прилага по отношение на него и определя изрично началния момент на участието му и датата, от която за него започва да тече срока по чл.171, ал.1 от КСО.

Относно тълкуването и приложението на НАРЕДБА № 3 от 24.09.2003 г. за реда и начина за промяна на участие и за прехвърляне на натрупаните средства на осигурено лицеот един фонд за допълнително пенсионно осигуряване в друг съответен фонд, управляван от друго пенсионно осигурително дружество.

1. Възможно ли е лица, които са сключили граждански договори с ПОД, да приемат заявления за промяна на участие и за прехвърляне на средства?

Наредбата въвежда две формални изисквания към лицата, които приемат заявления за промяна на участие, съответно за прехвърляне на средства.
1. Да са щатни служители на ПОД;
2. Да са определени с писмена заповед на изпълнителния директор. Лица, които са сключили граждански договори с дружеството не могат да приемат заявления за промяна на участие и за прехвърляне на средства.

2. Как осигуреното лице или пълномощника, при подаване на заявлението могат да се уверят в обстоятелството, че заявлението е прието от щатен служител на ПОД, оправомощен за това по установения ред?

Наредбата не въвежда задължения за осигурените лица да проверяват обстоятелствата по чл. 3, ал. 2 и 3. Оправомощените длъжностни лица на пенсионноосигурителното дружество са длъжни да следят за стриктното изпълнение на нормативната уредба и съответно те носят отговорност за нарушенията на разпоредбите на законодателството относно допълнителното пенсионно осигуряване.

3. Допустимо ли е отпечатване на логото и наименованието на ПОД в горния десен ъгъл на бланката на посочените в Приложение 1 и Приложение 3 на наредбата образци?
Няма пречка в горния десен ъгъл на формулярите да се отпечата логото и наименованието на съответното пенсионноосигурителното дружество.

4. Допустимо ли е поставяне на пореден номер на заявлението в долния ляв ъгъл, с цел по-лесното проследяване движението на заявлението до пристигането му в офиса на дружеството?
Съгласно наредбата в долния ляв ъгъл на формулярите на заявление за промяна на участие и за прехвърляне на средства следва да се постави поредният номер на екземпляра. Формулярите биха могли да имат поредни номера, но мястото им не може да бъде в долния ляв ъгъл, тъй като то е определено за поредния номер на екземпляра.

5. Как и къде да се изпълни задължението за записване номера на осигурителния договор в Приложение № 3 към наредбата, когато тези договори са повече от един?
Когато в индивидуалната партида са натрупани средства от вноски на работодател или на друг осигурител е възможно да са налице повече осигурителни договори за съответния вид вноски (работодателски или на друг осигурител).
В този случай няма пречка, ако определеното място в т. 1 на Приложение № 3 към чл. 11, ал. 1 на наредбата не е достатъчно, осигурителните договори с техните номера и дати на сключване да се опишат в приложение към заявлението. На съответното място в заявлението следва да се запише "съгласно приложение", а в приложението да се отбележат изрично личните данни на лицето, номерата и датите на съответните осигурителни договори и техния вид (работодателски или на други осигурители), както и номера и датата на заявлението, за което то се отнася.

6. Когато при доброволното пенсионно осигуряване има прехвърляне на средства от една индивидуална партида по няколко осигурителни договора:
1. Как ще се определя броя на прехвърлянията?
2. Как и колко такси за прехвърляне ще се заплащат от осигуреното лице?

1. Съгласно чл. 247, ал. 1 от КСО, осигуреното лице има право да прехвърли натрупаните средства по индивидуалната партида или част от тях от един в друг фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване не повече от веднъж в рамките на една календарна година. Законовият текст е категоричен - прехвърлянето може да се извършва само веднъж годишно, независимо от размера на средствата, които се прехвърлят и независимо от източника на тези средства.  От друга страна в чл. 236 от КСО е предвидена възможността да се ограничи правото на осигуреното лице да прехвърли внесените в негова полза за сметка на работодател или друг осигурител средства. Следователно, ако съществува такова ограничение в осигурителния договор, сключен от работодател или друг осигурител и не е налице хипотезата на чл. 236, ал. 2 от КСО, натрупаните в индивидуалната партида средства по съответния договор не могат да се прехвърлят, тъй като такава е волята на осигурителя, който внася средства в полза на друго лице.
2. Таксата по чл. 257, ал. 1, т. 1 от КСО се дължи "при всяко прехвърляне на средства". В кодекса не съществува разпоредба, която да обвързва заплащането на такса за прехвърляне с осигурителния договор, средствата по който се прехвърлят в друг фонд за допълнително пенсионно осигуряване. Следователно, независимо дали се прехвърлят средства по един, два или повече осигурителни договори, осигуреното лице следва да заплати само една такса, определена в съответствие с изискванията на чл. 258 от КСО и при положение, че не е освободено от заплащането й, съгласно чл. 257, ал. 2 от него.

7. Възможно ли е прехвърляне на средства от една индивидуална партида и по един осигурителен договор в повече от един фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване?
КСО не въвежда ограничения за допълнителното доброволно пенсионно осигуряване. Всяко лице, може да се осигурява в толкова доброволни пенсионни фонда, колкото пожелае. Предвид това, няма пречка то да прехвърли част от натрупаните в индивидуалната му партида средства по даден осигурителен договор в един фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване, а друга част от средствата по същия договор - в друг съответен фонд. Това обаче не може да стане едновременно. Съгласно чл. 247, ал. 1 от КСО осигуреното лице има право да прехвърли натрупаните средства по индивидуалната партида или част от тях от един в друг фонд за допълнително пенсионно осигуряване (а не в други фондове). В съответствие с тази законова разпоредба е разработен и образеца на заявление за прехвърляне на средства (Приложение №3 към чл. 11, ал. 1 на наредбата).Следователно всяко осигурено лице може да прехвърля част от средствата, натрупани по осигурителен договор в един фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване, а друга част от средствата по същия осигурителен договор - в друг съответен фонд, ако е изтекла една календарна година от предишното прехвърляне

8. При прехвърляне на всички натрупани средства по индивидуалната партида на осигуреното лице от един в друг фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване трябва ли да се посочват номерата на всички осигурителни договори, по които са натрупани тези средства?
Независимо, че се прехвърлят всички средства, в заявлението следва да се посочат осигурителните договори. Това е необходимо, предвид възможността да са налице ограничения за прехвърляне по осигурителен договор, сключен с работодател или друг осигурител.

9. Във връзка с разпоредбата на чл.7, ал. 5 от Наредбата може ли промяната на таксата при прехвърляне от процент от натрупаната сума в абсолютна сума, да бъде използвана като основание за прехвърляне поради несъгласие с изменения в Правилника на УПФ/ППФ?
Във връзка с изменение на чл. 202, ал. 2 от КЗОО и чл. 258 от КСО и в съответствие с чл. 7, ал. 5 и чл. 17, ал. 5 от Наредбата, ПОД трябва да извършат промени в Правилниците на управляваните от тях фондове. Предвид това и съгласно чл. 171 , ал. 3 и чл. 247, ал. 2 от КСО промяната на таксата при прехвърляне, произтичаща от изменение в нормативната уредба не може да бъде основание за прехвърляне поради несъгласие с изменения с Правилниците на управляваните фондове.

10. Как следва да реагира ПОД, в чийто фонд лицето желае да прекрати участието си, когато заявленията за прекратяване на участие и прехвърляне в друг фонд не са попълнени с всички необходими данни, например: постоянен или настоящ адрес (непълен), непопълнено основание за прехвърляне, номер на осигурителния договор за ДПФ (в Указанията е посочено, че номерът на договора се попълва задължително)? Как се процедира ако данните, попълнени в заявленията са различни от данните с които разполага ПОД, а в заявлението не е отбелязана промяна съгласно чл. 3, ал. 4 от наредбата?
Ако в заявлението за прехвърляне съществени лични данни, като трите имена на осигуреното лице, ЕГН, номер и дата на издаване на личната карта, липсват или не съвпадат с данните, с които разполага дружеството, в което лицето желае да прекрати участието си или от което желае да прехвърли средства, то дружеството следва да откаже разглеждане на заявлението. В този случай не може да се установи, че лицето е осигурено в управлявания фонд. Що се отнася до промяна на настоящ адрес, която не е отразена в заявлението по реда на чл. 3, ал. 4, това обстоятелство не следва да се счита като основание за отказ за разглеждане на заявлението.Номерът на осигурителния договор следва задължително да бъде посочен на съответното място в заявлението за прехвърляне на средства от един в друг фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване, с оглед на различните права на осигурените лица по отношение на средствата, натрупвани от вноски на работодател и на друг осигурител и възможността да съществуват ограничения в съответните договори.Основанието за прехвърляне следва да бъде задължително отбелязано в заявлението, тъй като от различните основания произтичат и различни права за осигурените лица. Съгласно чл.3, ал. 3 от наредбата служителят, който приема заявления е длъжен да провери записаните данни и тяхното съответствие с представените удостоверителни документи и носи отговорност за неизпълнението на това си задължение.

11. Допустимо ли е т. 4 от Приложение №1 и т. 5 от Приложение №3 да не бъде попълвана в случай, че осигуреното лице желае таксата да бъде удържана от индивидуалната му партида?
Съгласно Кодекса за социално осигуряване и наредбата, осигуреното лице е длъжно да заплати такса за прехвърляне на средства в друг пенсионен фонд (с изключение на случаите, изрично уредени в закона). Предвид това, лицето трябва да укаже и начина на заплащане на тази такса. Независимо от това обаче, непосочването на начина на плащане на дължимата такса не представлява съществен пропуск и заявления, в които не е попълнена т. 4 от приложение № 1 и т. 5 от приложение № 3 към наредбата не следва да бъдат оставяни без разглеждане. Непосочването на начина на плащане не означава, че лицето няма да заплати дължимата такса и да изпълни задължението си към дружеството.

12. Може ли личното подаване на заявление за промяна на участие да се удостоверява с електронен подпис от осигуреното лице? Текстът на чл. 3, ал.1 от наредбата по ясен и недвусмислен начин регламентира упражняването на дадената правна възможност на осигуреното лице да подава заявление - "лично или чрез упълномощено лице", както и къде се извършва това - "в офис на дружеството, управляващо фонда...". В текста на чл. 3, ал. 3 изрично е указано, че при подаване на заявление за промяна на участие лицето полага подписа си пред служителя.

13. Каква е процедурата при получаване на заявление за промяна на участие от лице, което не е осигурено в съответния пенсионен фонд, управляван от пенсионноосигурително то дружество? Ако при получаване на заявление по реда на чл. 5, ал. 2 или чл. 15, ал. 2 от наредбата дружеството установи, че лицето не е осигурено в управлявания от него пенсионен фонд, то не би могло да се довърши започналата процедура по промяна на участие, съответно по прехвърляне на средства. В този случай дружеството следва да остави заявлението без разглеждане.Мотивираният отказ за разглеждане на заявлението се записва в графата за отказ за промяна на участие във втория екземпляр на заявлението при допълнително задължително пенсионно осигуряване, съответно в писмо с обратна разписка при допълнително доброволно пенсионно осигуряване. Уведомяването на дружеството и на лицето следва да се извърши по реда на чл. 5, ал. 3, т. 3 и чл. 6, ал. 2 или чл. 15, ал. 3, т. 3 и чл. 16, ал. 2 от наредбата.

14. Когато от едно лице са подадени две заявления за прехвърляне - едно за прехвърляне на лични средства и друго за прехвърляне на средства от работодател, това трябва ли да се счита за нарушение на процедурата и следва ли да бъде отказано прехвърляне по някое от двете или по двете заявления?
В случай на подадени две заявления за прехвърляне на средства от индивидуалната партида от един в друг фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване (едно заявление за прехвърляне на лични средства и друго за прехвърляне на средства от работодател) няма основание за отказ за разглеждане на заявленията. Прехвърлянето на средствата по двете заявления в съответния фонд следва да се извърши едновременно като се заплати една такса за прехвърляне.

15. Как следва да се определи датата, на която изтича двегодишния срок по чл. 171, ал. 1 от КСО?
По аналогия с чл. 72, ал. 1 от Закона за задълженията и договорите, според който "Срокът, който се брои по месеци, изтича в съответното число на последния месец; ако този месец няма съответно число, срокът изтича в последния му ден. Срокът, който се брои по седмици, изтича в съответния ден на последната седмица..." следва, че и срокът който се брои по години изтича в съответния ден на последната година.

16. Как се процедира със заявления за промяна на участие на осигурени лица, за които двегодишният срок по чл.171, ал.1 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) не е изтекъл към датата на завеждане на заявлението в дружеството, в чиито фонд лицето иска да прехвърли средствата си, но към момента на разглеждане на заявлението от дружеството, където лицето все още е осигурено този срок вече е изтекъл?
Тези осигурени лица са упражнили правото си за промяна на участие преждевременно, но дружествата, в чиито фондове са осигурени, трябва да се произнесат със "съгласие" или "отказ" за промяна на участието в зависимост от наличието на законовите предпоставки определени в чл.171, ал.1 от КСО (в частност изтичане на двегодишния срок) към датата на разглеждане на заявленията от тях. В противен случай, пенсионноосигурителните дружества незаконосъобразно ще откажат промяна на участие на осигурени лица, за които са налице законовите изисквания за упражняване на правото им за промяна на участие и прехвърляне на средства.